PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika I (CŽV) - NMUM805
Anglický název: Pedagogy I (CŽV)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPED034
Další informace: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/
Garant: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NPED024, NPED034
Záměnnost : NPED024, NPED034
Je neslučitelnost pro: NPEP401, NPEP901, NPED034
Je záměnnost pro: NPED034
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
Základní otázky pedagogického působení učitele (cíle výchovy, obsah, formy a metody výuky, žák a jeho činnost, profesní předpoklady a činnost učitele, atd.). Vše se zvláštním zaměřením na výuku M a F na SŠ. Výuka pro kurs CŽV.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (09.10.2017)

1) Účast ve výuce min. ¾ realizovaných termínů výuky (tj. např. 11 účastí ve výuce ze 14 termínů výuky během semestru). Pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV a pro neúčasti studentů prezenčního studia omluvené ze závažných důvodů je možná náhrada účasti ve výuce formou individuálních konzultací, referátů, příprav na výuku, prezentací a hospitačních hodnocení, jak je to podrobně popsáno v dokumentu Individuální podmínky pro získání zápočtu na http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/zapocty.php.

2) Četba a čtenářský deník: Student přečte (prostuduje) 4 publikace (viz seznam literatury):

  • Komenského Analytickou didaktiku
  • další tři publikace, které si zvolí po jedné ze tří výběrových okruhů rozšiřující literatury (volbu jiné publikace, která není v seznamu, je třeba předem domluvit s vyučující).

Student na základě této četby písemně zpracuje čtenářský deník, jehož obsahem budou záznamy o každé z přečtených publikací v rozsahu 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer ± 150 znaků, celkem 4 normostrany, 7200 znaků). Záznam o přečtené publikaci, psaný souvislým textem, ne v heslech, bude obsahovat shrnutí jejího obsahu a studentovu osobní kritickou reflexi díla – hodnocení publikace ze zvoleného hlediska, osobní názor, úvahy související s tématem publikace apod. Tato osobní reflexe bude mít rozsah asi 1/3 záznamu o publikaci.

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (04.10.2017)
Základní studijní literatura

Studijní podklady na webu http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/

Čábalová, D.: Pedagogika. Grada, Praha 2011

Kalhous , Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha 2004, 2009

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Paido, Brno 1998

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2007

Švec, V.: Pedagogické znalosti učitele. Aspi, Praha 2005

Vališová, A., Kasíková, H. (eds.): Pedagogika pro učitele. Grada, Praha 2011 (2. vyd.) Čapek, R.: Moderní didaktika. Grada, Praha 2015

Zormanová, L.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2014

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Např. na http://www.msmt.cz/file/19743 (orientačně)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP v Praze, 2007. Též na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy (kap. 1 – 4, 5.2 nebo 5.3.1 nebo 5.8, orientačně kap. 6 – 10)

Povinná četba
Komenský, J. A.: Didaktika analytická. Různá vydání, např. Státní nakladatelství, Praha 1947

Rozšiřující literatura a výběrová četba

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1997

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Portál, Praha 1994

Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Grada, Praha 2009

Efektivní učení ve škole. Portál, Praha 2005

Fenstermacher, G.D., Soltis, J.F.: Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha 2008

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Gavora, P.: Učitel a žáci v komunikaci. Paido, Brno 2005

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido, 2000

Hájková, V., Strnadová, I.: Inkluzivní vzdělávání. Grada, Praha 2010

Havlík, R., Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2011

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Chráska, M.: Didaktické testy. Paido, Brno 1999

Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha 2007

Chráska, M., Kalhous, Z. (red.): Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.�

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. McKinsey, Praha 2010. ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf

Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Portál, Praha 2011

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005

Machů, E.: Nadaný žák. Paido, Brno 2010

Maňák, J., Janík, T., Švec, V.: Kurikulum v současné škole. Paido 2009

Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno, MU 1996

Michalová, Z.: Specifické poruchy učení. Nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2004

Navrátil, S., Mattioli, J.: Školní konflikty: jak jim předcházet? jak je řešit? Paido, Brno 2005

OECD Reviews of Evaluationand Assessment in Education CZECH REPUBLIC. OECD, 2012.

Pelikán Jiří: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum 1998

Podlahová, L.: První kroky učitele. Triton, Praha 2004

Průcha, J.: Učitel. Praha, Portál 2002

Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2004

Reitmayerová, E.: Cílená zpětná vazba. Portál 2007

Rogers, V.: Kyberšikana. Portál, Praha 2011

Sak, P., Skalková, J., Mareš, J.: Člověk a vzdělání v informační společnosti. Portál 2007

Sitná, D.: Metody aktivního vyučování. Portál, Praha 2007

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál, Praha 1999

Šeďová, K., Švaříček, R. a kol.: Komunikace ve školní třídě. Portál, Praha 2012

Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha 2007

Veteška, J., Tureckiová, M.: Kompetence ve vzdělávání. Grada 2008

Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (04.10.2017)
1. Žák a jeho učení�

Učení, jeho vnější podmínky a vnitřní předpoklady. Řízení procesu učení, cesta k sebeřízení. Výsledky učení. Kompetence žáků. Hodnocení výsledků učení žáků, jeho cíle, funkce, typy, metody, cesta k sebehodnocení. Diagnostické a klasifikační metody. Didaktické testy. Klasifikace a slovní hodnocení. Problémy školní úspěšnosti žáků. Zjišťování příčin žákova neprospěchu a možnosti jejich překonání. Kázeň a učení, výchovné problémy. Žák a škola, žák mimo školu. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace do běžných tříd, přínosy a rizika. Inkluzivní vzdělávání.

2. Učitel a jeho pedagogická činnost�

Role učitele a její proměna, učitelská profese, problém autority. Kompetence učitele, jeho sociální dovednosti, verbální a neverbální komunikace. Vyučování jako činnost učitele v interakci s učícím se žákem. Tradiční vyučování a vyučování orientované na žáka. Zpětná vazba od učitele k žákům. Žákovské a učitelské otázky. Příprava učitele na vyučování. Didaktické chyby začínajících učitelů. Legislativní zakotvení učitele, požadavky na kvalifikaci, přípravné a další vzdělávání. Učitel a škola. Hodnocení a sebehodnocení učitele.

3. Cíle vzdělávání a výchovy�

Cíle vzdělávání. Kognitivní (poznatkové a operační), hodnotové a psychomotorické cíle, se zvláštním zřetelem ke vzdělávání v oblasti matematiky, přírodovědných oborů a informatiky. Materiální a formální vzdělávání, všeobecné a odborné vzdělávání. Vědomosti, dovednosti, schopnosti a kompetence jako cílové kategorie. Kategorizace cílů, příklad: Bloomova taxonomie. Cíle vzdělávání v závazných školských dokumentech (zvl. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia). Jaké kategorie cílů jsou více/méně zdůrazňovány v reálné výuce na našich školách. Potenciál matematiky, přírodovědných oborů a informatiky k rozvíjení kompetencí žáků. Faktor cíle v činnosti učitele a žáků. Vztah cíle a výsledku vzdělávání.

Podmínky k získání zápočtu:

1) Účast ve výuce min. ¾ realizovaných termínů výuky (tj. např 11 účastí ve výuce ze 14 termínů výuky během semestru). Pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV a pro neúčasti studentů prezenčního studia omluvené ze závažných důvodů: náhrada účasti ve výuce formou individuálních konzultací, referátů, příprav na výuku, prezentací a hospitačních hodnocení je podrobně popsaná na http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/zapocty.php.

2) Četba a čtenářský deník: Student přečte (prostuduje) 4 publikace (viz seznam literatury):

  • Komenského Analytickou didaktiku
  • další tři publikace, které si zvolí po jedné ze tří výběrových okruhů rozšiřující literatury (volbu jiné publikace, která není v seznamu, je třeba předem domluvit s vyučující).

Student na základě této četby písemně zpracuje čtenářský deník, jehož obsahem budou záznamy o každé z přečtených publikací v rozsahu 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer ± 150 znaků, celkem 4 normostrany, 7200 znaků). Záznam o přečtené publikaci, psaný souvislým textem, ne v heslech, bude obsahovat shrnutí jejího obsahu a studentovu osobní kritickou reflexi díla – hodnocení publikace ze zvoleného hlediska, osobní názor, úvahy související s tématem publikace apod. Tato osobní reflexe bude mít rozsah asi 1/3 záznamu o publikaci.

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK