PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
První pomoc ve škole - bloková - MB180C25
Anglický název: School First Aid - block course
Český název: První pomoc ve škole - bloková
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/36, Z [HS]
Počet míst: 63
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Bloková varianta (2 víkendy) - formulář pro NÁHRADNÍKY:
Další informace: http://bit.ly/PPnahradnici
http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
Neslučitelnost : MB180C25E, MB180C25P, MB180C25T
Je neslučitelnost pro: MB180C25E, MB180C25T
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C50L, MB180C50Z
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (13.02.2024)
Upozornění pro studenty: S případnými dotazy k výuce předmětů první pomoci se, prosím, obracejte přímo na garanta předmětu (Mgr. Radim Kuba; radim.kuba@natur.cuni.cz)
Před kontaktováním garanta doporučujeme projít nejčastější dotazy a odpovědi "FAQ" zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/faq-/
Pokud již na předmětu není místo, můžete vyplnit formulář pro náhradníky. Pokud se v průběhu semestru místo uvolní, ozveme se Vám: http://bit.ly/PPnahradnici

Termíny a základní pokyny pro výuku v aktuálním semestru najdete v samostatném dokumentu v sekci "Soubory".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anotace kurzu:

Jedná se o základní kurz první pomoci. Hlavním cílem je získat znalosti i dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe. Součástí kurzu je kromě získání teoretických vědomostí řešení modelových případů, praktický nácvik technik a postupů PP a jejich vyzkoušení v menších i rozsáhlejších simulacích. Základní kurz je na PřF vyučován ve 2 variantách (náplň je u všech variant kurzu totožná, předměty se liší pouze místem výuky či časovým rozvržením):

- MB180C25 První pomoc ve škole - bloková (bloková varianta vyučovaná v Praze - zpravidla 2 víkendy)
- MB180C25T První pomoc ve škole - terénní (bloková pobytová varianta vyučovaná mimo Prahu - 4 dny v objektu "Říčanská hájovna")

Součástí základních kurzů MB180C25 a MB180C25T je praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu - předpokládané náklady na pronájem dráhy jsou 100,-Kč/osoba.

Výuka blokového kurzu MB180C25 probíhá přímo v Praze na Viničné 7. Částka 100 Kč na pronájem plaveckého dráhy bude vybírána na začátku semestru - pokyny k platbě jsou uvedeny v samostatném dokumentu v sekci "Soubory" (v ceně je rovněž získání vytištěných černobílých studijních materiálů ke kurzu).

Výuka terénního kurzu MB180C25T probíhá mimo prostory fakulty - kousek od Prahy (v Říčanech). To nám umožňuje při výuce využívat atraktivní venkovní prostření jako jsou louky, les atd. (zkrátka se učí více venku než uvnitř, což bývá pro studenty příjemnější, simulace navíc mají realističtější nádech). Předpokládané náklady na pronájem objektu a ubytování jsou 1050,-Kč (v ceně je: získání vytištěných černobílých studijních materiálů ke kurzu + uživání a ubytování ve výukovém objektu + pronájem plavecké dráhy pro skupinu; stravu a dopravu si hradí každý sám). Částka bude vybírána na začátku semestru - pokyny k platbě jsou uvedeny v samostatném dokumentu v sekci "Soubory". Fotografie areálu a výukových prostor naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/hajenka-ricanskeho-muzea/

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ZNZZ):
V souvislosti s absolvováním našich základních kurzů první pomoci mohou studenti získat osvědčení "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky", které má akreditaci MŠMT. Kurzovné pro absolvování kurzu "ZNZZ" činí 2.900,- Kč. Studenti Univerzity Karlovy, kteří mají řádně zapsaný předmět MB180C25 či MB180C25T, jsou od placení kurzovného osvobozeni, neboť Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou poskytující svým studentům v rámci jejich studijního plánu vzdělání bezplatně. Vydání osvědčení o absolvování kurzu je pro studenty zpoplatněno částkou 350,- Kč." Podrobnosti a podmínky budou zájemcům sděleny na kurzu. Obecné informace a přihlášku (pro externisty i studenty) naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/zakladni-norma-zdravotnickych-znalosti-pro-pedagogy/. Upozorňujeme studenty, že výuka na našich základních kurzech probíhá společně s výukou pro studenty CŽV z řad veřejnosti (zmíněný akreditovaný kurz ZNZZ).

Po absolvování základního kurzu studentům vřele doporučujeme rozšiřující simulace (předměty "MB180C50Z První pomoc - simulace zimní" a "MB180C50L První pomoc - simulace letní"). Předměty si lze zapsat současně se základním kurzem nebo v následujících semestrech (korekvizita)!
Rovněž upozorňujeme na nabídku dalších tematicky blízkých předmětů "MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole" a "MB180C48 Komplexní krizová komunikace".

Cílem předmětu je i rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, která může být doplňkem pro prezenční formy výuk, a naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků. Probrány budou možnosti výuky a poskytování první pomoci distanční formou a se zacílením na využívání on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (24.07.2022)

Pro kurz jsou připraveny studijní opory ("skripta"), které studenti obdrží na 1. setkání.

 • Na základních kurzech studenti obdrží první díl skript ("První pomoc I"). Obsahem prvního dílu jsou nejen základní témata (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, zástava masivního krvácení), ale i témata nadstandardní (alergie, otravy, křeče apod.).
 • Na předmětech "Simulace" studenti obdrží druhý díl skript ("První pomoc II"). Obsahem druhého dílu jsou témata rozšiřující. Naleznete v něm tedy zpracováno např. to, jak transportovat osoby s podezřením na úraz páteře, vyprošťovat z helmy, psychologickou první pomoc, "zimní" témata jako jsou laviny, proboření na ledu, úrazy na sjezdovce, výšková nemoc, ale i témata "letní", jako např. blok cestování - jak je to s různým pojištěním, co dodržovat v zahraničí a na jaké linky zde volat (+ slovníček základních anglických výrazů), první pomoc v odlehlých místech, u moře či jak se připravit na expedici do pralesa a mnoho dalšího.
 • Více o náplni skript a ukázky naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/skripta/

Další doporučená (nepovinná) literatura

 • Kol.: První pomoc zážitkem. 9., zcela přeprac. a dopl. vyd., Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2564-9
 • Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andrew´s Ambulance Association, Britský červený kříž. Příručka první pomoci. Bratislava: Perfekt, 2003. 288 s. ISBN 80-8046-224-0.
 • Kol.: Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2002. ISBN 80-239-2050-2
 • Stelzer, J. Chytilová, L. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007.116 s. ISBN 978-80-247-2144-6.
 • Petržela, M. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
 • Kolektiv autorů. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003. 119 s. ISBN 80-86640-08-6

Internetová/distanční:

 • FB První pomoc na PřF UK - https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk / První pomoc na PřF UK - https://www.prvnipomocprfuk.eu/
 • FB Česká resuscitační rada - https://www.facebook.com/resuscitace.cz / Česká resuscitační rada - https://www.resuscitace.cz/
 • Doporučené postupy pro resuscitaci ERC (Guidelines 2021): https://www.resuscitace.cz/ke-stazeni
 • FB Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.facebook.com/ZZSPraha / Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.zzshmp.cz
 • FB ERC - European Resuscitation Council - https://www.facebook.com/ERC.resus / ERC - European Resuscitation Council https://www.erc.edu/
 • FB Aplikace Záchranka - https://www.facebook.com/zachrankaapp / Aplikace Záchranka https://www.zachrankaapp.cz/
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (28.04.2024)

Zápočet bude udělen na posledním dnu kurzu. Podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 4 vyučovací hodiny
 • účast na úvodním bloku kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • adekvátní vyřešení 2 modelových situací
 • 3 minuty nepřetržité, dobře provedené resuscitace
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (13.04.2024)

V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte s následujícími tématy:

 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky
 • akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení)
 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)
 • cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")
 • poranění páteře, celotělové křeče
 • popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem
 • přehřátí a podchlazení
 • úrazy hlavy
 • bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • dopravní nehoda
 • otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata)
 • akutní stavy spojené s diabetem
 • alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech)
 • rány a poranění končetin
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • prevence úrazů

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Účastníci si rovněž v průběhu kurzu aktivně procvičí základní slovní zásobu a komunikaci v anglickém jazyce - součástí kurzu je např. využití a rozbor videí či audiozáznamů v AJ a diskuse o nich.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (13.02.2024)
Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost. V případě, že máte nějaké psychické či fyzické obtíže (i třeba ne lékařsky diagnostikované), které by mohly na kurzu přinést i nějaká specifika (či si tím nejste jistí) prosím, ozvěte se dopředu ještě před zápisem předmětů garantovi (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz). Domluvíme se, jestli by Vaše účast mohla výuku nějak ovlivnit a jestli ji lze přizpůsobit tak, aby byla pro všechny strany co nejvíce komfortní.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK