PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná západní Evropa - JTB062
Anglický název: Contemporary Western Europe
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 36 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Neslučitelnost : JTB020
Ve slož. prerekvizitě: JTB065, JTB068
Anotace
Předmět uvádí posluchače do problematiky současného politického, společenského, demografického a ekonomického vývoje zemí západní Evropy (Francie, Británie, Španělsko, Itálie, sekundárně země Beneluxu, Portugalsko, Irsko a skandinávské země). Zvláštní pozornost je věnována vzestupu populistických tendencí v politice západoevropských států, posilování regionalismu, a dopadům krizí posledních let (pandemie Covid-19, ruské agrese proti Ukrajině, energetická krize, inflace).

Čítanka a další materiály jsou umístěny v systému Moodle 1 na < https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4811>, klíč <JTB062>.

Poslední úprava: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (07.09.2023)
Cíl předmětu

Studenti budou schopni identifikovat a interpretovat základní společné rysy současného vývoje a problémů zemí západoevropského regionu, zároveň však porozumí specifikům situace jednotlivých zemí ZE, a to v kontextu jejich soudobých dějin a se znalostí základů jejich ústavních a politických systémů.

Poslední úprava: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (07.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

 

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura

a) čítanka

Aylott N. & N. Bolin (2023), „A new right: the Swedish parliamentary election of September 2022“, West European Politics, 46:5, 1049-1062, DOI: 10.1080/01402382.2022.2156199

Blommaert J., „The long language-ideological battle in Belgium“, Journal of Multicultural Discourses 6:3 (2011), 241-256.

Caiani M. a P. Graziano, „Understanding varieties of populism in times of crises“, West European Politics 42:6 (2019), 1141-1158

Cutts D., M. Goodwin, O. Heath a P. Surridge, „Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics“, The Political Quarterly 91:1 (2020), 7-23

Durovic A. (2023) „Rising electoral fragmentation and abstention: the French elections of 2022“, West European Politics, 46:3, 614-629, DOI: 10.1080/01402382.2022.2123095

Emmott B., The Fate of the West. London: The Economist Books 2018 (revised edition 2018), 91-131.

Ferrinho Lopes H. (2023), „An unexpected Socialist majority: the 2022 Portuguese general elections“, West European Politics, 46:2, 437-450, DOI: 10.1080/01402382.2022.2070983

Garzia D. (2023), „The Italian parliamentary election of 2022: the populist radical right takes charge“, West European Politics, 46:5, 1038-1048, DOI: 10.1080/01402382.2022.2148603

Giovagnoli A., „Pope Francis: a new way of looking at the world“, Journal of Modern Italian Studies 24:3 (2019), 456-467

Harari D. a kol., Rising cost of living in the UK, House of Commons Library Research Briefing 9428, September 2023

Hix S., „Remaking democracy: Ireland as the role model. The 2019 Peter Mair lecture“,  Irish Political Studies 35:4 (2020), 585-601.

van Holsteyn J. a Irwin G., „The Ducth Parliamentary Elections of March 2021“, West European Politics 45:7 (2022), 1493-1505

Kershaw I., Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017, Praha: Argo 2019, s. 399-551

Kosiara-Pedersen K. (2023), „New (types of) parties and government: the Danish general election 2022“, West European Politics, 46:6, 1222-1233, DOI: 10.1080/01402382.2023.2174742

Koivunen A., Ojala J. a Holmén J. (eds.), The Nordic Economic, Social and Political Model. Challenges in the 21 st Centrury (Routledge 2021), s. 21-36 a 153-76.

Parker J., „Europe’s Secessionist Movements and Covid-19“, Nationalities Papers (2021), 1-12 

Pilet J.-B., „Hard times for governing parties: the 2019 federal elections in Belgium“, West European Politics 2000, https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1750834

Royall F., „The Gilets Jaunes protests: mobilisation without third-party support“, Modern & Contemporary France 28:1 (2020), 99-118

+ elektronické zdroje zadané prostřednictvím platformy Moodle

 

b) doporučená  literatura

 

Wayne C. Thompson, Western Europe 2017-2018 (Rowman & Littlefield Publishers, 2017) (e-book)

Anne Applebaumová (2020), Soumrak demokracie. Svůdná přitažlivost autoritářství (Beta Dobrovský 2020)

Bill Emmott, The Fate of the West. London: The Economist Books 2018 (revised edition 2018)

David Goodhart (2017), The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics

James Kirchick (2017), The End of Europe: Dictators, Demagogues and the Coming Dark Age (česky 2018 Konec Evropy: Diktátoři, demagogové a doba temna před námi)

Ivan Krastev (2017), After Europe (slovensky 2018 Čo príde po Európe)

Ivan Krastev (2020), Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu (Praha: Karolinum)

Edward Luce (2017), The Retreat of Western Liberalism (česky 2019 Soumrak západního liberalismu)

Douglas Murray (2017), The Strange Death of Europe: Immigration, Identity and Islam (česky 2018 Podivná smrt Evropy: imigrace, identita, islám)

Timothy Snyder (2018), Road to Unfreedom (česky 2019 Cesta k nesvobodě)

Jan Zielonka (2018), Counter-Revolution: Liberal Europe in Retreat

 

c) doplňující literatura a další zdroje

Akkerman T., S. De Lange a M. Rooduijn, Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Into the Mainstream? (London: Routledge,2016).

Camus J.-Y.a N. Lebourg, Far-Right Politics in Europe (The Belknap Press of Harvard University Press, 2017)

Damiani M., Populist radical left parties in Western Europe (Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020)

Friedman A., Berlusconi: The Epic Story of the Billionaire Who Took Over Italy (New York: Hachette Books, 2015)

Kepel J., Terror in France: The Rise of Jihad in the West (Princeton University Press, 2017)

Lochery N., Out of the Shadows: Portugal from Revolution to the Present Day. Bloomsbury Continuum, 2017)

Muzergues T., The great class shift: how new social class structures are redefining Western politics (London: Routledge 2020)

Radcliff P., Modern Spain: 1808 to the Present (John Wiley & Sons Ltd, 2017)

Různí autoři, série The British General Election of 2019 (2017, 2015, 2010 …) (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015)

Schinke W., Imagined Societies: A Critique of Immigrant Integration in Western Europe. Cambridge University Press, 2017

Série Developments vydávaná nakladatelstvím Palgrave Macmillan (Developments in British Politics, Development in Frech Politics, Development in European Politics, Development in West European Politics)

V elektronické podobě je přes Knihovnu FSV UK řada relevantních odborných periodik (West European Politics aj …).

K získání systematičtější představy o reáliích a aktuálním dění v ZE je potřeba jednak pravidelně sledovat zpravodajství v seriózním denním tisku (z českých titulů nejlépe Deník N či Hospodářské noviny, ze zahraničních zpravodajských portálů např. www.guardian.co.uk či www.politico.eu), jednak číst analyticky zaměřené týdeníky typu Economist či Respekt, ze specializovaných zdrojů především revue Mezinárodní politika (http://www.iir.cz/list/mezinarodni-politika).

Vstupní branou do světa voleb a volebních systémů je projekt ACE: https://aceproject.org/ace-en/topics/es/default.

Aktuální informace k ekonomické situaci jednotlivých zemí studenti najdou na stránkách statistické služby EU Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat a také na portálu https://www.focus-economics.com/regions/euro-area.

Profily zemí OECD z hlediska udržitelného vládnutí zpracovává Bertelsmann Stiftung v komparativní perspektivě v projektu SGI, Sustainable Governance Indicators: https://aceproject.org/ace-en/topics/es/default.

 

V Moodlu mají studenti a studentky kromě prezentace k úvodní přednášce, čítanky, doplňkových textů zadávaných jako povinná četba a dalších zdrojů k dispozici i soubor s detailním zadáním a doporučeními ohledně psaní seminárních prací k dispozici i odkaz na aktuálně platnou citační normu.

Poslední úprava: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (20.10.2023)
Metody výuky

Úvodní interaktivní bloková přednáška s výkladem klíčových pojmů + aktivní samostudium založené na studijní opoře. Individuální konzultace. Ověření znalostí a pochopení látky formou testu a písemné práce.

Výuka i konzultace probíhají výhradně online.

Zoom link na úvodní setkání 6. 10. 2023 (17:00): https://cesnet.zoom.us/j/97937619213  

Poslední úprava: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

S

Studium je ověřováno formou seminární práce v rozsahu 20 000 znaků čistého textu, bez započtení poznámkového aparátu, tolerance +- 10 %) na téma schválené vyučujícím (50 % celkového hodnocení; zadání práce, formální požadavky a další doporučení upřesňuje samostatný dokument přístupný prostřednictvím platformy Moodle) a závěrečného testu (50 % celkového hodnocení). Z obou studijních povinností musí studenti získat nejméně 25,5 bodu z 50 možných.

 

1. Studenti se povinně účastní úvodní blokové přednášky. Ta proběhne v pátek 6. 10. 2023 od 17:00 do 19:50 online formou. Omluvenky ze závažných důvodů je možné akceptovat výhradně předem, e-mailem na adresu jan.vaska@fsv.cuni.cz.

 

Využití možnosti individuálních konzultací v průběhu semestru je doporučené, ale nepovinné.

 

 

2.1 Studenti odevzdávají projekt seminární práce (anotace zkoumaného problému, zdůvodnění výběru zemí, seznam základní literatury k tématu) prostřednictvím úkolu v Moodlu, termín odevzdání 15. 12. 2023, 24:00)

 

2.2 Termín odevzdání seminární práce (výhradně prostřednictvím aplikace Moodle) je 15. 1. 2024, 24:00 Opožděné odevzdání práce bude progresívně penalizováno (0,5 bodu za každý započatý den; opožděné práce budou přijímány pouze po 20 dní do 4. 2. 2023, 24:00; po tomto termínu nebude splnění předmětu možné). V případě potřeby vyučující může rozhodnout, že student/ka absolvuje (online formou) pohovor nad prací, v ostatních případech poskytuje vyučující zpětnou vazbu a detailní hodnocení práce písemně.

 

Detailněji upravuje zadání, požadavky a schéma hodnocení seminárních prací opora k předmětu a samostatný soubor v Moodlu.

 

3. Předmět je ukončen písemným testem (online, kombinace otázek typu multiple choice a otevřených otázek), který ověří orientaci posluchačů v základních konceptech a současných západoevropských politických, ekonomických a sociálních reáliích a znalost význačných politických osobností. Předchozí odevzdání seminární práce není pro účast na testu podmínkou.

 

 

Hodnocení (dle Opatření děkanky FSV UK 17/2018 ve znění pozdějších předpisů):

 

91-100 %                   výtečně (A)

81-90 %                     velmi dobře (B)

71-80 %                     dobře (C)

61-70 %                     uspokojivě (D)

51-60 %                     dostatečně (E)

0-50 %                                   nedostatečně, neprospěl/a (F)

Poslední úprava: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (12.09.2023)
Sylabus

1) Úvodní bloková přednáška: organizace kurzu, klíčové pojmy, požadavky ke zkoušce. Společné trendy určující současný vývoj zemí ZE

2) Základní rysy ústavního a politického systému a hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Francie

3) Základní rysy ústavního a politického systému a hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Velké Británie

4) Základní rysy ústavního a politického systému a hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Itálie a Španělska

5) Politický populismus a radikalismus v zemích západní Evropy

6) Secesionistická a regionální hnutí v současné západní Evropě

7) Dopady krizí posledních let (pandemie Covid-19, ruské agrese proti Ukrajině, energetická krize, inflace) na země ZE

Čítanka a další materiály jsou umístěny v systému Moodle 1 na < https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4811>, klíč.

 

 

Harmonogram předmětu v ZS 2023-24

Úvodní bloková přednáška: 6. 10. 2023, 17:00-19:50, online: https://cesnet.zoom.us/j/97937619213

Nahlášení/konzultace tématu seminární práce: nejpozději do 15. 12. 2023, 24:00 (úkol v Moodlu)

Termín pro odevzdání seminárních prací: 15. 1. 2024, 24:00 (Moodle)

Zkouška: tři vypsané termíny v rozmezí od 8. 1. do 15. 2. 2024

 

Poslední úprava: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (12.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK