PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy - NPEP904
Anglický název: Current issues of school, education and education
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Neslučitelnost : NPEP401, NPEP402, NPEP901, NPEP902
Záměnnost : NPEP401, NPEP402, NPEP901, NPEP902
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními otázkami školy, vzdělávání a výchovy z pedagogické a psychologické perspektivy. Předestřena a společně diskutována budou témata hodnocení žáků, škol i vzdělávacího systému, problematika motivace žáků a vzrůstající náročnost učitelské profese s ohledem na proměnu žákovské populace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)

Student získá v každém semestru zápočet, pokud dosáhne 5 bodů (tedy celkem 10 bodů za oba semestry). Zisk bodů je vázán na splnění úkolů, které vyučující při zahájení předmětu studentům specifikují a budou upřesněny v prostředí moodle. Např. 2 až 4 body bude nutné získat záznamem z četby ze seznamu doporučené literatury (1 bod = 1 přečtený titul).

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)

ČŠI: www.csicr.cz - informace a výsledky z mezinárodních výzkumů, tematické a výroční zprávy ČŠI, kritéria pro hodnocení škol (zvolená publikace dle vlastního výběru)

Hájková, V., Strnadová, I.: Inkluzivní vzdělávání. Grada, Praha 2010

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Chvál, M.: Na naší škole nám záleží. Portál, Praha 2018

Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001

Miková, Š., Stang, J.: Typologie osobnosti u dětí. Portál, Praha 2015

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavac-programy

Starý, K., Laufková, V. a kol.: Formativní hodnocení ve výuce. Portál, Praha 2016

Pavelková, I., Urbanová, D.. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie. ročník LXII, č. 4. 2018 s. 350 -365.

Stuchlíková,.I.: Motivace a osobnost. In. Blatný, m et. al. Psychologie osobnosti - hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010, s. 137 - 166

Valentová, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK 2013.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)

Bloková výuka, samostatná práce studentů při řešení zadaných úkolů, diskuse k nim. Možná je individuální domluva konzultací s vyučujícím.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.05.2020)

Moderní přístupy k pedagogické diagnostice a hodnocení žáků. Formativní hodnocení. Didaktické testy a posuzování jejich kvality. Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy. Maturitní zkouška. Česká školní inspekce a její činnost. Autoevaluace škol. Kvalita a efektivita ve vzdělávání, kritéria a indikátory. Hodnocení a sebehodnocení učitele, podpora profesního růstu učitele.

Motivace k učení. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole. Změny v žákovské populaci v propojení se vzrůstající náročností učitelské profese, psychologická zátěž učitelství (stres a jeho zvládání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK