PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika I - NPEP401
Anglický název: Pedagogy I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM805, NPED034, NPEP901
Záměnnost : NPED034
Je neslučitelnost pro: NPEP904, NPEP901, NPED034
Je záměnnost pro: NPEP901, NPED034, NPEP904
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)
Cílem předmětu je zvýšení profesní citlivosti budoucích učitelů pro výchovně vzdělávací realitu a získání širšího spektra nástrojů pro její uvědomělé a argumentované řízení. Během přednášek a prostřednictvím úkolů budou předestřeny, diskutovány a řešeny základní otázky pedagogického působení učitele (cíle vzdělávání, obsah, formy a metody výuky) se zvláštním zaměřením na výuku M a F na SŠ.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)

1) Student získá alespoň 10 bodů. Účast na výuce (90 min) je za 1 bod. Kromě účasti na výuce je možné body získat plněním stanovených úkolů v moodle.

2) Četba a čtenářský deník: Student přečte (prostuduje) 4 publikace (viz seznam literatury):

Komenského Analytickou didaktiku, další tři publikace, které si zvolí po jedné ze tří výběrových okruhů rozšiřující literatury (volbu jiné publikace, která není v seznamu, je třeba předem domluvit s vyučující).

Student na základě této četby písemně zpracuje čtenářský deník, jehož obsahem budou záznamy o každé z přečtených publikací v rozsahu 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer ± 150 znaků, celkem 4 normostrany, 7200 znaků). Záznam o přečtené publikaci, psaný souvislým textem, ne v heslech, bude obsahovat shrnutí jejího obsahu a studentovu osobní kritickou reflexi díla - hodnocení publikace ze zvoleného hlediska, osobní názor, úvahy související s tématem publikace apod. Tato osobní reflexe bude mít rozsah asi 1/3 záznamu o publikaci.

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (04.10.2022)

Moodle: Název: Pedagogika 2022/2023, odkaz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14045, heslo pro přístup: PEDMFF2022. Nejprve se ale musíte přihlásit do SISu.

Základní studijní literatura
Studijní podklady na webu http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/ a v moodle

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon). Např. na http://www.msmt.cz/file/19743 (orientačně)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP v Praze, 2007. Též na

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy (kap. 1 - 4, 5.2 nebo 5.3.1 nebo

5.8, orientačně kap. 6 - 10)

Vybrané kapitoly dle témat v sylabu předmětu:

Kalhous , Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha 2004, 2009

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Paido, Brno 1998

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2007

Vališová, A., Kasíková, H. (eds.): Pedagogika pro učitele. Grada, Praha 2011 (2. vyd.)

Povinná četba
Komenský, J. A.: Didaktika analytická. Různá vydání, např. Státní nakladatelství, Praha 1947

Rozšiřující literatura a výběrová četba
Okruh I: Širší souvislosti vzdělávání a výchovy
Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

Dvořák, D., Holec, J., Dvořádková, M.: Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století. Praha,

PedF UK 2018. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2019/02/DvorakDom.kn_.bl_.TISK_.pdf

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido 2000

Hájková, V., Strnadová, I.: Inkluzivní vzdělávání. Grada, Praha 2010

Havlík, R., Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2011

Holt, J.: Proč děti neprospívají? Praha, Agentura Strom 1995

Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha 2007

Chvál, M.: Na naší škole nám záleží. Portál, Praha 2018

Chvál, M., Straková, J., Procházková, I.: Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Česká školní inspekce

Praha: 2015. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-

didaktickymi-testy.

Kasper, T., Kasperová, D.: Dějiny pedagogiky. Grada, Praha 2008

Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Portál, Praha 2011

Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála,

Machů, E.: Nadaný žák. Paido, Brno 2010

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha l998.

Pike, G., Selby, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994,

Pelikán Jiří: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum 1998

Pol, M.: Škola v proměnách. Masarykova univerzita, Brno 2007

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha, Gaudeamus 1994

Rogers, V.: Kyberšikana. Portál, Praha 2011

Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994

Rýdl, K.: Cesta k autonomní škole. Praha, Agentura Strom 1996

Schönebeck, H: Život s dětmi bez výchovy. Univerzita Pardubice 1997

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha, SPN 1992

Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha 2007

Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003

Okruh II: Učitel
Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Grada, Praha 2009

Fenstermacher, G.D., Soltis, J.F.: Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha 2008

Gavora, P.: Učitel a žáci v komunikaci. Paido, Brno 2005

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno, MU 1996

Podlahová, L.: První kroky učitele. Triton, Praha 2004

Průcha, J.: Učitel. Praha, Portál 2002

Spilková, V. Tomková, A. a kol.: Kvalita učitele a profesní standard. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická

fakulta, Praha 2010

Šeďová, K., Švaříček, R. a kol.: Komunikace ve školní třídě. Portál, Praha 2012

Vališová, A. a kol: Autorita jako pedagogický problém. Karolinum, Praha l998

Okruh III: Inspirace do výuky
Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1997

Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Portál, Praha 1994

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení.

Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005

Miková, Š., Stang, J.: Typologie osobnosti u dětí. Portál, Praha 2015

Navrátil, S., Mattioli, J.: Školní konflikty: jak jim předcházet? jak je řešit? Paido, Brno 2005

Schimunek, F. P.: Slovní hodnocení žáků. Praha, Portál 1995

Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování.. (Osvědčené způsoby efektivního vyučování.) Praha,

Portál 1997

Sitná, D.: Metody aktivního vyučování. Portál, Praha 2007

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál, Praha 1999

Starý, K. a kol.: Pedagogika ve škole. Portál, Praha 2008

Starý, K., Laufková, V. a kol.: Formativní hodnocení ve výuce. Portál, Praha 2016

UNESCO: Efektivní učení ve škole. Portál, Praha 2005

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (04.10.2022)

Hlavním prostředím pro práci bude Moodle. Zde hledejte vždy aktuální informace. Název: Pedagogika 2022/2023, odkaz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14045, heslo pro přístup: PEDMFF2022. Nejprve se ale musíte přihlásit do SISu.

Pokud situace dovolí, bude se konat prezenční výuka. V případě nutnosti přechodu zcela na distanční formu bude aktivována výuka v daný čas v MS Teams. Studenti obdrží přístup e-mailem ze SISu.

Přednášky se zadáváním úkolů a diskusemi k probíraným tématům. Alternativou účasti na přednáškách je individuální plnění úkolů v moodle na základě vlastního studia vložených podkladů a doporučených internetových odkazů a literatury.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (20.05.2020)

1. Cíle vzdělávání a výchovy

Cíle vzdělávání a výchovy, jejich hierarchizace a taxonomie. Znalosti, dovednosti, kompetence, gramotnosti jako cílové kategorie a možnosti jejich ověřování. Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Cíle v činnosti učitele a žáků, plánování výuky. Cíle v aktuálních kurikulárních dokumentech v ČR.

2. Obsah vzdělávání

Kultura, věda, technika, umění jako zdroj vzdělávacích obsahů. Didaktická transformace a její úrovně. Obsah vzdělávání, kurikulum, učivo. Materiální a formální vzdělávání, všeobecné a odborné vzdělávání. Snahy o modernizaci vzdělávacích obsahů: strukturalismus, exemplární přístup, základní učivo. Integrace předmětů, integrace přírodovědného vzdělávání, mezipředmětové vztahy. Základní školské dokumenty vymezující obsah vzdělávání. Učební plán, učební osnovy, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky. Učebnice, metodické příručky, další literatura pro žáky a učitele rozvíjející vzdělávací obsah a podporující práci učitele a žáka s ním.

3. Vyučovací metody a organizační formy

,,Neuvědomělý'' metodický přístup učitele: intuice a nápodoba. Vyučovací metody a organizační formy výuky a jejich rámcová klasifikace. Metody aktivizující žáka a jejich zavádění do výuky. Strategie řešení problémů, problémové vyučování, projektová výuka, kooperativní výuka, heuristická metoda, diskuse, týmové vyučování, případová metoda, inscenační metoda. Didaktické hry a soutěže. Konstruktivistický přístup. Zážitková pedagogika. Vyučovací hodina, její typy a fáze. Frontální, skupinová a individuální výuka. Diferenciace a individualizace ve vyučování. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace do běžných tříd. Vliv nových technologií: distanční výuka, multimediální prostředky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK