PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu - MB180C34
Anglický název: Practice in Didactics of Biology and Science
Český název: Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Bc. studenti učitelství (jedno i dvou-obory) si předmět zapisují až v LS (!!!).Bc. studenti učitelství si v ZS zapisují pouze přednášku z Didaktiky Bi a Př.Tento předmět je v ZS určen pro studenty DPS a Mgr. studenty učitelství.
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Korekvizity : {Jeden z předmětů MB180C33 a MB180P01.}
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C07
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (18.10.2021)
V průběhu semestru si každý student vyzkouší připravit a následně také odučit konkrétní vyučovací hodinu biologie/přírodopisu, v rámci tzv. mikrovyučování a díky zpětné vazbě spolužáků i vyučující získá cenné zkušenosti s možným vedením a přípravou výuky; na ukázkách z učiva biologie/přírodopisu se seznámíme s používáním nejrůznějších vyučovacích metod, technik a strategií; seznámíme se s přípravou na hodinu přírodopisu/biologie, realizací výuky a jejím vedení na ZŠ a SŠ; probereme učebnice schválené MŠMT ČR pro výuku přírodopisu/biologie na ZŠ a gymnáziu; zhodnotíme postavení učitele v 21. století a význam učitelského povolání, online vzdělávání a distanční výuku - kompetence učitele pro distanční výuku jako doplňku pro prezenční výuku a vzdělávání žáků; zaměříme se i na kompetence učitele přírodovědných oborů včetně praktických ukázek způsobů jejich rozvoje, způsoby hodnocení přírodovědného vzdělávání ve výuce – metody, s akcentem na formativní hodnocení včetně ukázek. Vymezíme vztah "učitel a žák" a komunikaci učitele v návaznosti na pedagogiku a psychologii.

Předmět byl inovován v rámci projektu Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (22.04.2012)

Cílem předmětu je přiblížit na základě ukázek vyučovacích hodin, jak lze koncipovat výuku biologie a přírodopisu na střední a základní škole.

Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (22.04.2012)

Cvičení k přednášce Aktuální otázky ve výuce biologie,

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (08.11.2021)

Altmann, A.: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha, 1975.

Čapek, R.: Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Grada: Praha, 2015.
Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha, 1994.
Kalhoust, Z., Obst, O a kol.: Školní didaktika. Portál: Praha, 2002.
Lazarová, B.: Netradiční role učitele. Paido: Brno, 2005.
Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha, 1996.
Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha, 1999.
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi). Praha: Portál 1999.
Standard základního vzdělávání
Standard čtyřletého gymnázia
Osnovy pro gymnázia
Vzdělávací programy: Základní škola, Obecná škola, Národní škola
Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha)
Státní program EVVO
Učebnice přírodopisu pro základní školy
Učebnice biologie pro střední školy

Metodika pro rozvoj didaktických kompetencí studentů v přírodovědných oborech. Publikace připravená v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Metody formativního hodnocení v přírodovědných oborech s ukázkami konkrétních příkladů. Publikace připravená v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

RVP ZV, RVP G

https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/

http://www.nuv.cz/eqavet/online-vzdelavani

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://www.facebook.com/prirodovedci.cz/

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (01.02.2022)
  • aktivní účast na cvičení a plnění průběžných úkolů (povoleny max. 2 absence)
  • kompletní písemné zpracování přípravy VH na vylosované téma (odevzdat elektronicky) a odučení této VH
  • pracovní list (A4) k tématu 
  • didaktický test k tématu 

Požadavky platí i pro případ on-line výuky (alternativou osobní přítomnosti bude v tomto případě přítomnost na týdenních on-line setkáních přes platformu Google Classroom viz kurz "Cvičení z didaktiky Bi a Př", kód kurzu: zadán na úvodní hodině - dle rozvrhu paralelky; zadání a odevzdávání průběžných úkolů k jednotlivý tématům bude probíhat také přes tuto platformu).

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (08.11.2021)

Předmět navazuje na přednášku Didaktika biologie a přírodopisu.

Ve vztahu k přednášce Didaktika biologie a přírodopis budou dále prohlubovány všechny aspekty učitelské profese, se kterými se setkáváme ve školní praxi, tedy pedagogické, psychologické a didaktické.

Vymezíme vztah "učitel a žák" a komunikaci učitele v návaznosti na pedagogiku a psychologii. Zhodnotíme postavení učitele v 21. století a význam učitelského povolání, online vzdělávání a distanční výuku – kompetence učitele pro distanční výuku jako doplňku pro prezenční výuku a vzdělávání žáků.

Přes vzdělávací obor biologie/přírodopis se mj. posílí se porozumění základním konceptům přírodovědného vzdělávání, jakými jsou např. přírodovědná gramotnost, vědecké myšlení a uvažování, prekoncepty a miskoncepce v přírodovědném vzdělávání; zároveň bude diskutována aplikace vhodných didaktických přístupů v souvislosti s prezentovaným tématem mikrovyučování.

V průběhu semestru si každý student vyzkouší zvládání řízení třídy s ohledem na její heterogenní charakter – budou diskutovány jak individuální potřeby jednotlivých žáků, tak i třídy jako dynamického celku, včetně pohledu na možné potřeby dívek vs. chlapců či věk v průběhu nižšího i vyššího sekundárního vzdělávání.

Každý student připraví a následně také odučí konkrétní ukázku vyučovací hodiny biologie/přírodopisu, v rámci tzv. mikrovyučování; tímto na základě vlastní zkušenosti a díky zpětné vazbě spolužáků i vyučujících získá zkušenost s vedením třídy v bezpečném prostředí „třídy“ svých spolužáků, upevní dovednosti spojené s plánováním a přípravou na vyučovací hodinu, rozhodováním nad potřebným materiálním didaktickým zázemím a využíváním adekvátních a dostupných digitálních technologií při plánování výuky.

Součástí mikrovyučování je také návrh hodnocení s akcentem na nezbytnost porozumět roli formativního hodnocení žáků ve výuce a způsobům jeho aplikace.

Na ukázkách z učiva biologie/přírodopisu se seznámíme s používáním nejrůznějších vyučovacích aktivizačních metod, forem, technik a strategií; analyzujeme učebnice schválené MŠMT ČR pro výuku přírodopisu/biologie na ZŠ a gymnáziu.

Na konci semestru tak bude každý student podpořen v tom, aby nalézal ve své budoucí praxi taková řešení školních situací, která budou adekvátní dané situaci, a to nejen z didaktického, ale i pedagogicko-psychologického hlediska, a kriticky zvládal tyto situace reflektovat.

Seznam probíraných témat:

Kurikulární dokumenty, vč. Učebnic ZŠ a SŠ – jejich konstruktivní kritika a analýza

Metody kritického myšlení a význam čtenářské gramotnosti v přírodovědném vzdělávání

Příprava na VH – s ohledem na timing, (aktivizační vs. tradiční) metody, formy, individuální vs. kooperativní tendence, skupinovou dynamiku apod. – pro potřeby mikrovyučování

Kompetence učitele – ve vztahu k výběru učiva, řízení (managementu) heterogenní třídy, potřeb dívek vs. chlapců i věku žáků, mimoškolních aktivit apod.

Formativní hodnocení

Mezinárodní hodnocení žáků v přírodovědných předmětech

Sylabus byl inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093,

financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Doporučená literatura vedle vznikajících publikací z projektu viz seznam literatury.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (25.09.2020)

Pro bc. studenty učitelských oborů Bi je vstupním požadavkem absolvování přednášky z Didaktiky Bi a Př (přednášku si bc. studenti učitelství zapisují v ZS a cvičení poté v LS).

Vstupním požadavkem pro Mgr. a DPS-studenty je včasný zápis do kurzu, aby student předešel případným absencím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK