PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - simulace zimní - MB180C50Z
Anglický název: First Aid - Winter Simulations
Český název: První pomoc - simulace zimní
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/27, Z [HS]
Počet míst: 28
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Navazující předmět (je určený pro absolventy základního kurzu - lze si zapsat i ve stejném semestru). Formulář pro NÁHRADNÍKY:
Další informace: http://bit.ly/PPnahradnici
http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
Korekvizity : {Jeden z předmětů: MB180C25, MB180C25P, MB180C25T.}
Neslučitelnost : MB180C36Z
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (02.01.2023)
Upozornění pro studenty: S případnými dotazy k výuce předmětů první pomoci se, prosím, obracejte přímo na garanta předmětu (Mgr. Radim Kuba; radim.kuba@natur.cuni.cz)
Před kontaktováním garanta doporučujeme projít nejčastější dotazy a odpovědi "FAQ" zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/faq-/
Pokud již na předmětu není místo, můžete vyplnit formulář pro náhradníky. Pokud se v průběhu semestru místo uvolní, ozveme se Vám: http://bit.ly/PPnahradnici

Termíny a základní pokyny pro výuku v aktuálním semestru najdete v samostatném dokumentu v sekci "Soubory". Výuka terénního kurzu MB180C50Z probíhá mimo prostory fakulty - kousek od Prahy (v Říčanech). To nám umožňuje při výuce využívat atraktivní venkovní prostření jako jsou louky, les atd. (zkrátka se učí více venku než uvnitř, což bývá pro studenty příjemnější, simulace navíc mají realističtější nádech).

Předmět "Simulace zimní" si lze zapsat současně se základním kurzem nebo v následujících semestrech (pozor na prerekvizitu!). Jde o primárně prakticky založený předmět určený pro absolventy základního kurzu "První pomoc ve škole" (bez něhož není možné předmět absolvovat). Předmět je koncipován jako rozšiřující, a to se zaměřením na zopakování tematických situací souvisejících se zimním obdobím. V rámci kurzu jsou tedy více prohlubovány kompetence studentů při řešení stavů jako např. podchlazení, omrzliny, úrazy hlavy či zlomeniny. Probírána jsou i nová ("nadstavbová") témata, jako např. porod, psychologická první pomoc, proboření na ledu, laviny, horská nemoc. V rámci předmětu si studenti v co nejreálněji nasimulovaných situacích (pomocí rekvizit, figurantů, maskování) zopakují a upevní své znalosti, dovednosti, ale také postoje týkající se první pomoci. Součástí každé situace je samozřejmě také nezbytná zpětná vazba.

Předmět je vyučován blokově v průběhu 4 dnů. Předběžný harmonogram kurzu:
- první den (ráno příjezd a následně výuka)
- druhý den (výuka v průběhu dne)
- třetí den (výuka dopoledne, odpoledne volno, následně večerní výuka - tzv. "noční zásahy" cca 20:00 - 00:30)
- čtvrtý den (dopoledne výuka, následně úklid a odjezd)

Výuka simulací probíhá mimo prostory fakulty - předpokládané náklady na ubytování jsou 950,-Kč (stravu a dopravu si hradí každý sám). Částka bude vybírána již na začátku semestru. Pokyny k platbě jsou uvedeny v samostatném dokumentu v sekci "Soubory".

Více informací o dopravě na místo, vybavení objektu Říčanská hájovna, stravování či o tom, co by si účastníci na kurz neměli zapomenout přibalit, lze nalézt na:
- http://www.prvnipomocprfuk.eu/pokyny-pro-vsechny-kurzy/
- http://www.prvnipomocprfuk.eu/hajenka-ricanskeho-muzea/

Cílem předmětu je i rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, která může být doplňkem pro prezenční formy výuk, a naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků. Probrány budou možnosti výuky a poskytování první pomoci distanční formou a se zacílením na využívání on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2022)

Cílem předmětu je v co nejreálněji nasimulovaných situacích upevňovat znalosti, dovednosti, ale také postoje studentů týkající se první pomoci. Jde o předmět primárně prakticky založený, ale obsahuje také nezbytnou teoretickou zpětnou vazbu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (24.07.2022)

Pro kurz jsou připraveny studijní opory ("skripta"), které studenti obdrží na začáktu kurzu setkání.

 • Na základních kurzech studenti obdrží první díl skript ("První pomoc I"). Obsahem prvního dílu jsou nejen základní témata (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, zástava masivního krvácení), ale i témata nadstandardní (alergie, otravy, křeče apod.).
 • Na předmětech "Simulace" studenti obdrží druhý díl skript ("První pomoc II"). Obsahem druhého dílu jsou témata rozšiřující. Naleznete v něm tedy zpracováno např. to, jak transportovat osoby s podezřením na úraz páteře, vyprošťovat z helmy, psychologickou první pomoc, "zimní" témata jako jsou laviny, proboření na ledu, úrazy na sjezdovce, výšková nemoc, ale i témata "letní", jako např. blok cestování - jak je to s různým pojištěním, co dodržovat v zahraničí a na jaké linky zde volat (+ slovníček základních anglických výrazů), první pomoc v odlehlých místech, u moře či jak se připravit na expedici do pralesa a mnoho dalšího.
 • Více o náplni skript a ukázky naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/skripta/

Další doporučená (nepovinná) literatura

 • Kol.: První pomoc zážitkem. 9., zcela přeprac. a dopl. vyd., Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2564-9
 • Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andrew´s Ambulance Association, Britský červený kříž. Příručka první pomoci. Bratislava: Perfekt, 2003. 288 s. ISBN 80-8046-224-0.
 • Kol.: Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2002. ISBN 80-239-2050-2
 • Stelzer, J. Chytilová, L. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007.116 s. ISBN 978-80-247-2144-6.
 • Petržela, M. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
 • Kolektiv autorů. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003. 119 s. ISBN 80-86640-08-6.

Internetová/distanční:

 • FB První pomoc na PřF UK - https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk / První pomoc na PřF UK - https://www.prvnipomocprfuk.eu/
 • FB Česká resuscitační rada - https://www.facebook.com/resuscitace.cz / Česká resuscitační rada - https://www.resuscitace.cz/
 • Doporučené postupy pro resuscitaci ERC (Guidelines 2021): https://www.resuscitace.cz/ke-stazeni
 • FB Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.facebook.com/ZZSPraha / Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.zzshmp.cz
 • FB ERC - European Resuscitation Council - https://www.facebook.com/ERC.resus / ERC - European Resuscitation Council https://www.erc.edu/
 • FB Aplikace Záchranka - https://www.facebook.com/zachrankaapp / Aplikace Záchranka https://www.zachrankaapp.cz/
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (29.09.2023)

Zápočet bude udělen na posledním dnu kurzu. Podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 3 vyučovací hodiny
 • účast na úvodním bloku kurzu v plném rozsahu (první 2 vyučovací hodiny, celkem 90 min)
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (29.09.2023)

Předmět slouží především k rozšíření a praktickému zopakování znalostí a dovedností nabytých v rámci základního kurzu "První pomoc ve škole". Příklady opakovaných témat:

 • bezpečnost, úvod do zachraňování
 • život zachraňující úkony: kontrola vědomí a dýchání, kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení
 • traumatické stavy: poranění páteře, hlavy, trupu a končetin, popáleniny, přehřátí; otravy
 • interní stavy: bolesti na hrudi, obtížné dýchání, celkové křeče, cévní mozková příhoda, akutní stavy spojené s diabetem
 • rozšiřující témata probíraná podrobněji v rámci zimních simulací:
  • stavy a poranění vzniklá v souvislosti se zimním obdobím
  • podchlazení, omrzliny
  • základy psychologické první pomoci
  • laviny
  • proboření na ledu

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Účastníci si rovněž v průběhu kurzu aktivně procvičí základní slovní zásobu a komunikaci v anglickém jazyce - součástí kurzu je např. využití a rozbor videí či audiozáznamů v AJ a diskuse o nich.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (13.02.2024)

Upřesnění korekvizity: Vstupním požadavkem je absolvování základního kurzu první pomoci (MB180C25 nebo MB180C25T) v termínu chronologicky předcházejícím termínu Simulací. V systému SIS je nastavena korekvizita - je tedy umožněn zápis a sbolvování obou předmětů v rámci stejného semestru. Toto je však možné, pouze pokud základní kurz (a udělení zápočtu) proběhne ještě před absolvováním tohoto rozšiřujícího předmětu (příklad 1: jste přihlášen/a na základní kurz v únoru, výuka simulací je však již na konci ledna - v takovém případě nelze simulace absolvovat ve stejném semestru, ačkoliv by to technicky zápis v SIS umožnil; příklad 2: jste přihlášen/a na základní kurz v prosinci, výuka simulací je na konci ledna - v takovém případě lze simulace absolvovat ve stejném semestru).

Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost. V případě, že máte nějaké psychické či fyzické obtíže (i třeba ne lékařsky diagnostikované), které by mohly na kurzu přinést i nějaká specifika (či si tím nejste jistí) prosím, ozvěte se dopředu ještě před zápisem předmětů garantovi (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz). Domluvíme se, jestli by Vaše účast mohla výuku nějak ovlivnit a jestli ji lze přizpůsobit tak, aby byla pro všechny strany co nejvíce komfortní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK