PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodický úvod - JTB034
Anglický název: Introduction to Methods of Academic Work
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 135 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Neslučitelnost : JTB001
Ve slož. prerekvizitě: JTB046, JTB047, JTB048, JTB061, JTB062, JTB063
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (11.09.2023)
Kurs se zabývá základy vědecké práce. Jsou to především pravidla čtení a psaní odborných (absolventských) textů a také hlavní zásady ústního projevu. Studenti se dozví, jaké existují hlavní žánry odborných textů ve společenských vědách. Naučí se vést poznámkový a odkazový aparát včetně bibliografie, dále strategii a taktiku psaní odborného textu. V neposlední řadě se také naučí pravidla ústního projevu (prezentace, referát, obhajoba apod.). Důležitou součástí kursu je otázka etiky odborné a vědecké práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (11.09.2023)
Cíle: 1) seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací2) vysvětlit základní pravidla čtení, psaní a prezentování odborných (absolventských) textů, 3) ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je 1) recenze odborné knihy a 2) seminární práce.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (11.09.2023)

 

Povinná literatura:

Knapp, Viktor (2003). Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 195– 208, 209–215, 215–218, 218–220.


Liška, Václav (2005). 
Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrich – Růžičkův statek, 27–40, 41–74, 79–99.

Šanderová, Jadwiga (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 18–39, 40–49, 56–84, 85–90, 90–106, 107–142, 143–164.

Zbíral, Robert (2009). Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 13–15, 15–32, 33–61, 62–89, 90–106, 107–114, 139–150.

 

Doporučená literatura:

Eco, Umberto (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šindelář (17.10.2023)

Kurs je založen na: 1) výkladu klíčových problémů formou blokové přednášky, 2) aktivním samostudiu studenta založeném na využití studijní opory, 3) ověření znalostí a pochopení látky předmětu formou písemné práce, 4) individuálních konzultacích.

V zimním semestru akademického roku 2023/2024 proběhne bloková přednáška on-line prostřednictvím zoom:

Michal Kubát is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Michal Kubát is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Metodický úvod
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/99034529405

Meeting ID: 990 3452 9405

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (11.09.2023)

 

1) Recenze dohodnuté knihy - termín odevzdání 17. 12. 2023 do 24.00 hod. prostřednictvím moodle 2 (dl2.cuni.cz).
2) Malá seminární práce na dohodnuté téma - termín odevzdání 7. 1. 2024 do 24.00 hod. prostřednictvím moodle2 (dl2.cuni.cz). 
Texty musí být odevzdány v jednom z následujících formátů: doc/docx nebo pdf. Jiné formáty nebudou přijaty. 

 

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A–F, která vychází z Opatření děkanky FSV UK č. 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).
Hodnocení kursu zahrnuje recenzi dohodnuté knihy (30 %) a tzv. „malou“ seminární práci (70 %). Recenze i seminární práce musí získat hodnocení minimáln
ě E.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (11.09.2023)

1) Čtení odborných textů

2) Orientace v odborné literatuře a zdrojích

3) Odborný styl a žánry odborných textů

4) Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie

5) Strategie a taktika psaní odborného textu

6) Ústní projev

7) Etika odborné a vědecké práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK