PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu (pro navazující studium) - MB180C17
Anglický název: Practice in Didactics of Biology and Science
Český název: Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu (pro navazující studium)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C34
Vysvětlení: Bc. studenti učitelství (jedno i dvou-obory) si předmět zapisují až v LS (!!!).Bc. studenti učitelství si v ZS zapisují pouze přednášku z Didaktiky Bi a Př.Tento předmět je v ZS určen pro studenty DPS a Mgr. studenty učitelství.
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Korekvizity : {Jeden z předmětů MB180C33 a MB180P01.}
Je korekvizitou pro: MB180C07M
Je prerekvizitou pro: MB180C37, MB180C08M
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C07
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (01.10.2020)
podmínky zápisu viz předmět MB180C34

Cvičení z didaktiky biologie navazuje na přednášku Didaktika biologie.

V průběhu semestru si každý student vyzkouší připravit a následně také odučit konkrétní vyučovací hodinu biologie/přírodopisu, v rámci tzv. mikrovyučování a díky zpětné vazbě spolužáků i vyučující získá cenné zkušenosti s možným vedením a přípravou výuky; na ukázkách z učiva biologie/přírodopisu se seznámíme s používáním nejrůznějších vyučovacích metod, technik a strategií; seznámíme se s přípravou na hodinu přírodopisu/biologie, realizací výuky a jejím vedení na ZŠ a SŠ; probereme učebnice schválené MŠMT ČR pro výuku přírodopisu/biologie na ZŠ a gymnáziu; zhodnotíme postavení učitele v 21. století a význam učitelského povolání, online vzdělávání a distanční výuku - kompetence učitele pro distanční výuku jako doplňku pro prezenční výuku a vzdělávání žáků; vymezíme vztah "učitel a žák" a komunikaci učitele v návaznosti na pedagogiku a psychologii.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (08.11.2021)

Altmann, A.: Metody a zásady ve výuce biologii. Praha : SPN, 1975.
Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha 1994.
Chráska, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999.
Kalhous, Z. a kol.: Školní didaktika.Portál: Praha 2002.
Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Grada: Praha 2005.
Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha 1996.
Průcha, J.: Pedagogická evaluace. MU: Brno 1996.
Průcha J. a kol.: Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003.
Průcha J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál 2002.
Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha 1999.
Švec V. a kol.: Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU 2004.
Švecová, M. a kol.: Cvičení z didaktiky biologie I. Karolinum: Praha 2000.
RVP - ZV
RVP - G
Učebnice přírodopisu pro základní školy
Učebnice biologie pro střední školy

Metodika pro rozvoj didaktických kompetencí studentů v přírodovědných oborech. Publikace připravená v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Metody formativního hodnocení v přírodovědných oborech s ukázkami konkrétních příkladů. Publikace připravená v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/

http://www.nuv.cz/eqavet/online-vzdelavani

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://www.facebook.com/prirodovedci.cz/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (15.09.2021)

· 

  • aktivní účast na cvičení a plnění průběžných úkolů (povoleny max. 2 absence)
  • kompletní písemné zpracování přípravy VH na vylosované téma (odevzdat elektronicky) a odučení této VH
  • pracovní list (A4) k tématu 
  • didaktický test k tématu 

Požadavky platí i pro případ on-line výuky (alternativou osobní přítomnosti bude v tomto případě přítomnost na týdenních on-line setkáních přes platformu Google Classroom viz kurz "Cvičení z didaktiky Bi a Př", aktuální kód kurzu viz první setkání dle rozvrhu; zadání a odevzdávání průběžných úkolů k jednotlivý tématům bude probíhat také přes tuto platformu).

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (08.11.2021)

Předmět navazuje na přednášku Didaktika biologie a přírodopisu.

Ve vztahu k přednášce Didaktika biologie a přírodopis budou dále prohlubovány všechny aspekty učitelské profese, se kterými se setkáváme ve školní praxi, tedy pedagogické, psychologické a didaktické.

Vymezíme vztah "učitel a žák" a komunikaci učitele v návaznosti na pedagogiku a psychologii. Zhodnotíme postavení učitele v 21. století a význam učitelského povolání, online vzdělávání a distanční výuku – kompetence učitele pro distanční výuku jako doplňku pro prezenční výuku a vzdělávání žáků.

Přes vzdělávací obor biologie/přírodopis se mj. posílí se porozumění základním konceptům přírodovědného vzdělávání, jakými jsou např. přírodovědná gramotnost, vědecké myšlení a uvažování, prekoncepty a miskoncepce v přírodovědném vzdělávání; zároveň bude diskutována aplikace vhodných didaktických přístupů v souvislosti s prezentovaným tématem mikrovyučování.

V průběhu semestru si každý student vyzkouší zvládání řízení třídy s ohledem na její heterogenní charakter – budou diskutovány jak individuální potřeby jednotlivých žáků, tak i třídy jako dynamického celku, včetně pohledu na možné potřeby dívek vs. chlapců či věk v průběhu nižšího i vyššího sekundárního vzdělávání.

Každý student připraví a následně také odučí konkrétní ukázku vyučovací hodiny biologie/přírodopisu, v rámci tzv. mikrovyučování; tímto na základě vlastní zkušenosti a díky zpětné vazbě spolužáků i vyučujících získá zkušenost s vedením třídy v bezpečném prostředí „třídy“ svých spolužáků, upevní dovednosti spojené s plánováním a přípravou na vyučovací hodinu, rozhodováním nad potřebným materiálním didaktickým zázemím a využíváním adekvátních a dostupných digitálních technologií při plánování výuky.

Součástí mikrovyučování je také návrh hodnocení s akcentem na nezbytnost porozumět roli formativního hodnocení žáků ve výuce a způsobům jeho aplikace.

Na ukázkách z učiva biologie/přírodopisu se seznámíme s používáním nejrůznějších vyučovacích aktivizačních metod, forem, technik a strategií; analyzujeme učebnice schválené MŠMT ČR pro výuku přírodopisu/biologie na ZŠ a gymnáziu.

Na konci semestru tak bude každý student podpořen v tom, aby nalézal ve své budoucí praxi taková řešení školních situací, která budou adekvátní dané situaci, a to nejen z didaktického, ale i pedagogicko-psychologického hlediska, a kriticky zvládal tyto situace reflektovat.

Seznam probíraných témat:

Kurikulární dokumenty, vč. Učebnic ZŠ a SŠ – jejich konstruktivní kritika a analýza

Metody kritického myšlení a význam čtenářské gramotnosti v přírodovědném vzdělávání

Příprava na VH – s ohledem na timing, (aktivizační vs. tradiční) metody, formy, individuální vs. kooperativní tendence, skupinovou dynamiku apod. – pro potřeby mikrovyučování

Kompetence učitele – ve vztahu k výběru učiva, řízení (managementu) heterogenní třídy, potřeb dívek vs. chlapců i věku žáků, mimoškolních aktivit apod.

Formativní hodnocení

Mezinárodní hodnocení žáků v přírodovědných předmětech

Sylabus byl inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093,

financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Doporučená literatura vedle vznikajících publikací z projektu viz seznam literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK