PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika 2 - NMMA702
Anglický název: Mathematics 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : NMMA701
Záměnnost : JEB006
Je neslučitelnost pro: JEB006
Je prerekvizitou pro: NMMA703
Je záměnnost pro: JEB006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Základní přednáška z matematiky pro FSV UK - druhý semestr. Studenti se seznámí s matematickou analýzou funkcí více proměnných, lineární algebrou, číselnými řadami a Riemannovým integrálem. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh, zejména pak úloh z mikroekonomie.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D. (10.02.2021)

Podmínky pro akademický rok 2020/2021:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou, přičemž nutnou podmínkou účasti na zkoušce je předchozí udělení zápočtu.

Zápočet se uděluje na základě nadpoloviční účasti na cvičeních.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (17.02.2020)

Hájková V., Johanis M., John O., Kalenda O., Zelený M.: Matematika, Matfyzpress, Praha 2012

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I., Matfyzpress, Praha 2005 (kapitoly 7, 9.4 a 9.5)

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II., Matfyzpress, Praha 2006 (kapitoly 3 a 5)

Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003 (nebo starší ruský originál)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D. (10.02.2021)

Pravidla pro akademický rok 2020/2021:

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je předchozí udělení zápočtu.

Zkouška bude mít část ústní a část písemnou.

Zadání písemné části: Písemka bude složena z pěti početních příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Za celou písemnou část lze získat maximálně 50 bodů. Z písemné části je nutno získat více než 25 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří uspěli v písemné části, budou zkoušeni ústně z teorie.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si student vylosuje sadu otázek. Seznamy otázek, z nichž se budou skládat losované sady, budou zveřejněny na webu přednášejícího. Celkem lze získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student získal nejvýše 25 bodů z písemné části nebo při ústní části neprokázal znalost některého klíčového pojmu nebo získal nejvýše 25 bodů z ústní části, je výsledná známka F.

V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Přitom platí univerzální hranice doporučené FSV UK: A: 91-100; B: 81-90; C: 71-80; D: 61-70; E: 51-60; F: 50 a méně.

Pokud student neabsolvuje úspěšně ústní část, musí zkoušku opakovat celou.

V případě, že budou zkoušky probíhat distančně, je povinnou výbavou studenta webkamera, mikrofon a spolehlivé připojení k internetu.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Tento předmět je totožný s předmětem JEB006.

(Funkce více proměnných: hladké funkce, implicitní funkce, volné a vázané extrémy, kvasikonkávní funkce.

Lineární algebra: základní operace s maticemi, determinanty, řešení lineárních soustav.

Číselné řady: konvergence a divergence, kritéria konvergence, absolutní konvergence.

Základní vlastnosti Riemannova integrálu.)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

Znalosti na úrovni absolvování předmětu Matematika 1 - NMMA701.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK