PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra II - NMAI058
Anglický název: Linear Algebra II
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2012)

Pokračování předmětu MAI057 - speciální matice, determinanty, vlastní čísla, aplikace lineární algebry.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2012)

Zápočet bude udělen za zisk dostatečného počtu bodů udělovaných průběžně za písemné testy, řešení domácích úloh, aktivitu na hodinách, popř. docházku. Přesné podmínky se však individuálně liší u jednotlivých vyučujících a jsou popsány níže. Z průběžné povahy kontroly neplyne nárok na vypisování opravných termínů testů. Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

P. Dvořák:

Nárok na zápočet má ten, kdo dosáhne alespoň 1/2 bodů z písemek a 2/3 celkových bodů

(z písemek i domácích úkolů).

E. Garajová, P. Hubáček, V. Slívová:

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65 % bodů z písemek psaných v průběhu semestru. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů.

K. Král:

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 70% z celkového možného počtu bodů. Body jdou získat za písemky psané v průběhu semestru a programovací domácí úkol. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru, nejpozději na posledním cvičení).

O. Pangrác:

Nárok na zápočet vzniká ziskem alespoň 60% bodů ze všech písemek v průběhu semestru.

S ohledem na vyšší počet písemek jde o průběžnou kontrolu a není možno pro každou písemku vypisovat náhradní termíny. Na konci semestru, resp. počátkem zkouškového období, je možnost opravy či doplnění až dvou testů.

J.Šejnoha:

K získání zápočtu je potřeba alespoň 60% bodový zisk z písemek psaných v

průběhu semestru a alespoň 60% bodový zisk z domácích úkolů a splnění dvou

povinných domácích úkolů. Dodatečné body je možno získat za náhradní písemky

či dodatečné domácí úkoly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2012)

J. Bečvář. Lineární algebra. Matfyzpress, Praha, 3. vydání, 2005.

L. Bican. Lineární algebra a geometrie. Academia, Praha, 2. vydání, 2009.

J. Rohn. Lineární algebra a optimalizace. Karolinum, Praha, 2004.

J. Tůma. Texty k pednásce Lineární algebra, 2003, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/NNlinalg.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2012)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl pokryt na přednáškách a cvičeních. Je požadována i schopnost aplikovat získané znalosti při řešení příkladů.

Zkouška má písemnou a ústní část. Od ústní části je upuštěno v případě jednoznačného výsledku písemné části.

Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2012)

Prostory se skalárním součinem. Ortogonální (resp. unitární) matice. Determinanty. Pozitivně (semi)definitní matice. Vlastní čísla, zvl. symetrických matic. Aplikace lineární algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK