PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie rostlin - MB120P35
Anglický název: Plant ecology
Český název: Ekologie rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/sklenar/EkologieRostlin/
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB130P22
N//Je neslučitelnost pro: MB130P22
P//Je prerekvizitou pro: MB120P151
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (18.05.2015)
Přednáška pokrývá celou šíři oboru ekologie rostlin. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na ekofyziologické adaptace rostlin a vztah k abiotickým podmínkám prostředí, populační ekologii a ekologii společenstev, životní strategie a interakce s dalšími složkami ekosystémů. Přednáška je primárně určena posluchačům 1. a 2. ročníku.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.04.2012)

Barbour M. et al. 1998. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings.

Gurevitch J., Scheiner S.M., Fox G.A. 2006. The Ecology of Plants. Sinauer.

Lambers H., Chapin F.S., Pons T.L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. Springer.

Slavíková J. 1986. Ekologie rostlin. SPN.

Schulze E.D., Beck E., Muller-Hohenstein K. 2005. Plant Ecology. Springer.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (30.11.2011)

Ke zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu přednášené látky. Zkouška je formou písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (14.12.2015)

1. Úvodní lekce
Vztah k ostatním oborům, specificita (ekologie) rostlin, ekologické limity prostředí, odpověď rostlin na stres na různé časové škále, aklima(tiza)ce a adaptace, pricip tolerance a avoidance, životní formy rostlin, konvergence.

2. Ekologie fotosyntézy
Sluneční záření a modifikace rostlinou, fotosyntéza, principy světelné a temnostní reakce, metabolické typy rostlin, faktory ovlivňující fotosyntézu, světelná saturační křivka, dostupnost CO2, teplotní hranice fotosyntézy, využití vody a živin ve fotosyntéze, evoluce metabolických cest uhlíku, geografické rozšíření C3 a C4 rostlin, fotosyntéza a adaptace vodních rostlin.

3. Vodní provoz rostlin
Vodní bilance ekosystému, půdní hydrolimity, evoluční souvislosti přechodu rostlin na souš, poikilohydrie a homoiohydrie, příjem a vedení vody, transpirační proud a specifická vodivost xylému, kavitace, trade-off xylému, transpirace, trade-off fotosyntéza vs. transpirace, dynamická rovnováha vodní bilance, rostliny hydrostabilní vs. hydrolabilní, energetická bilance.

4. Výživa rostlin
Složení a vývoj půd, dekompozice opadu, formy humusu, minerální výživa, zákon minima, příjem prvků, využití živin k produkci, alokace a výdej prvků, metabolismus dusíku, hlízkaté bct, metabolismus fosforu, růst na "extémních" substrátech - silikátové a karbonátové půdy, biotopy na hadcích, zasolení a zaplavení půd, písčité substráty, přítomnost těžkých kovů.

5. Životní cyklus rostlin
Fáze životního cyklu, semenná banka a dormance semen, klíčení semenáčků, růst rostlin a přechod k reprodukci, vegetativní a pohlavní rozmnožování, ekologie opylování, produkce plodů a semen, distribuce semen, periodicita životních fází, fenologie.


6. Populační ekologie rostlin
Populace rostlin a změny velikosti v čase, prostorová struktura, věková a velikostní stratifikace, dynamická struktura (life table), křivky přežívání, přechodové maticové modely, stabilní struktura populace, reprodukční rychlost a reprodukční hodnota, věk rostlin a fáze životního cyklu, kontinuální model růstu populací, r- a K-selekce a vlastnosti rostlin.

7. Interakce rostlin
Kompetice vnitro- a mezidruhová (samozřeďování populace, nosná kapacita prostředí, koexistence druhů), sekundární metabolity, alelopatie, facilitace, epifytismus, herbivorie, parazitismus, karnivorie, mykorhiza, endofytní symbióza, myrmekofilie.

8. Životní strategie rostlin
Trade-off využití asimilátů, strategie alokace, akvizice zdrojů, resource-ratio hypotéza, poměr R/S, energetické náklady a životnost asimilačního aparátu, SLA, alokace do růstu a tvorby zásob, délka životního cyklu, alokace do reprodukce, mono- a polykarpie, R-C-S strategie a vlastnosti rostlin.

9. Primární produkce rostlin
Hrubá a čistá primární produkce, měření primární produkce, RGR, NAR, výnos produkce, faktory ovlivňující primární produkci, pprimární rodukce rostlinných společenstev, LAI, koeficient využití slunečního záření, alometrie, produkce a složení rostlinného opadu.

10. Společenstva rostlin
Společenstvo - asociace, formace, druhová skladba společenstva, species-area křivka, miniareál, indexy diverzity, struktura společenstva, popis a porovnání společenstev rostlin, analýza životních forem, fytocenologický snímek, klasifikace, ordinace, vegetační mapování, časová proměnlivost společenstev, disturbance, stabilita, ekologická sukcese a klimax.

11. Biomy Země
Globální distribuce záření a srážek, Walterův klimadiagram, lokální podmínky prostředí (záření, srážky), meziroční fluktuace klimatu, gradient nadmořské výšky, fyziognomie porostů, zonální, azonální a extrazonální ekosystémy, přehled terestrických biomů Země, paleoekologie.Studijní literatura:

Barbour M. et al. 1998. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings.

Gurevitch J., Scheiner S.M., Fox G.A. 2006. The Ecology of Plants. Sinauer.

Lambers H., Chapin F.S., Pons T.L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. Springer.

Slavíková J. 1986. Ekologie rostlin. SPN.

Schulze E.D., Beck E., Muller-Hohenstein K. 2005. Plant Ecology. Springer.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK