PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současné sociologické teorie - JSB582
Anglický název: Contemporary Sociological Theories
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB010
Prerekvizity : JSB595
Je neslučitelnost pro: JSB010
Cíl předmětu

Kurs se zaměřuje na klíčové práce současné sociologické teorie Studenti se seznámí jak s příspěvky jednotlivých autorů a autorek (od Meada, Schütze a Goffmana až po Patriciu Hill Collins, Andrew Abbotta nebo Edwarda Saida), tak s hlavními teoretickými přístupy (od intepretativismu až po postmodernismus nebo postkolonialismus). Mezi hlavní témata patří sociální interakce, sociální struktura, nerovnost, konflikt, změna, modernita reflexivita nebo intersekcionalita. Kurs je navržen tak, aby se systematicky zabýval vztahem mezi teorií a výzkumem. Spolu s tím budeme řešit provázanost sociologického výzkumu a sociologické teorie s různými politikami vědění a často konfliktními nároky souvisejícími s vědou a poznáním. Průběžně se budeme věnovat také historickému kontextu vzniku jednotlivých přístupů a provázanosti současných a klasických teorií. 

Cílem kursu je 

1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy současné sociologie a naučit se je používat jako zdroje a nástroje kritické analýzy; 
2. studovat současnou společnost a současné problémy prostřednictvím ucelených sociologických perspektiv;
3. identifikovat teoretické koncepce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s předpoklady diskutovaných myslitelů a myslitelek.

Poslední úprava: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (30.01.2022)
Požadavky ke zkoušce
Požadavky ke zkoušce:
 

Zkouška se skládá ze tří částí - anotace, recenze a písemného testu. Anotace je hodnocena na stupnici 0-15 bodů, recenze na stupnici 0-25 bodů a test na stupnici 0-60 bodů. Pro úspěšné zakončení potřebujete celkem alespoň 50 bodů. 

Anotace (v rozsahu 1800-2600 znaků) a recenze (v rozsahu 7200-8000 znaků) se píší na vybranou knihu relevantní pro obsah kursu. Přednášející konzultuje a schvaluje výběr vhodné literatury.

Písemná zkouška se skládá z 10 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů moderní sociologie. 

Deadline pro anotace: 31. květen

Deadline pro recenze: 30. červen

 

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)

71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)

50 - 0: F 

Poslední úprava: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (04.04.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK