PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematika III - JEB028
Anglický název: Mathematics III
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 75 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
Vyučující: Bc. Michal Hevessy
RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.
Neslučitelnost : NMMA703
Prerekvizity : JEB006
Záměnnost : NMMA703
Je prerekvizitou pro: JEB029
Je záměnnost pro: NMMA703
Anotace -
Poslední úprava: ZELENY (14.09.2006)
Přednáška navazuje na Matematiku I a II, cílem je doplnění a prohloubení
znalostí získaných v předchozích kursech. Podmínkou zápisu kurzu je
absolvování předmětů: Matematika I a II.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Základní přednáška z matematiky pro FVS UK - třetí semestr.

Studenti se seznámí s hlubšími výsledky matematické analýzy a lineární algebry, které jsou použitelné při studiu ekonomie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2012 (kapitoly 8-11).

J.Kopáček a kol. Příklady z matematiky nejen pro fyziky, Matfyzpress 2005 (oddíl 5.2, kapitola 7, oddíly 8.1, 8.2 a 9.1)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (15.09.2023)

Zkouška bude mít část ústní a část písemnou.

Zadání písemné části: Písemka bude složena z pěti početních příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Za celou písemnou část lze získat maximálně 50 bodů. Z písemné části je nutno získat alespoň 25 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří uspěli v písemné části, budou zkoušeni ústně z teorie.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si student vylosuje sadu otázek, která bude obsahovat klíčový pojem, znění definic a vět, znění vět a jejich důkaz. Seznamy otázek, z nichž se budou skládat losované sady, budou zveřejněny v moodlu. Celkem lze získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student získal méně než 25 bodů z písemné části nebo při ústní části neprokázal znalost některého klíčového pojmu nebo získal méně než 25 bodů z ústní části, je výsledná známka F.

V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Přitom platí univerzální hranice doporučené FSV UK: A: 91-100; B: 81-90; C: 71-80; D: 61-70; E: 51-60; F: 50 a méně.

Pokud student neabsolvuje úspěšně ústní část, musí zkoušku opakovat celou.

V případě, že budou zkoušky probíhat distančně, je povinnou výbavou studenta webkamera, mikrofon a spolehlivé připojení k internetu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (15.09.2023)

Zobecněný Riemannův integrál, základy vícerozměrné integrace, Řady.
Vektorové prostory, lineární zobrazení, kvadratické formy, vlastní čísla, Taylorův polynom funkcí jedné i více proměnných, postačující podmínky pro lokální extrémy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Student by měl mít znalosti odpovídající předmětům Matematika 1 a Matematika 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK