PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Psychologie - NPEP403
Anglický název: Psychology
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Neslučitelnost : NMUM807, NPED033, NPEP903
Záměnnost : NPED033
Je neslučitelnost pro: NPEP903
Je záměnnost pro: NPED033, NPEP903
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)
Přednášky jsou věnované vybraným oblastem pedagogické, sociální a vývojové psychologie, které jsou významné pro práci učitele. Cílem seminářů je aktivní osvojení základních poznatků a technik z oblasti pedagogické a školní psychologie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (21.04.2023)

úspěšné splnění vědomostního testu a vypracování písemného úkolu (popis mikrosituace ve vzdělávacím kontextu)

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

Povinně studenti prostudují alespoň jednu publikaci z oblasti pedagogické psychologie, jednu publikaci ze sociální psychologie a jednu publikaci z vývojové psychologie.

Drapela, J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997.

Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2007

Mareš,J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, MU 1995

De Singly,F.: Sociologie současné rodiny. Praha, Portál 1999.

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997.

Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.

Hennig, C., Keller, G.: Antistresový program pro učitele. Praha, Portál 1996.

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010.

Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1984, 1989.

Heidbrink, G.: Psychologie morálního vývoje. Praha, Portál 1977.

Honzák, R., Novotná, V.: Krize v životě, život v krizi. Portál, ROAD 1994

Hříbková. Nadání a nadaní. Praha, Grada.

Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál 1997.

Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994.

Kulič, V.: Chyba a učení. Praha, SPN 1971.

Langmeier, J, Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Grada 2004

Mareš, J: Pedagogická psychologie. Praha, Portál 2013

Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Málková, G.: Zprostředkované učení. Praha, Portál 2009.

Matějíček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, Portál 1996.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál.

Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo.......Praha, ISV 2003.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení.(Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK 2002.

Piaget, I., Inhelderova, B.: Psychologie dítěte. Praha, Portál

PSŠE: Typy žáků. Praha, PedF. UK 1995.

Plháková, Alena.: Dějiny psychologie. Praha, Grada

Řezáč, J.: Sociální psychologie. Praha, Paido 1998.

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál 1995.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989., vyšlo znovu v Portálu

Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister a Principal 2002.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi.) Praha, Portál 1999.

Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál

Stuchlíková, I.: Základy psychologie emocí. Praha, Portál

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.

Vágnerová, M.: Psychologie školního dítěte. Praha, Karolinum 1997.

Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha, Karolinum 2004.

Vybíral, Z. Psychologie komunikace. Praha, Portál

Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha, ISV 1997, vyšlo znovu v Gradě asi 2009

Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 1994.

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha, portál 2012

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (21.04.2023)

Učitelská profese - prohloubení poznatků z bakalářského studia. Posuny v žákovské populaci a jejich dopady na učitelskou profesi. Autodiagnostika učitele - individuální pojetí učitelství, zjišťování vlastních specifik pedagogického působení.

Sociální aspekty vzdělávání - prohloubení poznatků z bakalářského studia. Rozdíly mezi rodinnou a školní socializací. Psychologické aspekty spolupráce s rodinou. Interakce učitel - žák (žáci). Zákonitosti procesu připisování příčin po úspěchu a neúspěchu žáků. Kauzální atribuce a školní výkon. Učitelova očekávání (,,sebenaplňující proroctví''). Vznik, funkce a změna postojů. Předsudky a stereotypy. Typizování žáků, preferenční postoje učitele.

Struktura a dynamika malé sociální skupiny. Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou. Činitelé ovlivňující stav a vývoj školní třídy. Sociometrie, metody zjišťování vztahů ve skupině (SORAD).

Psychický vývoj - hlavní vývojové oblasti (tělesná, motorická, percepční, kognitivní, řečová a jazyková, osobnostní, sociální, morální). Vývoj v jednotlivých životních etapách: předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescence, dospělost a stáří. Hlavní vývojové koncepce (Erikson, Piaget, Vygotskij).

Motivace ve škole - motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty, flow). Diagnostika žákovské motivace k učení. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňování žákovské motivace. Žákovské zaujetí školní prací (úkolem). Žák v širších biodromálních souvislostech. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Volní procesy a jejich diagnostika. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (strach a nuda ve škole, motivační konflikty). Překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole. Psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením.

Učení a poznávání - prohloubení poznatků z bakalářského studia. Učení ve školním kontextu: Autoregulace učení - vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení. .Individuální zvláštnosti učení: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy). Dětská interpretace světa - žákovo pojetí učiva. Pojem metakognice. Učení a chyba - práce s chybou. Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava. Žáci se specifickými edukačními potřebami - žáci s potížemi při učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování.

Systém poradenských služeb ve školství. Odborné kompetence pracovníků v systému poradenských služeb ve školství: výchovní poradci, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP.

Náročné životní situace. Stres a jeho zvládání. Copingové strategie., Krizová intervence. Lidský vztah jako součást profese. Syndrom vyhoření a jeho prevence. Šikana ve škole a její prevence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK