PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná chemie - OB2309034
Anglický název: General Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBE2E101A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309001, O02309001, O02309018
Záměnnost : OB2309001
Je korekvizitou pro: OB2309019
Je neslučitelnost pro: OB2317114, OBUZ09001, OBUZ09V001, OBPP14006, OB2317105, OPBE2E101A, OB2309001
Je prerekvizitou pro: OB2309012
Je záměnnost pro: OPBE2E101A, OB2309001
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (02.06.2009)
Úvodní teoretická disciplina studia učitelství chemie, která má navázat na středoškolskou chemii, prohloubit základní chemické poznatky a vytvořit předpoklady pro navazujícíc studium. Obsah je zaměřen na stavbu a složení látek, studium soustav a přeměn látek při chemických reakcích. V semináři se procvičuje názvosloví a symbolika anorganických látek, dovednost sestavovat a upravovat chemické rovnice, zvládnout nejdůležitější typy výpočtových úloh.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (07.10.2015)

RUSSELL, John B. General Chemistry. 2nd Ed. Hong Kong: McGraw-Hill, 1992, 969 s. ISBN 00-705-4445-X.
Vacík,J.: Obecná chemie. Praha, SPN 1986
Lukeš,I.-Mička,Z.: Anorganická chemie I., skriptum. Praha, Karolinum 1998
Štablová,R.-Vulterin,J.: Názvosloví a příklady z obecné a anorganické chemie, skriptum. Praha, SPN 1988

 

ATKINS, P a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013, 915 s. ISBN 978-80-7080-830-6. Dostupné také z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-830-6/anotace/

HOUSECROFT, Catherine E a A SHARPE. Anorganická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, 1119 s. ISBN 978-80-7080-872-6. Dostupné také z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-872-6/anotace/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (09.09.2015)

Tematické okruhy ke zkoušce
1. Základní pojmy obecné chemie: hmota, pole, látky, fyzikální veličiny, hmotnost a energie, soustava (systém).
2. Atom: stavba atomu, atomové jádro, modely atomu, nuklidy, izotopy, izobary, izotony, atomová hmotnostní konstanta, radioaktivita, elektronový obal, korpuskulárně-vlnová teorie, Heisenbergův princip neurčitosti, vlnová funkce, atomový orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronová konfigurace atomu, základní a excitovaný stav atomu.
3. Stavba molekul a chemická vazba: vazebné vztahy mezi atomy, chemická vazba - typy vazeb, kovalentní vazba, teorie valenčních vazeb, parametry kovalentní vazby, vazebná a disociační energie vazby, délka vazby, vaznost, elektronegativita, polarita kovalentní vazby, ionizační energie, elektronová afinita, násobné vazby, teorie molekulových orbitalů, nevazebné soudržné síly.
4. Chemické reakce: klasifikace chemických reakcí.
5. Plyny a kapaliny: model ideálního plynu, stavové veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, jednoduché stavové změny v ideálním plynu, kinetická teorie ideálního plynu, směsi ideálních plynů, reálný plyn, kapaliny - charakteristika, pára nad kapalinou, vypařování, kondenzace, teplota varu.
6. Termodynamika: termodynamická soustava, termodynamické veličiny, rovnováha a děj, první termodynamický zákon a jeho aplikace na izotermický, izochorický, izobarický děj, tepelné kapacity, druhý termodynamický zákon, tepelný a chladicí stroj.
7. Základy termochemie: termochemické zákony, reakční entalpie, slučovací entalpie, spalná entalpie.
8. Chemická reakční kinetika: rychlost chemické reakce, rychlostní rovnice (Guldberg, Waage), Arrheniova rovnice, reakce 1. a 2.řádu, poločas reakce, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, katalýza.
9. Chemická rovnováha: chemická rovnováha, odvození rovnovážné konstanty, Le Chatelierův princip a jeho aplikace (vliv teploty, tlaku, koncentrace, inertu na polohu chemické rovnováhy).
10. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, síla kyselin podle chemického složení, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztoky, výpočty pH, stupeň disociace.
11. Elektrochemie: rovnováhy v roztocích elektrolytů, rozpustnost, součin rozpustnosti, disociační konstanta, stupeň disociace, vodivost elektrolytů, elektrická dvojvrstva, elektrochemické články (galvanické, elektrolytické), elektrolýza.


Podmínkou k udělení zápočtu je splnění zápočtového testu minimálně na 60 %, test je možné opakovat pouze jednou.

U ústní zkoušky si student(ka) vylosuje jeden z tematických okruhů, druhý okruh si zvolí. Hodnocení zahrnuje také úroveň mluveného projevu a užívání odborné terminologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK