PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematika 3 - NMMA703
Anglický název: Mathematics 3
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : NMMA702
Záměnnost : JEB028
Je prerekvizitou pro: NMMA704
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Základní přednáška z matematiky pro FVS UK - třetí semestr. Studenti se seznámí s hlubšími výsledky matematické analýzy a lineární algebry, které jsou použitelné při studiu ekonomie.
Literatura
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2012 (kapitoly 8-11).

J.Kopáček a kol. Příklady z matematiky nejen pro fyziky, Matfyzpress 2005 (oddíl 5.2, kapitola 7, oddíly 8.1, 8.2 a 9.1)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (10.05.2018)

Zkouška bude mít část ústní a část písemnou.

Zadání písemné části: Písemka bude složena z čtyř až pěti příkladů, na jejichž vypracování bude 120 minut.

Za celou početní písemnou část lze získat maximálně 50 bodů. Z písemné početní části je nutno získat alespoň 25 bodů.

Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří získali z písemné části alespoň 25 bodů, budou zkoušeni ústně ze znalosti vět a definic.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si student vylosuje otázku, která bude mít tyto části:

  • klíčový pojem (specifikováno v seznamu definic a vět)
  • definice, definice, znění věty, znění věty
  • znění věty a její důkaz
  • znění věty a její důkaz

Celkem tedy lze získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student získal méně než 25 bodů z písemné části nebo získal méně než

25 bodů z ústní části, je výsledná známka F. V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Přibližně platí: A: 91 to 100

B: 81 to 90 C: 71 to 80 D: 61 to 70 E: 51 to 60 F: 50 a méně.

Pokud získáte z písemné části 25 a více bodů, a přesto z důvodu špatného výkonu v ústní části zkoušku nesložíte, opakuje se příště celá zkouška, tj. její písemná i ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Primitivní funkce, zobecněný Riemannův integrál, základy vícerozměrné integrace.

Vektorové prostory, lineární zobrazení, kvadratické formy, vlastní čísla, Taylorův polynom funkcí jedné i více proměnných, postačující podmínky pro lokální extrémy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (09.05.2018)

Student by měl mít znalosti odpovídající předmětům Matematika 1 a Matematika 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK