PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Petrologie metamorfovaných hornin - MG440P10
Anglický název: Petrology of Metamorphic Rocks
Český název: Petrologie metamorfovaných hornin
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Mgr. Jan Kulhánek, Ph.D.
Prerekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MG440P04, MG440P02, MG440P51, MG440P74}
Korekvizity : MG440C08
Anotace -

Cíl předmětu je pochopit procesy vedoucí k tvorbě metamorfovaných hornin. Součástí předmětu jsou základní pojmy metamorfní petrologie, hlavní činitelé metamorfózy, minerály a textury metamorfovaných hornin, metamorfní izogrády a metamorfní facie, klasifikace a popis jednotlivých typů metamorfovaných hornin, termální gradient a vztah metamorfózy ke geodynamice.
Poslední úprava: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (01.12.2022)
Literatura

Konopásek J. et al. (1998): Metamorfní petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Yardley, B. W. D. (1989): An introduction to metamorphic petrology, Longman earth science series.

Poslední úprava: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (03.10.2003)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet se uděluje po vypracování 6 protokolů. Protokoly jsou zadávány během semestru a každý má stanovený termín odevzdání (2 týdny).

Zkouška probíhá písemnou formou (60 minut) a obsahuje krátké teoretické otázky nebo definice.

Poslední úprava: Faryad Shah Wali, prof. Ing., CSc. (06.01.2012)
Sylabus

1) Základní pojmy metamorfní petrologie a vzájemné souvislosti metamorfózy a tektoniky, 2) Hlavní činitelé metamorfózy (teplota, tlak a fluida), 3) Minerály metamorfovaných hornin a metamorfní textury. 4) Metamorfóza a deformace, 5) Nástin koncepce izográd a metamorfních facií, 6) klasifikace metamorfovaných hornin (mineralogická, chemická, texturní, protolitická) 7) druhy metamorfózy (kontaktní, regionální, dynamická, hydrotermální), 8) Metamorfní děje - regionální vs. lokální. 9) Typy metamorfovaných hornin (ultramafické, mafické, pelitické a karbonatické horniny). 10) Chemické a mineralogické složení metamorfovaných hornin a tvorba fázových diagramů, 11) Petrogenetické mřížky a základy termobarometrie, 12) Metamorfóza a geotektonické prostředí, 13) Odhad P-T-t drah v metamorfovaných horninách

V rámci praktických cvičení bude věnována pozornost poznávání hornin podle litotypů a stupně metamorfózy. Při pochopení vlivu chemického složení při metamorfóze budou řešené příklady na tvorbu fázových diagramů a odhadování P-T podmínek na základe petrogenetických mřížek

Poslední úprava: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (03.10.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK