PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Databázové systémy - NDBI025
Anglický název: Database Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NDBX025
Záměnnost : NDBX025
Je neslučitelnost pro: NDBI002, NDBX025
Je prerekvizitou pro: NDBI026, NDBI004, NDBI014, NDBI022, NSWI049, NDBI030, NDBI017, NDBI009, NDBI039, NSWI135
Je záměnnost pro: NDBX025, NDBI002, NUIN010
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (13.05.2022)
Základní kurs podávající průřez problematikou. Jsou popsány tři úrovně pohledu na data. Konceptuální modelování je založeno na ER a UML modelu, databázové modelování se podrobně zabývá teorií relačního modelu dat (algebra, kalkul, základy SQL, algoritmy návrhu relační databáze, normální formy) a principy objektově-relačního modelu. Transakční zpracování a paralelní přístup. Implementace datových struktur.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (30.04.2020)

Zápočet se uděluje za získání alespoň poloviny z maximálního počtu bodů ze zápočtového testu v průběhu semestru.

Zkouška se realizuje písemným testem (po udělení zápočtu). Známka se určuje podle dosaženého počtu bodů.

Zápočtový test i zkouškový test mohou být - v případě nemožnosti kontaktní výuky - zadán rovněž formou online testu,

který proběhne v určeném termínu obdobně, jako kdyby probíhal v rámci běžné vyučovací hodiny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)

Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy. FEL ČVUT Praha, 2003.

Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy. 2. přeprac. vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020.

Pokorný J, Žemlička M..: Základy implementace souborů a databází. UK Praha, Karolinum, 2004.

Ramakrishnan R., Gehrke J.: Database Management Systems, McGraw-Hill Science, 2003

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (13.05.2022)
 • Základní pojmy. Motivace a historie databázového přístupu. Externí, konceptuální, logický a interní (indexy, B-stromy) pohled na data.
 • Konceptuální modelování - ER model, ER diagram, UML model, další konstrukty vyskytující se v konceptuálních modelech.
 • Relační model dat. Databázové schéma, přípustné databáze. Transformace ER diagramu do relačního schématu databáze.
 • SQL - dotazování
 • SQL - definice & modifikace dat
 • Embedded SQL (uložené procedury, funkce a triggery)
 • Dotazovací formalismy v relačním modelu - relační algebra
 • Dotazovací formalismy v relačním modelu - relační kalkul(y)
 • Návrh databáze - kritéria pro dobře navrženou relaci, zejména 3.NF.
 • Návrh databáze - metody a algoritmy návrhu databázových schémat, vlastnosti zachování závislostí a bezeztrátovost dekompozice.
 • Transakční zpracování - paralelní přístup, zotavení z chyb.
 • Implementace databázových struktur

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK