PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemické praktikum - MC250C31N
Anglický název: Practical course in biochemistry
Český název: Biochemické praktikum
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: 72
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: pouze pro dojíždějící studenty
Garant: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250C42N
Je neslučitelnost pro: MC250C42N, MC250C35A, MC250C35, MC250C35E
Ve slož. korekvizitě pro: MC250C03, MC250C03E, MC250C17A, MC250C17E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (17.01.2020)
Toto praktikum je určeno pro studenty II. ročníku bakalářského studia biochemie a chemie v přírodních vědách.
Praktikum zajišťují: Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Josef Chmelík, Kateřina Bělonožníková a Jan Fiala

Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami používanými při izolaci proteinů a nukleových kyselin. Provádí extrakci proteinů z přírodních materiálů, centrifugaci, vysolování, dialýzu, lyofilizaci... Další metodou, která má široké uplatnění v biochemii, je gelová chromatografie, studenti separují protein ze směsi nebo stanoví relativní molekulovou hmotnost neznámého proteinu. Separace proteinů a stanovení relativní molekulové hmotnosti se provádí rovněž elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS. Velká pozornost je věnována zásadám práce s enzymy: stanovení specifické aktivity enzymu, zjištění afinity enzymu k substrátu, stanovení maximální rychlosti reakce, pH optima, sledování časového průběhu reakce a vliv inhibitorů a aktivátorů na enzymovou reakci. Přítomnost izoenzymů je demonstrována na příkladu laktátdehydrogenasy, kterou studenti separují v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek a detekují enzymovou aktivitu v gelu. Součástí praktika jsou ústní závěrečné prezentace a diskuse týkající se dosažených výsledků.

Všechny úlohy jsou koncipovány tak, aby je bylo možno experimentálně provést a vyhodnotit v časové dotaci 6 (vyučovacích) hodin. V případě potřeby je pedagogický dozor ochoten věnovat se studentům i nad rámec rozvrhované dotace. Pro klidné provedení všech úloh je dobré si pro praktikum vyhradit dostatek času. Všechny paralelky praktika budou začínat v 8:30.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (17.01.2020)
 • Skripta ke stažení
 • Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (17.01.2020)

Obecná pravidla hodnocení:

 • práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům (na začátku každého praktikového dne jsou studenti prozkoušení ze své úlohy)
 • před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky, bez ohlášení nebude výseldek uznán
 • práce v praktiku probíhají ve dvojici, ale protokoly odevzdává každý/á student/ka zvlášť
 • vytištěný protokol je třeba odevzdat nejpozdeji na začátku příštích praktik, jinak úloha propadá
 • doporučujeme protokol odevzdat elektronicky - pdf formát
 • vyučující ohodnotí protokol do týdne od odevzdání (vzhledem k tomu a případné opravě doporučujeme poslat protokol co nejdříve)
 • případná oprava protokolu je možná do 14 dnů od vykonání úlohy
 • vyučující může vyžadovat uvedení protokolu do akceptovatelného stavu do tří týdnů od provedení úlohy, jinak nebude výsledek uznán
 • v případě propadnutí úlohy musí student/ka splnit další úlohu navíc, termín je dohodnut s vyučujícím
 • absence nebo pozdní příchod musí být řádně omluven, při nedodržení musí student/ka splnit další úlohu navíc
 • k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden schválený protokol

Pro získání zápočtu je třeba:

 • (ve dvojici) přednést prezentaci vybrané úlohy
 • mít protokoly ke všem úlohám schváleny
 • napsat závěrečný test
 • získat alespoň 2/3 bodů z testu a protokolů celkem
 • vrátit klíč od skříňky na chodbě
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (22.03.2016)

Studenti vypracují vždy jednu úlohu z následujících okruhů úloh:

1. Izolace proteinu s enzymovou aktivitou a stanovení specifické aktivity

2. Gelová chromatografie

3. Separace proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v prostředí SDS a stanovení relativní molekulové hmotnosti těchto proteinů

4. Sledování afinity enzymu k substrátu - určení Michaelisovy konstanty a maximální rychlosti reakce

5 Určení pH optima, sledování vlivu inhibitorů a aktivátorů na aktivitu enzymu, časový průběh enzymové reakce, detekce enzymové aktivity v polyakrylamidovém gelu

6. Práce s DNA: Hledání pachatele trestného činu.

7. Ústní prezentace teorie a výsledků jedné úlohy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK