PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geologické exkurze - MG421T04
Anglický název: Geologic field trips
Český název: Geologické exkurze
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 26
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/zak/exkurze
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Atributy: Modul Vědy o Zemi a životním prostředí
Neslučitelnost : MG421T02G, MG421T02U, MG421T04E
Prerekvizity : MG421P31
Je neslučitelnost pro: MG421T24E, MG421T04E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)
Geologické exkurze jsou koncipovány jako doplněk k předmětu Úvod do geologie pro studenty oboru Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI). Hlavním cílem exkurzí je seznámit studenty přímo v terénu s hlavními typy hornin a některými příklady geologických struktur a geologických procesů probíraných v rámci přednášky, osvojit si práci s geologickými mapami a geologickým kompasem a získat základní přehled o stavbě a geologickém vývoji Českého masívu. V rámci exkurzí se studenti detailně seznámí s projevy kadomské a variské orogeneze, které měly klíčový význam v geologické historii Českého masívu.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (05.01.2011)

Cháb J (2008) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Česká geologická služba, Praha

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1:500000. Česká geologická služba, Praha

Chlupáč I (1999) Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Academia, Praha

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2002) Geologická minulost České republiky. Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (21.12.2016)

Zápočet je za účast

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)

[1] EXKURZE 1

Údolí Berounky z Roztok u Křivoklátu do Skryjí: barrandienské svrchní proterozoikum, střední kambrium skryjsko-týřovické pánve, svrchnokambrické vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma.

[2] EXKURZE 2

Praha Malá Chuchle a Hlubočepy: bazický vulkanimus a karbonátové sedimentární sekvence siluru a spodního devonu barrandienu, flyšové sedimenty srbského souvrství.

[3] EXKURZE 3

Údolí Sázavy ze Žampachu do Pikovic: intruzivního kontakt středočeského plutonického komplexu, jílovské pásmo (proterozoický ostrovní oblouk), nadložní flyšových sedimentů štěchovické skupiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK