PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biologie buňky pro geobiology - MB150P73G
Anglický název: Cell Biology for geobiologists
Český název: Biologie buňky pro geobiology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB150P73
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150P31
Ve slož. korekvizitě pro: MB150C28, MB150P04A
Ve slož. prerekvizitě: MB150P22, MB152P02
Anotace -
Předmět podává v ucelené formě základy molekulární biologie buňky. Podává základní informace o organizaci a výstavbě vnitřních struktur buňky. Zabývá se strukturou a funkcí biomembrán, přenosem molekul a membránových váčků, energetickým metabolismem, buněčnou signalizací, buněčným cyklem a jeho regulací, uchováním a využitím genetické informace, imunitním systémem. Předmět je doporučen pro studenty prvního roku bakalářského studia.
Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (12.10.2021)
Literatura

Alberts et al.: Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky (orig. Essential Cell Biology. Garland Publishing, Inc. NY, 1st edition, 1997) 2001 (ISBN 80-902906 -0-4).

Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., 1994 (ISBN 0-8153-1919-4), 4th ed., 2002 (ISBN 0-8153-4072-9).
Lodish et al.: Molecular Cell Biology. 3rd ed., 1995 (ISBN 0-7167-2380), 4th ed., 2000 , 5th ed., 2004 (ISBN 0-7167-4366-3).
Alberts et al.: Essential Cell Biology. 1st ed., 1998 (ISBN 0-8153-2045-0 Hardcover,
ISBN 0-8153-2971-7 Paperback). 2nd ed. 2003 (ISBN 0-8153-3480-X).
Pollard T.D.: Cell Biology. 1st ed., 2002 (ISBN 0-7216-3997-6).
Kovář J.: Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I. a II. Karolinum 1998 a 1999.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (12.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška z Biologie buňky pro geobiology bude probíhat formou písemného testu. Každý test obsahuje 20 zaškrtávacích otázek, každá otázka obsahuje tři odpovědi s možností různých variant správnosti. Test navíc obsahuje 2 otázky, na které student odpovídá písemně.
Za každou správně zodpovězenou otázku 1-20 jsou započítány čtyři body, za dvě správné 2 body, za jednu správnou jeden bod. Za správnou odpověď v písemné části obdrží student 5 bodů. V písemném testu je možné dosáhnout maximálně 90 bodů. Pro splnění zkoušky musí student obdržet minimálně 60 bodů.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (12.10.2021)
Sylabus -

- Buňka - buněčná teorie, buňka ve světelném mikroskopu, subbuněčné struktury a kompartmemtové uspořádání eukaryotní buňky, prokaryotní buňka, typy eukaryotních buněk, viry a jejich životní cyklus, metody studia buněk a subbuněčných struktur.
- Látkové složení organismů - proteiny, sacharidy, mastné kyseliny, nukleotidy, jejich struktura a funkce
- Membrány a transport - stavba a funkce biomembrány, membránové proteiny a jejich funkce, receptory, transport látek přes membrány, membránový potenciál
- Vnitřní membránové struktury a transport - endoplasmatické retikulum, Golgiho komplex, vesikulární transport, buněčná sekrece, endocytóza
- Buněčný metabolismus - odbourání cukrů a tuků, ukládání a zužitkování potravy, získávání energie v mitochondriích a chloroplastech, oxidační fosforylace, fotosyntéza
- Anatomie a funkce buněčného jádra - stavba jádra, organizace genetické informace, chromatin, chromozóm, struktura a funkce DNA, replikace DNA, oprava DNA, využití genetické informace, genetická rozmanitost u bakterií, bakteriální konjugace, typy virových genomů
- Komunikace mezi buňkami - typy signalizací, receptory membránové a jaderné, hlavní třídy receptorů na povrchu buněk, intracelulární přenašeči signálu, molekulární přepínače, signalizační kaskády a jejich integrace
- Cytoskelet - mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediální filamenta, molekulární motory a intracelulární transport, typy pohybu buněk, interakce buněk s extracelulární matrix
- Dělění buňky - buněčná proliferace, buněčný cyklus, mitóza, cytokineze, meióza, regulace buněčného cyklu, apoptóza, nádorový růst
Imunitní systém - buňky imunitního systému mnohobuněčného organismu, receptory, protilátky, antigeny, MHC glykoproteiny, principy aktivace T a B buněk, obrana proti cizorodým molekulám, virům a bakteriím, zánět
- Extracelulární matrix a pojivové tkáně - buněčná stěna rostlin, bakterií, extracelulární matrix , epitely a mezibuněčné spoje, udržování a obnova tkáně a její dezintegrace při rakovině
- Diferenciace buněk mnohobuněčného organismu - embryonální vývoj, programovaný pohyb buněk, změny v genové expresi, formování tělního plánu, buněčná paměť

 - Genetická informace - struktura a funkce DNA, RNA, replikace, transkripce, translace

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (12.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK