PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie - L0244
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Vyučující: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Prerekvizity : L0246
Je prerekvizitou pro: L0262, L0264, L0263
Anotace
1. Sociální psychologie jako vědní disciplína a její předmět. 2. Metody sociální psychologie. Sociometrie, SO-RA-D, sémantický diferenciál. 3. Sebepojetí, self, odcizení, sociální deviace, anomie. Vulnerabilita a resilience. 4. Bronfenbrennerův ekologický model. 5. Rodina jakožto primární socializační prostředí. Citová deprivace, raná vazba, alexitymie. Nefunkčnost rodin. 6. Druhy sociálního učení. 7. Sociálně psychologický pohled na výukovou komunikaci. 8. Sociální skupina. Dělení, struktura a dynamika. Normy, role a status. Školní třída a její sociální klima. 9. Pedagog a syndrom vyhoření.
Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Sylabus

V tomto předmětu získáte znalosti o sociálním kontextu dětí a dospívajících školního věku, o socializačních mechanismech a skupinových procesech souvisejících se školním i s rodinným prostředím a o jejich proměnách z hlediska věku. Pozornost bude zaměřena také na vývoj vrstevnické skupiny, na skupinovou identitu a na implicitní sociální faktory, které se projevují v individuálním a skupinovém jednání (teorie sociálních domén, mechanismus morálního vyvazování). Budete také obeznámeni s problematikou sociálních postojů, sociální percepce (implicitní teorie osobnosti, schematizace, favoritismus apod.), s problematikou komunikace a komunikačních chyb. Porozumíte také principům a možnostem sociálně psychologických metod (včetně základních psychometrických ukazatelů) tak, abyste dokázali samostatně interpretovat takto nashromážděné nálezy. Během výuky je věnován čas na společnou diskusi o jednotlivých tématech. Budeme navzájem sdílet své zkušenosti a postoje týkající se dané oblasti a hledat optimální sociálně psychologický přístup k žákům. Znalosti získané v předmětu sociální psychologie vám pomohou rozpoznávat jednotlivé sociálně psychologické jevy v profesním i osobním životě.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Prostudování základní literatury (Helus, Z.: Základy sociální psychologie) + materiálů z MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11558] a schopnost tyto poznatky aplikovat na různé sociální a výukové či vzdělávací situace.
Předpokladem pro studium sociální psychologie je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie (příp. z obecné psychologie či z psychologie osobnosti).
Účast v prvním týdnu výuky je nutná pro ty, kteří chtějí letos předmět absolvovat.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

(1) Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada, 2007 (či pozdější další vydání).
(2) Doplňující studijní materiály k tématům, které nejsou zpracované v knize "Helus: Sociální psychologie pro pedagogy", najdete na stránkách MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11558].

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Literatura

Povinná:
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3.
Dále studijní materiály k tématům, které nejsou zpracované v knize "Helus: Sociální psychologie pro pedagogy", které najdete na stránkách MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11558].
Doporučená:
HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. 166 s. ISBN 978-80-7367-283-6.
HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Grada, 2009. 286 s. ISBN 978-80-7367-628-5.
HEWSTONE, M. - STROEBE, W. Sociální psychologie - moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 80-7367-092-5.
HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele, vybraná témata. Praha: Karolinum, 2002. 125 s. ISBN 80-246-0436-1.
JANOŠOVÁ, P. Šikana a vyčleňování na základních školách. Liberec: TU, 2011. 58 s. ISBN 978-80-7372-779-6.
JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3. (Kapitoly 3, 4, 5, 8, 13 a 14.)
JEŽEK, Stanislav, ed. Psychosociální klima školy I. Brno: [Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie], 2003. ISBN isbn80-86633-13-6.
JEŽEK, Stanislav, ed. Psychosociální klima školy II. Brno: MSD, 2004. ISBN isbn80-86633-29-2.
JEŽEK, Stanislav, ed. Psychosociální klima školy III. Brno: MSD, 2005. ISBN isbn80-86633-45-4.
ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.
ŠEĎOVÁ, K. - ŠVAŘÍČEK, R. - ŠALAMOUNOVÁ, Z. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012, 292 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80-246-1074-4.
VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 80-246-0181-8.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK