PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Minerály a horniny II - MG440P51
Anglický název: Minerals and rocks II
Český název: Minerály a horniny II
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Neslučitelnost : MG440P02, MG440P03
Je neslučitelnost pro: MG440P04, MG440P02
Je záměnnost pro: MG440P03
Ve slož. prerekvizitě: MG440P09, MG440P10
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na petrologii a podává přehled o základních genetických skupinách hornin a nejdůležitějších metodách jejich zkoumání, klasifikaci a identifikaci. Zabývá se horninami magmatickými, sedimentárními i metamorfovanými včetně základních principů jejich vzniku a postavení ve vývoji litosféry.
Poslední úprava: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (03.10.2003)
Literatura

Holub F. (2002): Obecná a magmatická petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Konopásek J. et al. (1998): Metamorfní petrologie (skriptum). Karolinum, Praha.

Skoček V. (1993): Petrologie sedimentů (skriptum). Přírodovědecká fak. UK, Praha.

Poslední úprava: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (07.02.2003)
Požadavky ke zkoušce

Pro zápočet je nutná aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů během cvičení a test z praktických dovedností (výpočty, poznávání makrovzorků hornin) na konci semestru.

Zkouška je písemná formou testu s jednoduchým výběrem správných odpovědí z většího počtu nabízených. Skládá se z částí věnovaných otázkám z (1) obecné petrologie včetně hornintvorných minerálů, (2) hornin magmatických, (3) hornin metamorfovaných, a (4) hornin sedimentárních. V každé části je větší počet jednoduchých otázek představujících reprezentativní průřez probraným učivem. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné splnit bodový limit celkový i stanovený limit pro jednotlivé části.

Poslední úprava: Holub František, doc. RNDr., CSc. (11.04.2012)
Sylabus -

Část všeobecná:

Přehled nejvýznamnějších horninotvorných minerálů a substancí. Základní metody terénního a laboratorního výzkumu hornin.

Část magmatická

1) Klasifikace magmatických hornin.

2) Magmatické procesy: Vznik a základní vlastnosti magmat.Krystalizace, diferenciace a interakce s okolím (asimilace, hybridizace).

3) Přehled hlavních skupin magmatitů s důrazem na horniny bazické a acidní.

4) Role magmatismu v látkové diferenciaci Země a vývoji litosféry.

Část sedimentární:

1) Procesy vzniku sedimentárních hornin - zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze.

2) Základní principy klasifikace sedimentárních hornin.

3) Klastické horniny - psefity, psammity, aleurity, pelity.

4) Neklastické sedimentární horniny - vápence a dolomity, silicity, Al-bohaté sedimenty, ferolity, evapority, kaustobiolity...

Část metamorfní:

1) Základní pojmy metamorfní petrologie a vzájemné souvislosti metamorfózy a tektoniky, 2) Hlavní činitelé metamorfózy (teplota, tlak a fluida), 3) Minerály metamorfovaných hornin a metamorfní textury. 4) Metamorfóza a deformace, 5) Nástin koncepce izográd a metamorfních facií, 6) klasifikace metamorfovaných hornin (mineralogická, chemická, texturní, protolitická) 7) druhy metamorfózy (kontaktní, regionální, dynamická, hydrotermální), 8) Metamorfní děje - regionální vs. lokální. 9) Typy metamorfovaných hornin (ultramafické, mafické, pelitické a karbonatické horniny).

Poslední úprava: Holub Tomáš, ThLic. Mgr., Th.D. (03.10.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK