PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekologie a chování organizmů - MB120P125
Anglický název: Ecology and behaviour of organisms
Český název: Ekologie a chování organizmů
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120P35, MB162P07
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Přednáškový kurz se zabývá hlavními aspekty ekologie rostlin a živočichů. Zahrnuje témata od funkční ekologie, přes populační biologii až k ekologii společenstev obou skupin organismů. Přednáška je primárně určena posluchačům učitelského studia.

Letošní prezentace TK:

http://botany.natur.cuni.cz/koubek/echo/
Poslední úprava: Koubek Tomáš, Mgr., Ph.D. (23.06.2014)
Literatura

Barbour MG., Burk JH., Pitts WD., Gilliam FS. & Schwarts MW. 1999. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin Cummings, Menlo Park, California.

Silvertown J. & Charlesworth D. 2001. Plant Population Biology. Blackwell.

Townsend CR, Begon M, Harper JL. 2010. Zaklady ekologie. Univerzita Palackého v Olomouci.

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (25.04.2012)
Požadavky ke zkoušce

Ke zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu přednášené látky. Zkouška je ústní v podobě dvou otázek z ekologie živočichů a dvou otázek z ekologie rostlin.

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (30.11.2011)
Sylabus

1. Ekofyziologie živočichů

Co je živočich, centralizovaná organizace jako základní rys. Velikost těla a její ekologické koreláty. Metabolismus a teplota, výhody a omezení ektotermie a endotermie, evoluce endotermie. Fenotypová plasticita (aklimatizace) a adaptace jako přizpůsobení se podmínkám prostředí, behaviorální a fyziologická přizpůsobení jednotlivým faktorům: teplota, osmotické prostředí, výměna plynů, periodicita podmínek (dormance, migrace).

2. Ekofyziologie rostlin

Ekologie fotosyntézy - princip fotosyntézy a metabolické cesty fixace uhlíku, C3-C4-CAM rostliny, ekologie fotosyntézy, evoluce metabolických cest

Vodní provoz - evoluční změny při přechodu rostlin na souš, teorie SPAC, složky a měření vodního potenciálu, příjem vody a kořenové systémy rostlin, rozvod vody rostlinou - trade off vodivých pletiv, kavitace, transpirace, vodní bilance, adaptace na sucho

Výživa - minerální teorie výživy rostlin, makro- a mikroelementy, příjem živin, metabolismus N a hlízkovité bct, metabolismus P, mykorrhiza, mixotrofie

3. Životní strategie živočichů

Omezení velikosti vajíčka/mláděte a reprodukční trade-offs, výhody a nevýhody semelparního a iteroparního rozmnožování, vztah velikosti, mortality a rozložení celoživotních reprodukčních výdajů, načasování reprodukce, vznik rozmanitosti reprodukčních strategií. Hlavní osy variability life-histories, r-K kontinuum a slow-fast kontinuum. Růst, jeho omezení a determinanty. Stárnutí a jeho evoluční příčiny. Rodičovská péče, její evoluce, výhody a nevýhody, determinanty rodičovské investice.

4. Životní cyklus a strategie rostlin

Životní cyklus - semenná banka a dormance semen, přežívání semenáčků, růst a přechod juvenilní-generativní fáze, vegetativní a generativní reprodukce, ekologie opylování, produkce a distribuce semen, periodicita životních projevů rostlin, fenologie

Životní strategie - trade-off alokace asimilátů, alokace do růstu-zásob-reprodukce, jednoleté-vytrvalé rostlin, R-C-S strategie, parazitismus rostlin

5. Chování živočichů

Komunikace a signály, socialita, pářící a sociální systémy, altruismus a kooperace, agresivita

6. Potravní ekologie a mezidruhové vztahy u živočichů

Herbivorie, predace a parazitismus, potravní strategie, optimalizace potravních preferencí a získávání potravy. Vztah predátor-koříst, populační cykly, funkční odpovědi predátorů, predační kaskády, obranné strategie kořisti, aposematismus a mimetické komplexy.

7. Populační biologie rostlin

Populační biologie - struktura a velikost populací, demografie, life tables a křivky přežívání, přechodové maticové modely

Interakce rostlin - kompetice - vnitro- a mezidruhová, koexistence druhů, alelopatie, facilitace, myrmekofile, epifytismus.

8. Ekologie živočišných společenstev

Zkladní organizační síly, mezidruhová konkurence a její evoluční a ekologické konsekvence, konkurenční vyloučení, rozdělení nik a posun znaků; problém koexistence ve společenstvu. Nepřímé interakce, role živočichů v ekosystémech: klíčové druhy, rozšiřovači, opylovači, ekosystémoví inženýři.

9. Společenstva rostlin

Popis společenstev - organismální vs. individualistický koncept, druhová skladba, diverzita společenstev, vertikální a horizontální struktura, metody studia - principy klasifikace a ordinace, vegetační mapování a dálkový průzkum, časová struktura, disturbance, sukcese

Společenstva na extrémních stanovištích - acidofilní, kalcikolní, hadce, slanomilná, mokřadní, psamofilní

Produkce - biomasa rostlin, měření primární produkce, produkce opadu

10. Biomy Země

Globální a lokální abiotické faktory prostředí - distribuce záření a srážek, klimadiagramy, půdy, nadmořská výška

Popis jednotlivých biomů, historický vývoj kontinentů, desková tektonika a glaciální cykly, globální změny klimatu

11. Globální ekologie živočichů

Ekologická dominance a energetická bilance různých skupin živočichů v různých biomech, biogeografické trendy; šíření a invaze; diverzita, její trendy a zodpovědné procesy (speciace, extinkce, radiace).

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (01.02.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK