PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní vztahy po roce 1990 - JTB040
Anglický název: International Relations after 1990
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: JTB049, JTB050, JTB051, JTB058, JTB059, JTB060
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)
Kurz je určený posluchačům bakalářského studijního programu Teritoriální studia (distanční forma). Zapsat si jej mohou i posluchači dalších distančních bakalářských programů na FSV UK, není však přístupný studentům prezenčních programů. Zabývá se vývojem a formativními událostmi světové politiky od skončení studené války do současnosti. Z tematického hlediska je zvláštní pozornost věnována postavení Spojených států/Západu v post-bipolárním světě, konceptu "střetu civilizací", problematice globalizace a globálního vládnutí, politickým a ekonomickým souvislostem vzestupu nezápadních aktérů a současné debatě o budoucnosti liberálního mezinárodního řádu. Kurz posluchačům zároveň nabídne uvedení do teorie mezinárodních vztahů.

V LS 2024 předmět probíhá plně online prostřednictvím platforem Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=731, klíč MV90) a Zoom.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Cílem kurzu je poskytnout studentům oboru Teritoriální studia (distanční) pojmový, koncepční a faktografický základ pro poučenou reflexi vývoje mezinárodních vztahů od konce studené války do současnosti a následně ověřit stupeň znalostí a pochopení látky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 *** 

Podmínky pro splnění studijních povinností

 

Studium je ověřováno formou seminární práce v rozsahu 20 000 znaků na předem schválené téma (zadání práce, formální požadavky a další doporučení upřesňuje samostatný dokument přístupný prostřednictvím platformy Moodle) a závěrečného testu.

 

1. Studenti se povinně účastní úvodní blokové přednášky. Ta proběhne v pátek 1. 3. 2024 od 17:00 do 19:50 online formou. Omluvenky ze závažných důvodů je možné akceptovat výhradně předem, e-mailem na adresu jan.vaska@fsv.cuni.cz. Účast na tutoriálu ke zdrojování (termín bude přesněn) a využití možnosti individuálních konzultací v průběhu semestru jsou doporučené, ale nepovinné.

 

2. Studenti jsou povinni v rámci samostudia průběžně číst zadané texty (reader) a do 31. 5. 2024 odevzdat prostřednictvím Moodlu písemnou práci (buď reflexi jednoho či více textů zařazených do readeru nebo analýzu některého z v těchto textech diskutovaných témat či událostí) v rozsahu 20.000 znaků (čistého textu, bez započtení poznámkového aparátu, tolerance +- 10 %).

 

2.1 Studenti odevzdávají projekt seminární práce (anotace tématu, předběžné cíle a struktura práce, základní bibliografie) prostřednictvím úkolu v Moodlu, termín odevzdání je 30. 4. 2024, 24:00)

 

2.2 Termín odevzdání seminární práce (výhradně prostřednictvím aplikace Moodle) je

31. 5. 2024 (24:00). Opožděné odevzdání bude progresívně penalizováno (0,5 bodu za každý započatý den; opožděné práce budou přijímány pouze po 20 dní do 20. 6. 2024, 24:00; po tomto termínu nebude splnění předmětu možné). 50 % celkové známky, student/ka musí získat nejméně 25,5 bodů z 50.

 

V případě potřeby vyučující může rozhodnout, že student/ka absolvuje (online formou) pohovor nad prací, v ostatních případech poskytuje vyučující zpětnou vazbu a detailní hodnocení práce písemně.

 

Detailní pokyny k vypracování seminárních prací studenti naleznou v samostatném souboru v Moodlu a/nebo v opoře k předmětu.

 

3. Předmět je ukončen písemným testem (online, kombinace otázek typu multiple choice a časových řad), který ověří orientaci posluchačů v základních událostech, pojmech a konceptech studované problematiky v rozsahu povinné četby a látky probrané na úvodní přednášce (50 % celkové známky, student/ka musí získat nejméně 25,5 bodů z 50). Předchozí odevzdání seminární práce není pro účast na testu podmínkou.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (19.02.2024)

Studijní literatura

 

a) základní studijní literatura

 

Drulák P., Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, 2010, 220 s., ISBN 978-80-7367-721-3

 

b) povinná četba - reader (celkem 550 stran)

 

 

Okruh 1 – Nástin vývoje mezinárodních vztahů od konce bipolarity. Klíčové mezníky. Očekávání na úsvitu nové éry

 

01 Cox M., „From the end of the cold war to a new world dis-order?“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 70-83

 

02 Mearsheimer J., „Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War“, International Security 15:1 (1990), 5-56

 

03 Barber B., „Jihad vs. McWorld“, The Atlantic Monthly, March 1992, 53-65

 

 

Okruh 2 – Proměny postavení USA v mezinárodních vztazích po skončení studené války. Mezinárodní bezpečnost

 

04 Brzezinski Z., Volba - globální nadvláda nebo globální vedení, Praha: Mladá fronta 2004, s. 13-57

 

05 Zakaria, F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 15-49

 

06 Zakaria F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 179-213

 

 

 

Okruh 3 – Kulturní a historické determinanty současné světové politiky: „střet civilizací“, post-kolonialismus

 

07 Huntington S., „The Clash of Civilisations?“ Foreign Affairs 72/3 (Summer 1993)

 

08 Barša P., Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: CDK, 2001, s. 52-69

 

09 Sarabatnam M., „Postcolonial and decolonial approaches“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 160-176

 

 

Okruh 4 – Vyzyvatelé americké hegemonie? Čína, Evropa a další státní aktéři

 

10 Hoder L., Transatlantické vztahy v době krize. Hegemonie USA a emancipace Evropy, Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 73-115

 

11 Blackwill R. a Harrisová J., Válka jinými prostředky. Geoekonomika a státnictví, Praha: Academia, 2021, 123-162

 

12 Hurrell, A., „Rising powers and the emerging global order“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 84-99

 

 

Okruh 5 – Za hranicemi státocentrické perspektivy: „globální výzvy“, globální vládnutí, obchod a finanční systém, nestátní aktéři

 

13 Friedman T., Horký, zploštělý a přelidněný. Proč potřebujeme zelenou revoluci, Praha: Academia, 2010, s. 39-65

 

14 McGrew A., „Globalization and global politics“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 19-34

 

15 Watson M., „Global trade and global finance“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 435-448

 

16 Joachim J, „NGOs in world politics“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 349-364.

 

 

Okruh 6 – Debata o budoucnosti liberálního mezinárodního řádu

 

17 Ikenberry J., „The end of liberal international order“, International Affairs 94:1 (2018), 7-23

 

18 Mearsheimer J., „Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order“, International Security 43:4 (2019), 7-50

 

19 Leonard M., The Age of Unpeace. How Connnectivity Causes Conflict, London: Penguin 2021, s. 83-129

 

20 Zakaria, F., Deset lekcí pro postpandemický svět, Praha: Prostor 2021, s. 202-224

 

 

 

b) doporučená literatura

 

Abelson D. a Brooks S. (eds.), Transatlantic Relations: Challenge and Resilience (Taylor & Francis, 2022)

 

Barša P. a Císař O., Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, 2008, 551 s., ISBN 978-80-7367-094-8

 

Baylis J., Smith S., Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), ISBN-13: 978-0198825548

 

Blackwill R. a Harrisová J., Válka jinými prostředky. Geoekonomika a státnictví, Praha: Academia, 2021, 439 s., ISBN 978-80-200-3142-6.

 

Friedman T., Horký, zploštělý a přelidněný. Proč potřebujeme zelenou revoluci, Praha: Academia, 2010, 474 s., ISBN 978-80-200-1881-6

 

Fukuyama F., „The end of history?“, The National Interest, Summer 1989, 27s.

 

Fürst R. (ed.), Vzestup Indie a Číny: přichází asijské století? Praha: UMV 2011, 225 s., ISBN 978-80-86506-84-5

 

Jorgensen K., What is International Relations (Bristol University Press, 2021), 202 s., ISBN 9781529210989, online (ukaz.cuni.cz)

 

Kagan R., Labyrint síly a ráj slabosti: Amerika, Evropa a nový řád světa, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2003, 140 s., ISBN 80-7106-655-9

 

Kissinger H., Uspořádání světa: státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha, Praha: Prostor, 2016, ISBN 978-80-7260-335-0

 

Krejčí, O. Mezinárodní politika, Praha: Ekopress, 2021 (6. vydání), 804 s., ISBN 978-80-8786-563-7, včetně Slovníku základních pojmů

 

Leonard M., The Age of Unpeace. How Connnectivity Causes Conflict, London: Penguin 2021

 

Makariusová R., Globální vládnutí a nestátní aktéři, Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, ISBN 978-80-7380-570-8.

 

Nálevka V., Budil, I. et al., Střet civilizací? dominance Západu, anebo dialog světových kultur, Praha: ELK 2002, 186 s., ISBN 80-86316-31-9

 

Piknerová L. a Šanc D., Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému, Praha: Dokořán, 2014, ISBN 978-80-7363-679-1

 

Veselý Z., Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin (Aleš Čeněk 2020), 666 s., ISBN 978-80-7380 792-4

 

Zakaria F., Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve světě, Praha: Academia, 2005, 363s., ISBN 80-200-1374-1

 

Zakaria, F., Deset lekcí pro postpandemický svět, Praha: Prostor 2021, 331 s., ISBN : 978-80-7260-489-0

 

Zakaria, F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, 249 s., ISBN 978-80-200-1852-6

 

Nakladatelství Argo, edice Crossover (https://argo.cz/knihy/?filter=%7B%22relations%22:%7B%22edition%22:[351]%7D%7D&page=1&posts_per_page=12&order=year-DESC)

 

Časopis The Round Table 111:3 (2022), tematické číslo India at 75 https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/toc/ctrt20/111/3

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Úvodní bloková přednáška s výkladem klíčových pojmů a uvedením do teoretické reflexe MV (online prostřednictvím platformy Zoom) + aktivní samostudium založené na studijní opoře. Možnost individuálních konzultací. Ověření znalostí a pochopení látky formou online testu a písemné práce.

 

Link na úvodní setkání 1. 3. 2024 (17:00): https://cesnet.zoom.us/j/93753653966

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (19.02.2024)

Sylabus

 

1) Úvodní bloková přednáška: organizace kurzu, klíčové pojmy

2) Nástin vývoje mezinárodních vztahů od konce bipolarity. Klíčové mezníky. Očekávání na úsvitu nové éry

3) Proměny postavení USA v mezinárodních vztazích po skončení studené války. Mezinárodní bezpečnost

4) Kulturní a historické determinanty současné světové politiky: „střet civilizací“, post-kolonialismus

5) Vyzyvatelé americké hegemonie? Čína, Evropa a další státní aktéři

6) Za hranicemi státocentrické perspektivy: „globální výzvy“, globální vládnutí, obchod a finanční systém, nestátní aktéři

7) Debata o budoucnosti liberálního mezinárodního řádu

8) Uvedení do teorie mezinárodních vztahů

 

 

Harmonogram předmětu v LS 2024 a linky na Zoom

 

1. Úvodní bloková přednáška: 1. 3. 2024, 17:00-19:50, online (https://cesnet.zoom.us/j/93753653966)

 

2. Tutoriál k práci se zdroji, odkazování a seminárním pracím: 22. 3. 2024, 17:00-17:45, online (https://cesnet.zoom.us/j/97474090883)

 

3. Odevzdání projektu seminární práce: nejpozději do 30. 4. 2024, 24:00 (Moodle).

 

4. Termín pro odevzdání seminárních prací: 31. 5. 2024, 24:00 (Moodle). 

 

5. Nejzazší termín pro odevzdání opožděných seminárních prací (s penalizací): 20. 6. 2024, 24:00 (Moodle). 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK