PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie - NPED033
Anglický název: Psychology
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Neslučitelnost : NMUM807, NPED024
Záměnnost : NMUM807, NPED024, NPEP403
Je neslučitelnost pro: NMUM807, NPEP403, NPEP903
Je prerekvizitou pro: NPED043
Je záměnnost pro: NPEP403, NPED024, NMUM807
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (03.05.2012)
Přednáška je věnována vybraným oblastem pedagogické, sociální a vývojové psychologie (především problematika učení a poznávání), sociální a vývojové psychologie,které jsou významné práci učitele Cílem semináře je aktivní osvojení základních poznatků a technik pedagogické psychologie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (25.04.2018)

Podmínkou k získání zápočtu je úspěšné splnění vědomostního testu a vypracování písemného úkolu (popis mikrosituace ve vzdělávacím kontextu.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)

Povinně studenti prostudují alespoň jednu publikaci z oblasti pedagogické psychologie, jednu publikaci ze sociální psychologie a jednu publikaci z vývojové psychologie.

Drapela, J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997.

Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha,Grada 2007

Hrabal, V.st.., Hrabal, V.ml.: Diagnostika. (Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky) Praha, Karolinum 2002.

Mareš,J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, MU 1995

Čáp, J., Mareš,J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

De Singly,F.: Sociologie současné rodiny. Praha, Portál 1999.

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997.

Fontána, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.

Frankl, V.E.: Vůle ke smyslu. Brno, Cesta 1997

Gardner, H.: Dimenze myšlení. Praha, Portál 1999.

HadjMoussová, Z., Duplinský, J.: Diagnostika .(Pedagogicko-psychologické poradenství II. ) Praha, Ped.F. UK 2002.

HadjMoussová, Z., Duplinský, J. a kol.:Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha, PedF Uk 2003.

Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.

Helus, Z. Úvod do sociální psychologie. Praha PedF. UK 2001.

Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. (Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.) Praha, Portál 2004.

Hennig, C., Keller, G.: Antistresový program pro učitele. Praha, Portál 1996.

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010..

Hrabal, V.: Sociální psychologie pro učitele. (Vybraná témata). Praha, Karolinum 2003.

Hrabal,V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1984, 1989.

Heidbrink, G.: Psychologie morálního vývoje. Praha, Portál 1977.

Honzák, R., Novotná, V.: Krize v životě, život v krizi. Portál, ROAD 1994

Hříbková. Nadání a nadaní. Praha, Grada.

Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál 1997.

Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994.

Křivohlavý, J., Psychologie zdraví. Praha, Portál

Kulič, V.: Chyba a učení. Praha,SPN 1971.

Langmeier, J, Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Grada 2004

Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Málková, G.: Zprostředkované učení. Praha, Portál 2009.

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 1993.

Matějíček, Z.: Co děti nejvíce potřebují. Praha, Portál 1994.

Matějíček, Z.: Rodina a dítě v psychologickém poradenství. Praha, SPN 1992.

Matějíček, Z.: co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, portál 1996.

Nakonečný, M.: Motivace lidského chování. Praha, Academia 1997.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál.

Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo.......Praha, ISV 2003.

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál 1998.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení.(Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK 2002.

Piaget, I., Inhelderova, B.: Psychologie dítěte. Praha, Portál

Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha, portál 1997.

PSŠE: Typy žáků. Praha, PedF. UK 1995.

PSŠE: Co se v mládí naučíš.... Praha, PedF UK 1992.

PSŠE: Čeští žáci po deseti letech. Praha, PedF 2005.

Plaňava, Ivo.: průvodce lidskou komunikací. Praha, Grada

Plháková, Alena.: Dějiny psychologie. Praha, Grada

Řezáč, J.: Sociální psychologie. Praha, Paido 1998.

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál 1995.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989., vyšlo znovu v Portálu

Smékal, Vl.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister a Principal 2002.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi.) Praha, Portál 1999.

Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál

Stuchlíková, I.Základy psychologie emocí. Praha, Portál

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999

Vágnerová, J., Hadj-Moussová, Z., Štech, S.: Psychologie handicapu. Praha, UK 1999.

Vágnerová, M.: Psychologie školního dítěte. Praha, Karolinum 1997.

Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha, karolínum 2004.

Vybíral, Z.. Psychologie komunikace. Praha, Portál

Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha, ISV 1997, vyšlo znovu v Gradě asi 2009

Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 1994..

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha, portál 2012 (vyjde v březnu 2012)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (29.04.2020)

Upravený sylabus pro LS 2020

1. Úvod do studia psychologie, základní přístupy ke studiu psychologických jevů. Teoretické a aplikované psychologické obory.

2. Psychologie osobnosti učitele a učitelské profese. Analýza učitelské profese. Učitelská profese a její nároky (klinická náročnost učitelství, nejistoty, ambivalence a dilemata učitelství, prestiž a obtížnost učitelské profese). Posuny v žákovské populaci a jejich dopady na učitelskou profesi.

3. Stres a jeho zvládání. Copingové strategie. Lidský vztah jako součást profese. Syndrom vyhoření a jeho prevence

4. Schopnosti. (Základní otázky týkající se inteligence: Existuje jedna obecná schopnost nebo je více druhů inteligence? Je inteligence vrozená nebo získaná? Lze ji ovlivnit? Mění se inteligence v čase? Vyvíjí se nějak v průběhu života?) .Fluidní a krystalická inteligence.

5. Učení a poznávání. Strategie efektivního učení. Individuální zvláštnosti učení: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy). Pojem metakognice..

6. Specifické poruchy učení. Výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava.

7. Sociální aspekty vzdělávání. Pojem a podstata socializace. Mechanismy socializace (sociální učení). Rozdíly mezi rodinnou a školní socializací. Percepce žáka učitelem. Zákonitosti procesu připisování příčin po úspěchu a neúspěchu. Učitelova očekávání („sebenaplňující proroctví''). Vznik, funkce a změna postojů. Typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky.

8. Motivace ve škole. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace). Diagnostika žákovské motivace k učení. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňování žákovské motivace. Žákovské zaujetí školní prací (úkolem). Postoje žáků ke škole a vyučovacím předmětům. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon. Fenomén školní nudy. Překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole. Psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením.

Původní sylabus:

1 Psychologie osobnosti učitele a učitelské profese�

Analýza učitelské profese - učitelská profese a její nároky (klinická náročnost učitelství, nejistoty, ambivalence a dilemata učitelství, prestiž a obtížnost učitelské profese). Posuny v žákovské populaci a jejich dopady na učitelskou profesi. Subjektivní zodpovědnost za úspěchy a neúspěchy žáků. Autodiagnostika učitele - individuální pojetí učitelství, zjišťování vlastních specifik pedagogického působení.

2. Sociální aspekty vzdělávání. Socializace�

Pojem a podstata socializace. Mechanismy socializace (sociální učení).. Stávání se žákem. Rozdíly mezi rodinnou a školní socializací. Psychologické aspekty spolupráce s rodinou. Interakce učitel - žák (žáci). Sociální poznávání a hodnocení. Percepce žáka učitelem. Zákonitosti procesu připisování příčin po úspěchu a neúspěchu. Kauzální atribuce a školní výkon. Učitelova očekávání (,,sebenaplňující proroctví''). Vznik, funkce a změna postojů. Předsudky a stereotypy Typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Struktura a dynamika malé sociální skupiny. Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou. Činitelé ovlivňující stav a vývoj školní třídy. Sociometrie, metody zjišťování vztahů ve skupině (SORAD). Klima ve školní třídě a ve škole - pojem a základní dimenze (diagnostika třídního a školního klimatu).

3. Psychický vývoj�

Periodizace lidského života, základní pojmy vývojové psychologie (vývoj, zrání, učení). Hlavní vývojové oblasti (tělesná, motorická, percepční, kognitivní, řečová a jazyková, osobnostní, sociální, morální). Vývoj v jednotlivých životních etapách: předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescence, dospělost a stáří. Hlavní vývojové koncepce (Erikson, Piaget, Vygotskij).

4. Motivace ve škole�

Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty). Diagnostika žákovské motivace k učení. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňování žákovské motivace. Žákovské zaujetí školní prací (úkolem). Žák v širších biodromálních souvislostech. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Volní procesy a jejich diagnostika. Postoje žáků ke škole a vyučovacím předmětům. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (strach a nuda ve škole, motivační konflikty). Překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole. Psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením. Školní úspěšnost - pojetí školní úspěšnosti (rozvoj potencialit žáka - facilitující a inhibující faktory).

5. Učení a poznávání�

Pojem učení - podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení. Učení ve školním kontextu: Učení a chyba - práce s chybou. Autoregulace učení - vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení. .Individuální zvláštnosti učení: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy). Dětská interpretace světa - žákovo pojetí učiva. Pojem metakognice. Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava. Žáci se specifickými edukačními potřebami - žáci s potížemi při učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování.

6. Systém poradenských služeb ve školství�

Odborné kompetence pracovníků v systému poradenských služeb ve školství: výchovní poradci, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP. Náročné životní situace. Stres a jeho zvládání. Copingové strategie..Krizová intervence. Lidský vztah jako součást profese. Syndrom vyhoření a jeho prevence. Žáci s poruchami chování. Šikana ve škole a její prevence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK