PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy petrologie - MG440P04
Anglický název: Fundamentals of Petrology
Český název: Základy petrologie
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Vyučující: Mgr. Štěpán Dvořák
prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Mgr. Klára Jůzlová
Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P39, MG440P02, MG440P51
Je neslučitelnost pro: MG440P74
Je prerekvizitou pro: MG431P78
Ve slož. prerekvizitě: MG440C08, MG440C11, MG440P09, MG440P10
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (09.02.2022)
Veškeré informace o kurzu, studijní materiály i přihlášení k případné konferenci je možné v rámci kurzu v prostředí Google Classroom. Do kurzu se prosím přihlašte zde: https://classroom.google.com/c/NDY2NDUzNjQ4NjI5?cjc=xnoe5mj
Přihlašujte se POUZE pod fakultní doménou (jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz). Účty jiných domén budou z kurzu odebírány.

Část magmatická:
Přehled nejvýznamnějších horninotvorných minerálů magmatických hornin. Základní metody výzkumu hornin. Klasifikace magmatických hornin na základě modálního a chemického složení. Vznik magmatu v podmínkách svrchního pláště a kůry. Fyzikální vlastnosti magmat v závislosti na chemickém složení. Přehled magmatických procesů - výstup magmatu, krystalizace, diferenciace, mísení magmat a interakce s okolím. Přehled hlavních skupin magmatických hornin s důrazem na ultramafitity včetně hornin svrchního pláště, běžné bazické horniny (bazalty a gabroidy včetně oceánské kůry) a subalkalické intermediální až acidní horniny (andesity, ryolity, dioritoidy a granitoidy).

Část sedimentární:
Studenti se seznámí se základní terminologií sedimentárních hornin a procesy jejich vzniku. Po absolvování kurzu budou schopni na základe studia složení hornin, struktur a textur rekonstruovat procesy, které vedly ke vzniku horniny.

V rámci cvičení se probírají základní operace s kvantitativními petrologickými daty (práce s analýzami horninotvorných minerálů, výsledky modálních a chemických analýz hornin, praktické použití klasifikačních diagramů, základy výpočtu normy CIPW) a jsou prezentovány makrovzorky hlavních typů plutonických i vulkanických hornin s důrazem na nácvik jejich praktického poznávání.
Část metamorfní:
Základní pojmy metamorfní petrologie a vzájemné souvislosti metamorfózy a tektoniky. Hlavní činitelé metamorfózy (teplota, tlak a fluida). Minerály metamorfovaných hornin a metamorfní textury. Metamorfóza a deformace. Nástin koncepce izográd a metamorfních facií. Klasifikace metamorfovaných hornin (mineralogická, chemická, texturní, protolitická). Druhy metamorfózy (kontaktní, regionální, dynamická, hydrotermální), 8) Metamorfní děje - regionální vs. lokální. Typy metamorfovaných hornin (ultramafické, mafické, pelitické a karbonatické horniny). Chemické a mineralogické složení metamorfovaných hornin a tvorba fázových diagramů. Petrogenetické mřížky a základy termobarometrie. Metamorfóza a geotektonické prostředí. Odhad P-T-t drah v metamorfovaných horninách
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (06.02.2020)

Holub F. (2002): Obecná a magmatická petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Konopásek J. et al. (1998): Metamorfní petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Yardley, B. W. D. (1989): An Introduction to Metamorphic Petrology. Longman Earth Science Series.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Radim Jedlička, Ph.D. (16.02.2021)

Pro zápočet je nutno splnit dílčí úkoly v rámci online cvičení v prostředí Google Classroom. Pokud epidemická situace dovolí, zápočet bude udělen za úspěšnou identifikaci horninových vzorků na konci semestru. Pokud bude epidemická situace nepříznivá, bude zápočet udělen pouze za dílčí úkoly.

Zkouška je písemná formou testu s jednoduchým výběrem správných odpovědí z většího počtu nabízených. Skládá se z částí věnovaných otázkám z petrologie (1) obecné včetně horninotvorných minerálů, (2) hornin magmatických, (3) hornin metamorfovaných. V každé části je větší počet jednoduchých otázek představujících reprezentativní průřez probraným učivem. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné splnit bodový limit celkový i stanovený limit pro jednotlivé části.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. (06.02.2020)

Část všeobecná:

Přehled nejvýznamnějších horninotvorných minerálů a substancí. Základní metody terénního a laboratorního výzkumu hornin.

Část magmatická

1) Klasifikace magmatických hornin.

2) Magmatické procesy: Vznik a základní vlastnosti magmat.Krystalizace, diferenciace a interakce s okolím (asimilace, hybridizace).

3) Přehled hlavních skupin magmatitů s důrazem na horniny bazické a acidní.

4) Role magmatismu v látkové diferenciaci Země a vývoji litosféry.

Část sedimentární:

1) Procesy vzniku sedimentárních hornin - zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze.

2) Základní principy klasifikace sedimentárních hornin.

3) Klastické horniny - psefity, psammity, aleurity, pelity.

4) Neklastické sedimentární horniny - vápence a dolomity, silicity, Al-bohaté sedimenty, ferolity, evapority, kaustobiolity...

 

Část sedimentární:

Vlastnosti fluid vzhledem k erozi, transportu a sedimentaci klastik. Newtonovské kapaliny; Reynoldsovo císlo, turbulence; sub- a superkritický tok, Froudovo císlo; eroze nesoudržného granulárního sedimentu. Typy transportu ve fluidech ruzných reologií.

2. Vznik primárních sedimentárních struktur

Trakcní proud, vznik dun, cerin a relev. zvrstvení. Struktury vzniklé vlnením. Paleoproudová analýza. Gravitacní proudy a sed. struktury. Fyzikální deformacní struktury.

3. Složení klastických sedimentárních hornin: charakteristika zdroje a pánevních procesu.

Analýza provenience v základních typech klastik. Tektonické implikace. Procesy diageneze; porozita a kompakce. Fluida a cementace.

4. Karbonáty

Základní cástice, horninotvorné mikrofosílie, mineralogie karbonátu. Prostredí vzniku, karbonátové platformy a šelfy. Raná a pozdní diageneze, typy cementu.

5. Evapority, ferolity, fosfáty, silicity.

Mineralogie, procesy a prostredí vzniku.

6. Organická hmota v sedimentech a kaustobiolity.

Typy sedimentární organické hmoty, její maturace. Prostredí sedimentace cerných bridlic. Procesy prouhelnení; vznik ropy a plynu.

Cvicení jsou zamerena na makroskopickou identifikaci hornin siliciklastických, karbonátových, silicitu, ferolitu, kaustobiolitu, fosfátu a evaporitu.

Kurs navazuje na následující prednášky: Všeobecná geologie, Mineralogie. Absolvování kursu je predpokladem pro studium geologických ved ve vyšších rocnících. Ve tretím rocníku navazuje pokrocilý kurz Petrologie sedimentárních hornin.

 

Část metamorfní:

1) Základní pojmy metamorfní petrologie a vzájemné souvislosti metamorfózy a tektoniky, 2) Hlavní činitelé metamorfózy (teplota, tlak a fluida), 3) Minerály metamorfovaných hornin a metamorfní textury. 4) Metamorfóza a deformace, 5) Nástin koncepce izográd a metamorfních facií, 6) klasifikace metamorfovaných hornin (mineralogická, chemická, texturní, protolitická) 7) druhy metamorfózy (kontaktní, regionální, dynamická, hydrotermální), 8) Metamorfní děje - regionální vs. lokální. 9) Typy metamorfovaných hornin (ultramafické, mafické, pelitické a karbonatické horniny).

 

 V rámci praktických cvičení je věnována pozornost poznávání hornin podle litotypů a stupně metamorfózy. Při pochopení vlivu chemického složení při metamorfóze budou řešeny příklady na tvorbu fázových diagramů a odhadování P-T podmínek na základe petrogenetických mřížek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK