PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Psychologie (CŽV) - NPEP903
Anglický název: Psychology (LLL)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:20/20, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Neslučitelnost : NMUM807, NPED033, NPEP403
Záměnnost : NPEP403
Je neslučitelnost pro: NPEP403
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Vědomostní test, vypracování písemného úkolu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (05.02.2020)

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997

Nakonečný,M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.

Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava spec. poruch učení. Portál, Praha 1997

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1997.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (05.02.2020)

Bloková výuka je zaměřena mimo jiné na diskuze nad povinnou četbou a plněním zadaných úkolů k samostatné práci.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (05.02.2020)

Učení a poznávání.

Metakognice a autoregulace.

Kreativita a její rozvoj.

Modely vyučování a učení.

Specifické poruchy učení.

Věkové období pubescence a adolescence.

Autorita a kázeň ve škole.

Socializace.

Náročné životní situace a jejich překonávání.

Učitel, učitelská profese.

Osobnost žáka.

Motivace.

Hodnocení žáka z pedagogicko-psychologického hlediska.

Interakce učitel - žák, žák - žák.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK