PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin - MG440P02
Anglický název: Principles of Igneous and Metamorphic Petrology
Český název: Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Neslučitelnost : MG440P03, MG440P51
Je neslučitelnost pro: MG440P51, MG440P04
Ve slož. prerekvizitě: MG440P09, MG440P10
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Základní přednáška, zabývající se horninotvornými mineráy a substancemi (zde navazuje na předmět Mineralogie), magmatickými a metamorfovanými horninami. Zahrnuje základy klasifikace magmatických hornin (systém IUGS), základní principy vzniku a systematický přehled magmatických hornin, principy metamorfní petrologie a přehled metamorfovaných hornin podle povahy protolitu a podmínek vzniku.
Poslední úprava: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (07.02.2003)
Literatura

Holub F. (2002): Obecná a magmatická petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Konopásek J. et al. (1998): Metamorfní petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Yardley, B. W. D. (1989): An Introduction to Metamorphic Petrology. Longman Earth Science Series.

Poslední úprava: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (27.01.2003)
Požadavky ke zkoušce

Pro zápočet je nutná aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů během cvičení a test z praktických dovedností (výpočty, poznávání makrovzorků hornin) na konci semestru.

Zkouška je písemná formou testu s jednoduchým výběrem správných odpovědí z většího počtu nabízených. Skládá se z částí věnovaných otázkám z petrologie (1) obecné včetně hornintvorných minerálů, (2) hornin magmatických, (3) hornin metamorfovaných. V každé části je větší počet jednoduchých otázek představujících reprezentativní průřez probraným učivem. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné splnit bodový limit celkový i stanovený limit pro jednotlivé části.

Poslední úprava: Holub František, doc. RNDr., CSc. (11.04.2012)
Sylabus -

Část magmatická:

Přehled nejvýznamnějších horninotvorných minerálů magmatických hornin. Základní metody výzkumu hornin. Klasifikace magmatických hornin na základě modálního a chemického složení. Vznik magmatu v podmínkách svrchního pláště a kůry. Fyzikální vlastnosti magmat v závislosti na chemickém složení. Přehled magmatických procesů - výstup magmatu, krystalizace, diferenciace, mísení magmat a interakce s okolím. Přehled hlavních skupin magmatických hornin s důrazem na ultramafitity včetně hornin svrchního pláště, běžné bazické horniny (bazalty a gabroidy včetně oceánské kůry) a subalkalické intermediální až acidní horniny (andesity, ryolity, dioritoidy a granitoidy).

V rámci cvičení se probírají základní operace s kvantitativními petrologickými daty (práce s analýzami horninotvorných minerálů, výsledky modálních a chemických analýz hornin, praktické použití klasifikačních diagramů, základy výpočtu normy CIPW) a jsou prezentovány makrovzorky hlavních typů plutonických i vulkanických hornin s důrazem na nácvik jejich praktického poznávání.

Část metamorfní:

Základní pojmy metamorfní petrologie a vzájemné souvislosti metamorfózy a tektoniky. Hlavní činitelé metamorfózy (teplota, tlak a fluida). Minerály metamorfovaných hornin a metamorfní textury. Metamorfóza a deformace. Nástin koncepce izográd a metamorfních facií. Klasifikace metamorfovaných hornin (mineralogická, chemická, texturní, protolitická). Druhy metamorfózy (kontaktní, regionální, dynamická, hydrotermální), 8) Metamorfní děje - regionální vs. lokální. Typy metamorfovaných hornin (ultramafické, mafické, pelitické a karbonatické horniny). Chemické a mineralogické složení metamorfovaných hornin a tvorba fázových diagramů. Petrogenetické mřížky a základy termobarometrie. Metamorfóza a geotektonické prostředí. Odhad P-T-t drah v metamorfovaných horninách

V rámci praktických cvičení je věnována pozornost poznávání hornin podle litotypů a stupně metamorfózy. Při pochopení vlivu chemického složení při metamorfóze budou řešeny příklady na tvorbu fázových diagramů a odhadování P-T podmínek na základe petrogenetických mřížek

Poslední úprava: Holub František, doc. RNDr., CSc. (12.05.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK