PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
První pomoc ve škole - terénní - MB180C25T
Anglický název: School First Aid - field course
Český název: První pomoc ve škole - terénní
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/4 Z [dny/semestr]
Počet míst: 63
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Bloková varianta (4 dny) - náhradníci: http://bit.ly/PPnahradnici
Další informace: http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
Neslučitelnost : MB180C25, MB180C25P
Je neslučitelnost pro: MB180C25E, MB180C25P
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C36L, MB180C36Z
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.01.2022)
Upozornění pro studenty: S případnými dotazy k výuce předmětů první pomoci se, prosím, obracejte přímo na garanta předmětu (Mgr. Radim Kuba; radim.kuba@natur.cuni.cz)
Před kontaktováním garanta doporučujeme projít nejčastější dotazy a odpovědi "FAQ" zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/faq-/
Pokud již na předmětu není místo, můžete vyplnit formulář pro náhradníky. Pokud se v průběhu semestru místo uvolní, ozveme se Vám: http://bit.ly/PPnahradnici

Termíny a základní pokyny pro výuku v aktuálním semestru najdete v samostatném dokumentu v sekci "Soubory".

Jedná se o základní kurz první pomoci. Hlavním cílem je získat znalosti i dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe. Součástí kurzu je kromě získání teoretických vědomostí řešení modelových případů, praktický nácvik technik a postupů PP a jejich vyzkoušení v menších i rozsáhlejších simulacích. Součástí kurzu je teoretický i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu.

Základní kurz je na PřF vyučován ve 2 variantách (náplň je u všech variant kurzu totožná, předměty se liší pouze místem výuky či časovým rozvržením):

- MB180C25 První pomoc ve škole (bloková varianta vyučovaná v Praze - zpravidla 2 víkendy)
- MB180C25T První pomoc ve škole - terénní (bloková pobytová varianta vyučovaná mimo Prahu - zpravidla Říčanská hájovna, z prostorových důvodů na tomto kurzu neprobíhá výuka záchrany tonoucího, účastníci si ji mohou doplnit na ostatních variantách předmětu)

Součástí základního kurzu MB180C25 je praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu - předpokládané náklady na pronájem dráhy jsou 100,-Kč/osoba (v ceně je rovněž získání vytištěných černobílých studijních materiálů ke kurzu). Částka bude vybírána na začátku semestru - pokyny k platbě jsou uvedeny v samostatném dokumentu v sekci "Soubory".

Upozorňujeme studenty, že výuka na našich základních kurzech probíhá společně s výukou pro studenty CŽV (např. akreditovaný kurz "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky").

Výuka terénního kurzu MB180C25T probíhá mimo prostory fakulty - předpokládané náklady na ubytování jsou 850,-Kč (v ceně je rovněž získání vytištěných černobílých studijních materiálů ke kurzu; stravu a dopravu si hradí každý sám). Částka bude vybírána na začátku semestru - pokyny k platbě jsou uvedeny v samostatném dokumentu v sekci "Soubory".

Po absolvování základního kurzu studentům vřele doporučujeme rozšiřující simulace (předměty "MB180C36Z První pomoc - simulace zimní" a "MB180C36L První pomoc - simulace letní"). Předměty si lze zapsat současně se základním kurzem nebo v následujících semestrech (korekvizita)!
Rovněž upozorňujeme na nabídku dalších tematicky blízkých předmětů "MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole" a "MB180C46 Komplexní krizová komunikace".

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ZNZZ):
V souvislosti s absolvováním našich základních kurzů první pomoci mohou studenti získat osvědčení "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky", které má akreditaci MŠMT. Kurzovné pro absolvování kurzu "ZNZZ" činí 2.900,- Kč. Studenti Univerzity Karlovy, kteří mají řádně zapsaný předmět MB180C25 či MB180C25T, jsou od placení kurzovného osvobozeni, neboť Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou poskytující svým studentům v rámci jejich studijního plánu vzdělání bezplatně. Vydání osvědčení o absolvování kurzu je pro studenty zpoplatněno částkou 350,- Kč." Podrobnosti a podmínky budou zájemcům sděleny na kurzu. Obecné informace a přihlášku (pro externisty i studenty) naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/zakladni-norma-zdravotnickych-znalosti-pro-pedagogy/. Upozorňujeme studenty, že výuka na našich základních kurzech probíhá společně s výukou pro studenty CŽV (akreditovaný kurz ZNZZ).

Cílem předmětu je i rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, která může být doplňkem pro prezenční formy výuk, a naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků. Probrány budou možnosti výuky a poskytování první pomoci distanční formou a se zacílením na využívání on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

Pro kurz jsou připraveny studijní opory ("skripta"), které studenti obdrží na 1. setkání.

 • Na základních kurzech studenti obdrží první díl skript ("První pomoc I"). Obsahem prvního dílu jsou nejen základní témata (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, zástava masivního krvácení), ale i témata nadstandardní (alergie, otravy, křeče apod.).
 • Na předmětech "Simulace" studenti obdrží druhý díl skript ("První pomoc II"). Obsahem druhého dílu jsou témata rozšiřující. Naleznete v něm tedy zpracováno např. to, jak transportovat osoby s podezřením na úraz páteře, vyprošťovat z helmy, psychologickou první pomoc, "zimní" témata jako jsou laviny, proboření na ledu, úrazy na sjezdovce, výšková nemoc, ale i témata "letní", jako např. blok cestování - jak je to s různým pojištěním, co dodržovat v zahraničí a na jaké linky zde volat (+ slovníček základních anglických výrazů), první pomoc v odlehlých místech, u moře či jak se připravit na expedici do pralesa a mnoho dalšího.
 • Více o náplni skript a ukázky naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/skripta/

Další doporučená (nepovinná) literatura

 • Kol.: První pomoc zážitkem. 9., zcela přeprac. a dopl. vyd., Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2564-9
 • Evropská rada pro resuscitaci. Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005. 1. vyd. Česká rada pro resuscitaci, 2006. 196 s.
 • Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andrew´s Ambulance Association, Britský červený kříž. Příručka první pomoci. Bratislava: Perfekt, 2003. 288 s. ISBN 80-8046-224-0.
 • Kol.: Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2002. ISBN 80-239-2050-2
 • Stelzer, J. Chytilová, L. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007.116 s. ISBN 978-80-247-2144-6.
 • Petržela, M. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
 • Kolektiv autorů. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003. 119 s. ISBN 80-86640-08-6.

Internetová/distanční:

 • FB První pomoc na PřF UK - https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk / První pomoc na PřF UK - https://www.prvnipomocprfuk.eu/
 • FB Česká resuscitační rada - https://www.facebook.com/resuscitace.cz / Česká resuscitační rada - https://www.resuscitace.cz/
 • Doporučené postupy pro resuscitaci ERC (Guidelines 2015): https://www.resuscitace.cz/ke-stazeni
 • FB Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.facebook.com/ZZSPraha / Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.zzshmp.cz
 • FB ERC - European Resuscitation Council - https://www.facebook.com/ERC.resus / ERC - European Resuscitation Council https://www.erc.edu/
 • FB Aplikace Záchranka - https://www.facebook.com/zachrankaapp / Aplikace Záchranka https://www.zachrankaapp.cz/
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.01.2022)

Zápočet bude udělen na posledním dnu kurzu. Podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 4 vyučovací hodiny
 • účast na úvodním bloku kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • adekvátní ošetření pacienta s poraněním či úrazem (traumatický stav)
 • adekvátní ošetření pacienta, jehož stav vznikl onemocněním (interní stav)
 • 3 minuty nepřetržité, dobře provedené resuscitace
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

LS 2021-22: V případě, že aktuální hygienická pravidla a nařízení nebudou umožňovat prezenční průběh praktických výuk daného typu, budou studentům nabídnuty 2 možnosti splnění předmětu. Vzhledem k vysoce praktické povaze předmětu není pro výuku vhodná výuka distanční formou např. přes videokonference, a proto budou studentům nabídnuty mimořádné blokové náhradní termíny výuk v době, kdy výuky již umožněny budou (podle aktuální situace - např. později v semestru, během zkouškového období či v semestru dalším – v takovém případě požadavky na splnění předmětu zůstávají neměnné, pouze kurz bude vyučován blokovou formou v jiný termín). V případě, že by pro studenta nebyl odklad termínu absolvování možný (např. z důvodu nutnosti ukončení studia či studijních kontrol), bude s daným studentem plnění předmětu v příslušném semestru řešeno individuálně. V takovém případě bude využita synchronní i asynchronní distanční výuka, studentu budou zaslány studijní materiály a proběhne několik videosetkání v době obvyklé výuky (je povinnost se účastnit minimálně 80 % času z těchto setkání a splnit úkoly mezi jednotlivými setkáními; řešení zápočtové modelové situace proběhne formou individuálního zkoušení). V případě, že by mezi vámi byli studenti, kteří předmět nutně potřebují absolvovat v tomto semestru a posun plnění pro vás není možný (např. protože potřebujete končit studium na konci tohoto semestru semestru), ozvěte se nejpozději do 28.2.2022, aby bylo možné realizovat náhradní plnění. V ostatních případech prosíme studenty, aby počítali s tím, že předmět nemusí být z důvodu vládních opatření vyučován a jeho realizace bude organizována dle výše uvedených příkladů (a tedy např. až v dalších semestrech).

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.01.2022)

V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte s následujícími tématy:

 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky
 • akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení)
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)
 • cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")
 • vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče
 • popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem
 • omrzliny, přehřátí a podchlazení
 • úrazy hlavy, závažné stavy trupu (poranění hrudníku, břicha a pánve)
 • bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • dopravní nehoda
 • otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata)
 • akutní stavy spojené s diabetem
 • alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech)
 • rány a poranění končetin
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • prevence úrazů

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Výuka v LS 2021/2022 bude zahájena dle rozvrhových lístků jednotlivých paralelek. V případě vynucené online/distanční výuky a předchozí individuální domluvy se studenty (dle podmínek uvedených v sekci "Požadavky ke kontrole studia") probíhá výuka v rozvrhovaném čase v prostředí GoogleClassroom (https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2Njg1MDIyMTI4), kde by v takovém případě byl uveden aktualizovaný rozpis setkání, témat a úkolů. Nebude-li možná fyzická účast na prvním setkání v semestru, proběhne toto formou online meetingu k němuž obdrží zapsaní studenti e-mailem pozvánku.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.01.2022)

Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost.

Upozorňujeme, že obzvláště terénní varianty kurzů nejsou vhodné pro osoby s psychickými potížemi či fyzickým omezením. Vzhledem k vyšší náročnosti zmíněných terénních kurzů (MB180C25T, MB180C36Z, MB108C36L) doporučujeme v takových případech využít kurzy vyučované přímo v Praze na PřF (MB180C25). V případě, že nějaké takové omezení máte (i třeba lékařsky nediagnostikované), ozvěte se při zápisu garantovi kurzů (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz) a domluvte se, jestli je Vaše účast vhodná či jakým způsobem lze výuku přizpůsobit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK