PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plant Ecology II - MB120P151E
Anglický název: Plant Ecology II
Český název: Ekologie rostlin II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 6
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2431
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Třída: Vzduchotěsné komory pro izotopové značení
Prerekvizity : MB120P35
Anotace -
Tématem kurzu je studium proměnlivosti abiotického prostředí a jeho přímého i nepřímého působení na fungování rostlin. Přednášky jsou členěné do tří tematických celků, které se věnují:
1. vodní bilanci v půdě a vodnímu provozu rostlin, 2. energetické bilanci stanoviště a adaptacím rostlin na extrémní teploty, 3. fyzikálním a chemickým vlastnostem půdy a vztahu k výživě rostlin.

Cvičení je blokově v délce jednoho týdne a v podobě praktických úloh se věnuje dílčím otázkám diskutovaným v rámci jednotlivých tematických celků - teplotní odolnost rostlin, vodní potenciál rostlin a funkční znaky pletiv spojené s vodním provozem, biologická aktivita a půdy a obsah hlavních živin.

V případě přítomnosti zahraničních studentů probíhá výuka v angličtině.

Kurs v prostředí Moodle:
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2431

Poslední úprava: Sklenář Petr, doc. RNDr., Ph.D. (03.10.2023)
Literatura -

Jones HG 2014. Plants and Microclimate. Cambridge.

Luttge U. 2008. Physiological Ecology of Tropical Plants.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.04.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška se koná formou on-line testů, které následují po každém ze tři tematických bloků a které otázkami pokrývají témata probírana na přednáškách.

Zápočet se uděluje za aktivní účast na laboratorních praktikách po závěrečné prezentaci výsledků řešených úloh.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.04.2022)
Sylabus -

1. Tematický blok – voda v půdě a vodní bilance rostlin (3 lekce)
Koncept vodního potenciálu – vodní potenciál půdy, rostlin, atmosféry; dynamika vodní bilance v půdě, PWP, půdní hydrolimity, metody stanovení; vodní bilance rostlin (dynamická, statická), transpirační proud a riziko kavitace xylému, teorie p-V křivek, modul elasticity, kapacitance pletiv, koncept sukulence rostlin, sklerofylie.
Úlohy – stanovení vodního potenciálu v půdě a v pletivech, p-V křivky a jejich interpretace.  

2. Tematický blok – energetická bilance prostředí a teplotní limity rostlin (3 lekce)
Energetická bilance prostředí, radiační a turbulentní toky; E bilance a vodní provoz rostlin, transpirační ochlazování, hraniční vrstva listu; energetická bilance a rozšíření rostlin, efekt růstové formy – stromy a horní hranice lesa, alpínské rostliny; teplotní limity rostlin, adaptace a reparační mechanismy.
Úlohy – stanovení tepelné bilance rostliny, křivky přežívání extrémních teplot (konduktometrie, fluorescence).  

3. Tematický blok – fyzikální a chemické vlastnosti půd a výživa rostlin (3 lekce)
Minerální a organická složky půdy, základní vlastnosti (pH, vodivost, CEC, textura půd, SOC); dekompozice, půdní organismy; dynamika živin v půdě; živinová bilance rostlin.
Úlohy – stanovení pufrační kapacity a CEC, zrnitostní analýza, obsah živin, respirace půdy.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.04.2022)
Vstupní požadavky

Předpokládají se základní znalosti eko(fyzio)logie rostlin na úrovni bakalářských kurzů Ekologie rostlin a Fyziologie rostlin.

Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (29.04.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK