PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech - MB130P22
Anglický název: Physiological functions of plants in ecosystems
Český název: Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/ekofyziol/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Mgr. Petr Kohout, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120P35, MB130P09, MB130P22E
Je neslučitelnost pro: MB120P35, MB130P09
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (28.01.2022)

Přednáška má za cíl umožnit studentům pochopit zásadní úlohy rostlin v kontextu fungování ekosystémů i celé planety Země. Přednáška dá studentům představu o vzájemné interakci rostlin s jejich prostředím – abiotickými i biotickými faktory, jak rostliny reagují na faktory prostředí a jak fyziologické funkce rostlin v ekosystémech podmiňují funkce a vlastnosti určitých ekosystémů až po úlohu rostlin v globálních procesech koloběhů látek, tocích energie a tvorbě klimatu Země. Kromě fyziologických funkcí budou probrány různá přizpůsobení rostlin různým prostředím, ať již adaptační, evolučně podmíněná, nebo aklimační v rámci plasticity odpovědi rostlin na faktory prostředí během ontogeneze. Vzhledem k vzájemné provázanosti klimatu a vegetace bude výklad zaměřen nejen na účinky klimatu na rostliny, ale také na ovlivnění lokálního, regionálního i globálního klimatu rostlinami. Přednáška se bude věnovat i současně probíhající klimatické změně a jejímu vlivu na rostliny a jak rostliny ovlivňují klima planety. Též bude věnována pozornost interakci rostlin s dalšími organizmy v ekosystémech – rostlinami, půdními mikroorganizmy. Pozornost bude též věnována monitorování rostlin pomocí funkčních znaků. Monitorování rostlin bude především demonstrováno na funkčních znacích indikátorů fyziologického stavu a pomocí spektrálních metod, především odrazivosti.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (28.01.2022)

·         H Lambers,  FS Chapin, III, TL Pons. Plant physiological ecology, 2nd edn.  2008. New York:  Springer.   

·         Crawford R.M.M. (1990): Studies in Plant Survival, Ecological case histories of plant adaptation to adversity. Blackwell Scinetific Publications.

·         Larcher W. (1988, 2003): Fyziologická ekologie rostlin, Academia. Physiological plant ecology, Springer.

·         Nátr L. (2011):  Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů. Karolinum 2011, ISBN 9788024618883.

·         M. KravčíkJ. PokornýJ. KohutiarM. KováčE. Tóth: Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma, Krupa Print, 2007

·         Nátr L.: Koncentrace CO2 a rostliny. Nakl. ISV. Praha. 2000.

·         Nátr L.: Fotosyntetická produkce a výživa lidstva. Nakl. ISV. Praha. 2002.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (21.02.2018)

Písemný test + případné přezkoušení na základě testu.

Zkouškový test je formou otázek (celkem 20-25) a je třeba vypsat odpověď.

Výborně: 100%-85%: 

Velmi dobře: 84%-75%:

Dobře: 74%-60%:

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (28.01.2022)

1. Přednáška: Rostliny, fyziologické funkce, ekosystém a biom

Přednášející: prof. Jana Albrechtová

 

·         Rostliny: fylogeneze - přechod na souši, autotrofie, organizace těla, rodozměna

·         Ekologické limity prostředí: faktory abiotické, biotické

·         Odezva rostlin na faktory prostředí - aklimace a adaptace, tolerance a avoidance, stresové odezvy

·         Základní fyziologické funkce rostlin v ekosystémech: Fotosyntéza, respirace, transpirace

·         Potravní řetězec: postavení rostlin - producentů, ztráty energie v jednotlivých trofických hladinách

·         Ekosystém – definice, toky látek informací a energie, Biosféra

·         Základní klimatické pásy Země, Biomy, přehled terestrických biomů Země, Anthromy

·         Životní formy rostlin a jejich spektrum v biomech

·         Výzvy 21. století na fyziologické funkce rostlin v ekosystémech: uživení populace,

·         Ekosystémové služby,

·         Klimatická změna.

 

2. Přednáška: Rostliny,  voda a vodní režim rostlin

Přednášející:  Dr. Zuzana Lhotáková

 

•       Voda – hlavní faktor ovlivňující distribuci rostlin

•       H2O a její vlastnosti důležité pro život a rostliny

•       Adaptace rostlin při přechodu na souš

•       Vodní potenciál: kontinuum půda-rostlina-atmosféra

·         Vodní režim rostlin –evapotranspirace

·         Koloběh vody na Zemi a interakce jeho složek s rostlinami

 

3. Přednáška: Rostliny,  půda a minerální výživa

Přednášející: Mgr. Petr Kohout

·         Definice a funkce pedosféry, půdy

·         Fyzikální a chemické vlastnosti půdy

·         Půdní typy a půdní druhy, půdní horizonty

·         Pedogeneze: vznik a vývoj půd

·         Význam a evoluce kořene

·         Půdní mikro (bakterie, houby, kvasinky) a makro fauna

 

4. Přednáška: Rostliny, sluneční záření, fotosyntéza, respirace a primární produkce 

Přednášející:  prof. Jana Albrechtová

 

·         Charakteristika a bilance sluneční energie na povrchu Země

·         Energetická bilance porostu, listu

·          Fotosyntéza: světelná a temnostní fáze, faktory ovlivňující fotosyntézu

·         Různé typy fotosyntézy - C3, C4 a CAM typy fotosyntézy

·         Geografické rozšíření C3 a C4 rostlin

·         Respirace

·         Čistá a hrubá primární fotosyntetická produkce

·         Měření primární produkce, RGR, NAR, SLA, LAI

·         Faktory ovlivňující primární produkci

 

5. Přednáška: Rostliny, atmosféra a její vliv na rostliny

Přednášející:  prof. Jana Albrechtová

 

•       Atmosféra – složení, skleníkový efekt, skleníkové plyny

•       H2O, vodní pára, N2, O2 – kyslík v atmosféře

•       CO2, metan, oxid dusný

·         Vliv atmosféry na rostliny – vliv vody, teploty, větru, kyslíku, CO2 , znečišťujících látek

·         Vliv rostlin na atmosféru – vliv rostlin na bilanci záření

 

6. Přednáška: Rostliny v biogeochemických cyklech a zpětné vazby

Přednášející:  prof. Jana Albrechtová

 

·         Biogeochemické cykly:

  • Globální cyklus N, P – úloha a význam rostlin v nich

·         Globální cyklus uhlíku

o    Oxid uhličitý v atmosféře v historii Země

o    Význam suchozemských a vodních (oceány) rostlin v cyklu uhlíku

o     Antropogenní ovlivnění cyklu C

  • Rostliny ve zvyšující se koncentraci CO2

·         Zpětné vazby:

o    model „světa sedmikrásek“ Jamese Lovelocka

o    zpětné vazby v globálním systému Země

 

7. Přednáška: Klimatická změna a úloha rostlin v ní

Přednášející: prof. Jana Albrechtová

 

·         Klimatická změna: definice, příčiny, antropogenní vlivy

·         projevy klimatické změny v současnosti - IPCC

·         Rostliny jako klimatotvorný činitel - vegetace jako stabilizační prvek - teplota, vlhkost

·         úloha lesů v tvorbě klimatu

  • Důsledky změn klimatu na rostliny: vliv CO2, změny teploty, rozsah a frekvence srážek, pH oceánů

o    vliv klimatu na lesy v globálním měřítku – škůdci, požáry, změny vegetačních pásem

·         Lesy – zdroj nebo sink pro ukládání uhlíku v klimatické změně

·         Studium fyziologického stavu rostlin

 

8. Přednáška: Rostliny v ekosystémech: chlad, mráz, zasolení, zaplavení, těžké kovy a polutanty – fytoremediace

Přednášející: prof. Jana Albrechtová

·         Poškození chladem

·         Adaptace k mrazu, dormance

·         Specifika alpínských oblastí, zvláštnosti arktických oblastí

·         Fyziologie rostlin odolných proti suchu a proti zasolení (sukulenty, urychlený vývoj některých druhů, atd.)

·         Aridizace

  • Specifika rostlin  v extrémních a narušených půdách: zasolení, zaplavení,
  • Těžké kovy, polutanty – fytoremediace

 

9. Přednáška: Funkční vlastnosti rostlin a jejich význam pro ekosystémy, biotické interakce rostlin

Přednášející: Mgr. Petr Kohout

 

Růstové  strategie rostlin: R-C-S, R* rule

Funkční vlastnosti rostlin: nadzemní vs. podzemní

Vztah rostlin k biotickým složkám ekosystému

·         Symbiózy s jinými organizmy: typy symbióz rostlin

·         Vztahy mezi rostlinami: kompetice vnitro- a mezidruhová

·         Plant-soil feedback

  • Vztah rostlin k dalším biotickým složkám ekosystému

10. Přednáška: Rostliny a půdní symbiózy

Přednášející: Mgr. Petr Kohout

·         Dusík fixující bakterie

·         Mykorhizní symbiózy

o    arbuskulární mykorhiza

o    ektomykorhiza

o    ekologie mykorhizních symbióz

 

11. Přednáška: Dálkový průzkum pro monitorování vegetace

Přednášející: prof. Jana Albrechtová

Monitorování vegetace metodami dálkového průzkumu:

-          Optické vlastnosti: odrazivost, transmitance, absorpce

-          Spektrální křivka vegetace

-          Metody multispektrální a hyperspektrální

-          Příklady: mapování vegetace, NPP, fenologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK