PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biochemické praktikum - MC250C31N
Anglický název: Practical course in biochemistry
Český název: Biochemické praktikum
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: Mgr. Kateřina Bělonožníková
Mgr. Jan Fiala
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Mgr. Růžena Lišková
Neslučitelnost : MC250C42N
Je neslučitelnost pro: MC250C42N
Ve slož. korekvizitě pro: MC250C03, MC250C17N
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2019)
Toto praktikum je určeno pro studenty II. ročníku bakalářského studia biochemie a chemie v přírodních vědách.
Praktikum zajišťují: Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Josef Chmelík, Kateřina Bělonožníková, Růžena Lišková a Jan Fiala

Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami používanými při izolaci proteinů a nukleových kyselin. Provádí extrakci proteinů z přírodních materiálů, centrifugaci, vysolování, dialýzu, lyofilizaci... Další metodou, která má široké uplatnění v biochemii, je gelová chromatografie, studenti separují protein ze směsi nebo stanoví relativní molekulovou hmotnost neznámého proteinu. Separace proteinů a stanovení relativní molekulové hmotnosti se provádí rovněž elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS. Velká pozornost je věnována zásadám práce s enzymy: stanovení specifické aktivity enzymu, zjištění afinity enzymu k substrátu, stanovení maximální rychlosti reakce, pH optima, sledování časového průběhu reakce a vliv inhibitorů a aktivátorů na enzymovou reakci. Přítomnost izoenzymů je demonstrována na příkladu laktátdehydrogenasy, kterou studenti separují v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek a detekují enzymovou aktivitu v gelu. Součástí praktika jsou ústní závěrečné prezentace a diskuse týkající se dosažených výsledků.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2018)

Skripta ke stažení
Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2018)

- práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům
- před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky
- vytištěný protokol odevzdat nejpozdeji na začátku příštích praktik, jinak úloha propadá
- po případné dohodě s dozorem praktik je možné odevzdat elektronickou verzi protokolu, poslat emailem nejpozději 24 h (soboty, neděle a svátky se nepočítají) před konáním dalších praktik
- v případě oprav musí být protokol bez vad schválen do tří týdnů od vypracování úlohy, jinak úloha propadá
- k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden schválený protokol
- pro získání zápočtu je třeba
absolvovat prezentaci vybrané úlohy
splnit podmínky závěrečného testu
mít protokoly ke všem úlohám schváleny a odevzdat je
vrátit klíč od skříňky na chodbě

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (22.03.2016)

Studenti vypracují vždy jednu úlohu z následujících okruhů úloh:

1. Izolace proteinu s enzymovou aktivitou a stanovení specifické aktivity

2. Gelová chromatografie

3. Separace proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v prostředí SDS a stanovení relativní molekulové hmotnosti těchto proteinů

4. Sledování afinity enzymu k substrátu - určení Michaelisovy konstanty a maximální rychlosti reakce

5 Určení pH optima, sledování vlivu inhibitorů a aktivátorů na aktivitu enzymu, časový průběh enzymové reakce, detekce enzymové aktivity v polyakrylamidovém gelu

6. Práce s DNA: Hledání pachatele trestného činu.

7. Ústní prezentace teorie a výsledků jedné úlohy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK