PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika biologie a přírodopisu - MB180C33
Anglický název: Didactics of biology and Science
Český název: Didaktika biologie a přírodopisu
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180P01
Je korekvizitou pro: MB180C49
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C17, MB180C34
Anotace -
Aktuální AR bude výuka probíhat prezenčně; nařídí-li KŠ PřFUK s ohledem na epidemiologická opatření distanční formu výuky, pak tato bude probíhat v prostředí Google Meet / Google Classroom (Kód kurzu: h6j46n6; Odkaz na Meet https://meet.google.com/uzj-hauh-ghw
), kam se studenti hlásí pomocí emailu s doménou natur.cuni.cz; využíván bude rozvrhovaný čas.

V průběhu semestru se na konkrétních ukázkách z učiva biologie seznámíme s používáním nejběžnějších vyučovacích metod, technik a strategií vhodných do hodin biologie, resp. přírodopisu, na ZŠ a SŠ; současně prozkoumáme jejich výhody a nevýhody a vyhodnotíme jejich přínos pro praxi učitele biologie;
seznámíme se s přípravou na hodinu přírodopisu/biologie, realizací výuky a jejím vedení na ZŠ a SŠ;
představíme a prodiskutujeme kurikulární dokumenty a učebnice schválené MŠMT ČR pro výuku přírodopisu/biologie na ZŠ a gymnáziu, resp. SŠ;
objasníme termíny: didaktická analýza učiva, učivo, učební úloha, či učební pomůcky, online/distanční výuka a její možnosti apod.;
přiblížíme současnou situaci českého školství, potřeby reformy školství a smysl RVP (RVP = Rámcový vzdělávací program) pro ZŠ a pro gymnázia;
nahlédneme na strategické a kurikulární dokumenty v ČR a EU;
zhodnotíme postavení učitele v 21. století a význam učitelského povolání, online vzdělávání a distanční výuka - kompetence učitele pro distanční výuku jako doplňku pro prezenční výuku a vzdělávání žáků;
vymezíme vztah "učitel a žák" a komunikaci učitele v návaznosti na pedagogiku a psychologii;
v neposlední řadě prodiskutujeme hodnocení výsledků žáků a hodnocení přírodovědných předmětů v mezinárodním měřítku i v rámci ČR;
Poslední úprava: Rajsiglová Ina, RNDr., Ph.D. (13.10.2022)
Cíl předmětu

Cílem přednášky je:

  • být srozumitelným a praktickým rádcem budoucím učitelům - studentům učitelství v kombinaci s biologií,
  • uvést je do problematiky vedení výuky hodin přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ,
  • na konkrétních příkladech vyhodnotit smysl a funkci využívání jednotlivých výukových metod a forem v hodinách biologie a přírodopisu,
  • a v neposlední řadě diskutovat problematiku RVP a tvorby ŠVP.

Poslední úprava: Rajsiglová Ina, RNDr., Ph.D. (27.09.2011)
Deskriptory

Přednáška pro studenty učitelství biologie.

Poslední úprava: Rajsiglová Ina, RNDr., Ph.D. (22.04.2012)
Literatura -

Altmann, A.: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha, 1975.

Belz H. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.

Čapek, R.: Moderní didaktika. Praha: Grada Publishing, 2015.

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011.

Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha, 1994.
Kalhoust, Z., Obst, O a kol.: Školní didaktika. Portál: Praha, 2002.
Lazarová, B.: Netradiční role učitele. Paido: Brno, 2005.
Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha, 1996.
Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha, 1999.
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi). Praha: Portál 1999.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Vzdělávací programy: Základní škola, Obecná škola, Národní škola

Osnovy pro gymnázia
Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha)
Standard základního vzdělávání
Standard čtyřletého gymnázia

Státní program EVVO
Učebnice přírodopisu pro základní školy
Učebnice biologie pro střední školy

https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/

http://www.nuv.cz/eqavet/online-vzdelavani

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://www.facebook.com/prirodovedci.cz/

Poslední úprava: Rajsiglová Ina, RNDr., Ph.D. (25.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Typ zkoušky - ústní:

- dle nařízení KŠ PřFUK a v souladu s epidemiologickými optařeními, která budou aktuální v době termínu zkoušky, bude zkouška ústní, či přes online rozhraní (Google Meet/Classroom).

Studenti se zapisují ke zkoušce na vybraný termín a čas dle info v SIS či online platformě využívané pro výuku.

Součástí zkoušky je:

- příprava na vyučovací hodinu (včetně PP-prezentace, pracovního listu, písemné práce a dále návrhu na skupinovou práci, didaktické hry, námětu na exkurzi a laboratorní práci; u PL apod. autorské řešení) ke zvolenému biologickému tématu, který si student vybírá z souboru v nasdílené tabulce, a závazně se k němu zapisuje. Součástí přípravy je plánovaný průběh jednotlivými fázemi vyučovací hodiny ke zvolenému biologickému tématu, organizační poznámky (zamýšlené použité pomůcky, přírodniny nebo modely, odkazy na webové stránky, časový plán, téma a cíl vyučovací hodiny, didaktické prostředky apod.). U zkoušky si student vylosuje otázku s konkrétní vyučovací metodou nebo formou, ke které vyučovací hodinu blíže upraví v rámci času na přípravu. Přípravy student zasílá vyučující emailem 3 pracovní dny (tj. pokud je zkouška ve čtvrtek, pak nejpozději předcházející neděli) před termínem zkoušky (spolu se všemi materiály, na které je v přípravě odkazováno) jako wordovský soubor (doc, či docx).

- esej/úvaha - 1-3 strany (vel. písma Times New Roman 12;  1,5 řádkování; okraje stránky normální, tj. nahoře/dole/vlevo/vpravo = 2,5 cm/2,5 cm/2,5 cm/2,5cm) na aktuální téma vycházející z tematických okruhů (zároveň se týká vzdělávání a je pro Vás něčím podnětné / zajímavé); esej bude nahrána do Google Clasroom s polu s přípravou na VH, viz výše, kam se studenti hlásí pomocí domény natur.cuni.cz;


- tři termíny k vysvětlení vycházející z následujících tematických okruhů:
1. Učební dokumenty, vzdělávací programy:
učební plány a osnovy pro výuku přírodopisu a biologie na ZŠ, RVP - vzdělávacím oblast "Člověk a příroda", tvorba vyučovacího předmětu přírodopis a biologie; klíčové kompetence, průřezová témata; Bílá kniha

2. Učebnice pro výuku přírodopisu a biologie:
funkce a strukturní prvky učebnice, seznamy učebnic schválených MŠMT ČR, schvalovací doložka, recenze učebnic
hodnocení obsahu učiva v učebnicích s využitím různých kritérií, specifika jednotlivých řad učebnic, struktura učiva

3. Vyučovací metody:
přehled a příklady jejich využití ve výuce biologie vzhledem ke specifikům různých věkových kategorií žáků, návaznosti především na psychologii a pedagogiku; motivace žáků;
zařazení problémových metod - pozorování a pokus, autodidaktické metody - práce s pracovními listy a sešity, populárně vědeckou literaturou, určovacími klíči, atlasy

4. Cíle výuky přírodopisu a biologie na různých stupních a typech škol a fáze vyučovací hodiny:

5. Vytváření pojmů a biologický nákres:
induktivní a deduktivní způsob, zásady při vytváření pojmů (nadřazenost, souřadnost, podřazenost), pojmová nejednotnost v používání pojmů v učebnicích
nákres, typy nákresu, zařazení ve výuce, náčrtníky používané v biologii

6. Kontrola hodnocení výsledků výuky biologie:
kvalitativní a kvantitativní hodnocení žáků ve vztahu k výuce biologie; obecné požadavky na klasifikaci; didaktické testy - varianty a typy testů a testových úloh; maturitní zkoušky
teorie a praxe tvorby testových položek, zpracování a interpretace výsledků testů a uplatnění při hodnocení výsledků výuky v biologii, mezinárodní projekty PISA (TIMSS)

7. Klasické a moderní materiální didaktické prostředky:
nástěnný obraz (ukázka, kritéria pro výběr tohoto typu pomůcek), fólie, přírodniny, herbáře, lihové preparáty, vycpaniny; multimediální aplikace; multimediální technika

8. Problémové úlohy a jejich zařazení v přírodopise a v biologii:
východiska tvorby problémových úloh, jejich třídění a využití ve výuce; příklady problémových úloh a jejich uplatnění při výuce různých biologických oborů

9. Organizační formy výuky přírodopisu a biologie:
VH, laboratorní práce, seminář z biologie, praktická cvičení a exkurze (charakteristika, zařazení, příklady)
školní projekty, otevřené vyučování, skupinová výuka, týmová práce a kooperace

10. Výchova ve výuce biologie:
výchova ke zdraví, protidrogová prevence; environmentální výchova, multikulturní výchova, OSV;

11. Vymezení předmětu didaktika biologie, oborová didaktika:
interdisciplinarita oboru, přednosti a úskalí; trendy rozvoje oborových didaktik (především biologie)

12. Péče o nadané a talentované žáky (zaměření na biologii):
biologické (ekologické) soutěže a možnosti uplatnění tvůrčí činnosti žáků základních a středních škol

13. Přírodovědné vzdělávání v rámci EU:
národní a školní kurikulum; nové trendy ve výuce přírodovědných předmětů (integrace, školní projekty, vzdělávací oblasti a obory, přírodní vědy a jejich výuka ve státech EU)

14. Výzkum v oborové didaktice:
kvalitativní a kvantitativní metody pedagogického výzkumu v didaktice biologie (pozorování, dotazník, interview, obsahová analýza textu, pedagogický experiment)

15. Role učitele na ZŠ a SŠ

Poslední úprava: Rajsiglová Ina, RNDr., Ph.D. (12.10.2022)
Sylabus

Didaktika jako nástroj učitele
- Vymezení předmětu didaktika. Didaktika biologie. Oborová didaktika.
- Proč některé národy nemají didaktiku?
- Didaktika jako exaktní anebo humanitní obor?
- Biologické a evoluční pohledy na učení a vyučování.
________________________________________________________________________
Školská reforma, strategické a kurikulární dokumenty v ČR a EU
- Nové trendy ve výuce přírodovědných předmětů. "Onlinizace" výuky.
- Výuka přírodovědných předmětů v ČR a vybraných zemí EU.
- Rámcové vzdělávací programy (ZV a G), Školní vzdělávací programy. VÚP.
- Standardy základního a středního vzdělávání. Lisabonský proces, Bílá kniha a další.
________________________________________________________________________
Učivo a jeho struktura
- Ukázka vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ, SŠ + řešení modelových situací, reflexe.

- Učebnice pro výuku biologie, přírodopisu.
- Koncepce školy: učební plán, učební osnovy, časově tématický plán - pro výuku přírodopisu na ZŠ a biologie na SŠ.
- Monologické metody. Výklad.
- Umění vysvětlovat.
________________________________________________________________________
Vyučovací metody I
- Ukázka vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ, SŠ + řešení modelových situací, reflexe.

- Přípravu na VH, uspořádání hodiny.
- Rozhodování o: obsahu hodiny, učební činnosti žáka, činnosti učitele.
- Stanovení a vymezování výukového cíle, výchovně-vzdělávacího cíle.
- Vytváření pojmů. Naladění žáka na učení.
________________________________________________________________________
Vyučovací metody II
- Ukázky částí možné vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ a SŠ, řešení modelových situací, reflexe.

- Přípravu na VH, uspořádání hodiny.
- Volba, účel, předosti a slabiny metod.
- Jak vést třídu.
- Motivace žáků + příklady motivece. Chvála a kritika. Autorita.
- Vztah: učitel - žák.
________________________________________________________________________
Vyučovací metody III
- Ukázky částí možné vyučovací hodiny z učiva přírodopisu / biologie na ZŠ a SŠ, řešení modelových situací, reflexe.

- Dialogická metoda, diskuse - řízená, panelová; skupinová práce a kooperativní činnosti ve výuce přírodovědných předmětů.
- Týmová výuka. (Didaktické hry).
- Pravidla skupinové práce. Kázeň a řešení problémů.
________________________________________________________________________
Vyučovací metody IV a organizační formy výuky
- Ukázka vyučovací hodiny z učiva přírodopisu/biologie na ZŠ a SŠ, řešení modelových situací, reflexe.

- Projektová výuka a samostatné práce. Proč plánovat projektovou výuku.
- Laboratorní práce. Seminář z biologie. Biologická olympiáda.
- Techniky a strategie používané ve výuce.
________________________________________________________________________
Dáváme učivu biologie/přírodopisu smysl
- Vytváření vlastních příkladů. Mnemotechnické pomůcky.
- Vedení žáka při počátečním procvičování, zpětná vazba.
- Ověřování, zda žáci učivu rozumí. Význam chyb při učení.
- Integrace předmětů. Průřezová témata v přírodovědných předmětech na ZŠ a SŠ.
________________________________________________________________________
Učební úlohy ve výuce přírodopisu/biologie.
- Didaktický test.
Materiální didaktické a vyučovací prostředky
- Zpětný projektor, tabule, interaktivní tabule, modely, materiály přírodniny, tabulky, počítače a jejich využití ve výuce, video a další.
Exkurze
- Vedení exkurzí. Využívání přírodních lokalit ČR v hodinách biologie/přírodopisu.
Ekologie
- Ekologie a životní prostředí. Environmentální výchova. Význam přírody
________________________________________________________________________
Realizace výuky - shrnutí
- Motivace. Oblíbenost předmětů na ZŠ a SŠ.
- Vedení výuky: Zahájení, plynulý průběh VH, tempo.
- Otázky ve výuce. Humor ve výuce.
- Postavení učitele, postavení žáka ve výuce.
- Komunikace ve výuce. Komunikace s rodiči.
- Didaktické zásady.
________________________________________________________________________
Další funkce učitele na škole
- Učitel jako expert, kompetence pro výuku prezenční + kompetence pro distanční výuku.
- Pomáhající profese.
- Učitelovo pojetí výuky. Reflexe.
- "Burnout" a jeho prevence.
- Třídní učitel.
- Klima školy. Školou ovlivnitelné faktory výuky. Možnosti online výuky a distanční výuky.
________________________________________________________________________
Hodnocení
- Účel hodnocení žáků.
- Formativní hodnocení.
- Známkování. Slovní hodnocení. Sumativní hodnocení.
Mezinárodní hodnocení
- PISA, TIMSS
Hodnocení v přírodovědných předmětech v ČR
- Hodnocení po 5. a 9. třídě.
- Maturitní zkoušky, CERAMAT. SCIO. ÚIV.
________________________________________________________________________
Historie výuky přírodovědných předmětů
- Stručný vývoj jednotlivých etap vývoje českého školství.
- Pochopení historického vývoje české základní a střední školy.
Alternativní školy
- Dvě pojetí vzdělávání: Komenský, Dewey.
- Reformní školy 20. a 30. let 20. století.
- Současná situace u nás - školy, systémy, principy.
- Vývoj a uplatnění alternativních myšlenek u nás po roce 1989.
________________________________________________________________________

Poslední úprava: Rajsiglová Ina, RNDr., Ph.D. (25.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK