PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemické praktikum - MC250C35
Anglický název: Practical course in biochemistry
Český název: Biochemické praktikum
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: 90
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: ZS 2.MED (od 2021/22 i 2. KATA a 3. CHEM), LS 2. biochemie
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.
Mgr. Josef Dvořák
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
Mgr. Zuzana Kalaninová
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Třída: Vysokokapacitní centrifuga s příslušenstvím
Stolní centrifuga s příslušenstvím
Rekonstrukce místnosti č.203, Hlavova 8
Neslučitelnost : MC250C31N, MC250C35E
Je neslučitelnost pro: MC250C35E
Ve slož. korekvizitě pro: MC250C03, MC250C03E, MC250C17A, MC250C17E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (28.09.2021)
Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami používanými při izolaci proteinů a nukleových kyselin. Provádí extrakci proteinů z přírodních materiálů, centrifugaci, vysolování, dialýzu, lyofilizaci. Další metodou, která má široké uplatnění v biochemii, je gelová chromatografie, studenti separují protein ze směsi nebo stanoví relativní molekulovou hmotnost neznámého proteinu. Separace proteinů a stanovení relativní molekulové hmotnosti se provádí rovněž elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS. Velká pozornost je věnována zásadám práce s enzymy: stanovení specifické aktivity enzymu, zjištění afinity enzymu k substrátu, stanovení maximální rychlosti reakce, pH optima, sledování časového průběhu reakce a vliv inhibitorů a aktivátorů na enzymovou reakci. Přítomnost izoenzymů je demonstrována na příkladu laktátdehydrogenasy, kterou studenti separují v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek a detekují enzymovou aktivitu v gelu. Součástí praktika jsou ústní závěrečné prezentace a diskuse týkající se dosažených výsledků.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: M. Kodíček, O. Valentová; Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (11.01.2023)

- práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům
- před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky
- protokol ve formátu pdf (případně vytištěný) odevzdat nejpozdeji do týdne, jinak úloha propadá
- v případě oprav musí být protokol bez vad schválen do tří týdnů od vypracování úlohy
- k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden protokol
- pro získání zápočtu je třeba
absolvovat prezentaci vybrané úlohy
splnit podmínky závěrečného testu
odevzdat protokoly ke všem úlohám
vrátit klíč od skříňky na chodbě

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (28.09.2021)

Studenti vypracují vždy jednu úlohu z následujících okruhů úloh:
1. Izolace proteinu s enzymovou aktivitou a stanovení specifické aktivity.
2. Gelová chromatografie.
3. Separace proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v prostředí SDS a stanovení relativní molekulové hmotnosti těchto proteinů.
4. Sledování afinity enzymu k substrátu - určení Michaelisovy konstanty a maximální rychlosti reakce.
(5. Určení pH optima, sledování vlivu inhibitorů a aktivátorů na aktivitu enzymu, časový průběh enzymové reakce, detekce enzymové aktivity v polyakrylamidovém gelu.)
(6. Práce s DNA: Hledání pachatele trestného činu.)
7. Ústní prezentace teorie a výsledků jedné úlohy.

Pro úspěšnou práci v praktiku je nezbytné ovládat software používaný k vyhodnocování výsledků (tabulkový procesor - výpočty se vzorci, sestavení správného typu grafu, chybové úsečky; grafický program - ořez a projasnění fotografií; matematický program - provedení nelineární regrese). K dispozici jsou vzorové protokoly, které slouží jednak jako vzor odevzdávaných výsledků a jednak si podle nich studenti mohou předem vyzkoušet vyhodnocování dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK