PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika biologie - MB180P01
Anglický název: Didactic of Biology
Český název: Didaktika biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C33
Vysvětlení: Výuka předmětu začíná 6.10.2021. Vzhledem k nařízení kriz. štábu PřFUK,bude výuka probíhat v rozvrhovaném čase částečně online (Google Meet/Classroom). Bližší informace k zápisu do Classroom viz Anotace níže.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180C33
Je neslučitelnost pro: MB180C33
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C17, MB180C34
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (15.09.2021)
Blíže viz předmět MB180C33, kterým je předmět zajišťován.

Výběr, strukturace a transformace biologické učiva do učebních osnov ZŠ a SŠ. Metody a organizační formy výuky biologie, hodnocení výsledků výuky, tvorba didaktických testů a evaluační kritéria; modernizace vyučovacích podmínek, uplatnění IKT.
Praktická cvičení.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (25.09.2020)

Altmann, A. : Metody a zásady ve výuce biologie. SPN: Praha 1975.
Altmann, A. : Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha 1975.
Hrabal, V. a kol. : Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha 1994.
Petty, G. : Moderní vyučování. Portál:Praha 1996.
Průcha, J. : Pedagogická evaluace. MU: Brno 1996.
Skalková, J. : Obecná pedagogika. ISV: Praha 1999.
Švecová, M. a kol. : Cvičení z didaktiky biologie I. Karolinum: Praha 2000.
Švecová, M. : Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a
ekologie. Karolinum: Praha 2001.
Standard základního vzdělávání
Standard čtyřletého gymnázia
Osnovy pro gymnázia
Vzdělávací programy : Základní škola, Obecná škola, Národní škola
Národní program rozvoje vzdělávání ( Bílá kniha)
Státní program EVVO
Učebnice přírodopisu pro základní školy
Učebnice biologie pro střední školy

https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/

http://www.nuv.cz/eqavet/online-vzdelavani

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://www.facebook.com/prirodovedci.cz/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (14.10.2020)

Blíže viz předmět MB180C33, kterým je předmět zajišťován.

--

- ústní zkouška - viz info u předmětu MB180C33

- dle nařízení KŠ PřFUK a v souladu s epidemiologickými optařeními, která budou aktuální v době termínu zkoušky, bude zkouška ústní, či přes online rozhraní (Google Meet/Classroom, kam se studenti hlásí pomocí domény natur.cuni.cz).

Studenti se zapisují ke zkoušce na vybraný termín a čas dle info v SIS či online platformě využívané pro výuku.


- písemná práce dle výběru: didaktický test s využitím různých typů položek, návrh monotematické exkurze, návrh komplexní exkurze s využitím chráněných území, recenze vybrané učebnice s využitím SWOT analýzy aj.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (25.09.2020)

Blíže viz předmět MB180C33, kterým je předmět zajišťován.

--

1. Vymezení předmětu didaktika biologie , oborová didaktika
návaznosti na pedagogiku, psychologii, biologické vědní disciplíny

2. Učební dokumenty , vzdělávací programy
učební plány a osnovy pro výuku přírodopisu na ZŠ a SŠ , zařazení přírodopisu ve
vzdělávacích programech na ZŠ, specifika jednotlivých vzdělávacích programů ve vztahu
k přírodním vědám
Přírodovědné vzdělávání v rámci EU
národní a školní kurikulum, nové trendy ve výuce přírodovědných předmětů ( integrace,
projekty, tvorba širších oblastí nadřazených předmětům, přírodní vědy a jejich výuka ve
státech EU)

3. Cíle výuky přírodopisu a biologie na různých stupních a typech škol
klasifikace cílů , stanovení výchovně vzdělávacího cíle, Magerova metoda

4. Učebnice pro výuku přírodopisu na základní škole a na gymnáziu,
funkce, strukturní prvky, seznamy učebnic schválených MŠMT ČR, schvalovací doložka,
recenze učebnic, hodnocení obsahu učiva v učebnicích s využitím různých kriterií,
specifika jednotlivých řad, učebnic, strukturace učiva

5. Vyučovací metody
přehled a příklady jejich využití ve výuce biologie vzhledem ke specifikům různých
věkových kategorií žáků, návaznosti především na psychologii a pedagogiku, motivace
žáků

6. Vyučovací metody aktivizující žáky
zařazení problémových metod - pozorování a pokus, autodidaktické metody - práce
s pracovními listy a sešity, populárně vědeckou literaturou, určovacími klíči, atlasy

7. Klasické a moderní vyučovací prostředky
nástěnný obraz (ukázky , kritéria pro výběr tohoto typu pomůcek) , folie
přírodniny, herbáře, lihové preparáty, vycpaniny, využití multimédií

8. Vytváření pojmů a biologický nákres
induktivní a deduktivní způsob, alternativní přístupy k vytváření pojmů, zásady při
jejich tvorbě (nadřazenost, souřadnost, podřazenost), pojmová nejednotnost v používání
pojmů v učebnicích, nákres , typy nákresu, zařazení ve výuce, náčrtníky používané
v biologii

9. Příprava na vyučovací hodinu
metodické pokyny ke zpracování přípravy, ukázky konkrétního rozpracování VH pro
úroveň ZŠ a SŠ10. Problémové úlohy a jejich zařazení v přírodopise a v biologii
východiska tvorby problémových úloh , jejich třídění a využití ve výuce, příklady
problémových úloh a jejich uplatnění při výuce různých biologických oborů

11. Hodnocení výsledků výuky biologie
kvalitativní a kvantitativní hodnocení žáků ve vztahu k výuce biologie, didaktický test -
varianty a typy testů, teorie a praxe tvorby testových položek, zpracování a interpretace
výsledků testů a uplatnění při hodnocení výsledků výuky v biologii, mezinárodní
programy TIMSS a PISA

12. Výchova ve výuce biologie
složky výchovy z hlediska cílů, zdravý životní styl, protidrogová prevence
Environmentální (ekologická) výchova a vzdělávání
vymezení pojmů : ekologie, životní prostředí, ochrana přírody,
environmentální aspekty v učivu biologie a způsoby jejich zařazení ve výuce,
ekologicky orientované ZŠ, ekologické projekty, centra ekologické výchovy
nejnovější trendy v mezinárodní environmentální výchově, soutěže v oblasti EV

13. Organizační formy výuky přírodopisu a biologie
VH, laboratorní práce, seminář z biologie, praktická cvičení a exkurze (charakteristika,
zařazení, příklady), skupinové vyučování, didaktické hry, školní projekty, Biologické
soutěže a možnosti uplatnění tvůrčí činnosti žáků základních a středních škol

14. Specifika výuky geologických věd
historie a současnost výuky geologických věd na ZŠ a SŠ, odlišnosti od věd biologických,
specifické vyučovací prostředky , příklady motivace žáků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK