PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie) - JSB133
Anglický název: Agriculture and the Rural Development
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Prerekvizity : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (30.09.2016)
Účelem kurzu je seznámit studenty se základy rurální sociologie a představit aktuální trendy v oblasti studia venkova a zemědělství. Kurz je proto strukturován do dvou základních bloků. První část vysvětluje, jak sociologie přistupuje ke studiu venkova a zemědělství. Studentům je přitom nabídnut přehled (méně známých) teorií od (dobře známých) klasiků sociologie a dále vysvětlení teoretických konceptů, které jsou používány pro interpretaci specifické podoby venkova, vztahů město-venkov a také dopadů modernizačních procesů na venkov a venkovskou společnost. Druhá část je zaměřena více empiricky a nabízí vhled do aktuální akademické diskuse širokého předmětu problémů na pomezí venkova, zemědělství a jídla. Mezi diskutovaná témata v tomto bloku patří globální produkce potravin, ekologické hnutí a ekologické zemědělství, alternativní potravinové řetězce (AFN) a úloha evropské politiky v rozvoji venkova. Ve výuce je využívána kombinace přednášky a interaktivních seminářů o probíraných tématech s oporou o doporučenou literaturu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jana Vojanová (25.10.2019)

Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní účast na přednáškách a seminářích (tolerována je absence v rozsahu maximálně 25 % kontaktní výuky) a dále odevzdání písemné seminární práce na vybrané téma. Tato seminární práce má formu odborného eseje o rozsahu 4-6 stran a je třeba ji odevzdat před zkouškou. Zkouška má ústní formu a zahrnuje diskusi tématu zpracovaného v seminární práci a současně ověření znalostí témat probíraných na přednáškách. Závěrečná známka se skládá z kombinovaného hodnocení seminární práce (60 %) a ústní zkoušky (40 %).

Hodnocení kurzu:

91 % a více       =>          A
81-90 %            =>         B
71-80 %            =>         C
61-70 %            =>         D
51-60 %            =>         E
0-50 %              =>          F

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (30.09.2016)

Anotace

Účelem kurzu je seznámit studenty se základy rurální sociologie a představit aktuální trendy v oblasti studia venkova a zemědělství. Kurz je proto strukturován do dvou základních bloků. První část vysvětluje, jak sociologie přistupuje ke studiu venkova a zemědělství. Studentům je přitom nabídnut přehled (méně známých) teorií od (dobře známých) klasiků sociologie a dále vysvětlení teoretických konceptů, které jsou používány pro interpretaci specifické podoby venkova, vztahů město-venkov a také dopadů modernizačních procesů na venkov a venkovskou společnost. Druhá část je zaměřena více empiricky a nabízí vhled do aktuální akademické diskuse širokého předmětu problémů na pomezí venkova, zemědělství a jídla. Mezi diskutovaná témata v tomto bloku patří globální produkce potravin, ekologické hnutí a ekologické zemědělství, alternativní potravinové řetězce (AFN) a úloha evropské politiky v rozvoji venkova. Ve výuce je využívána kombinace přednášky a interaktivních seminářů o probíraných tématech s oporou o doporučenou literaturu.

 

Podmínky pro absolvování kurzu

Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní účast na přednáškách a seminářích (tolerována je absence v rozsahu maximálně 25 % kontaktní výuky) a dále odevzdání písemné seminární práce na vybrané téma. Tato seminární práce má formu odborného eseje o rozsahu 4-6 stran a je třeba ji odevzdat před zkouškou. Zkouška má ústní formu a zahrnuje diskusi tématu zpracovaného v seminární práci a současně ověření znalostí témat probíraných na přednáškách. Závěrečná známka se skládá z kombinovaného hodnocení seminární práce (60 %) a ústní zkoušky (40 %).

 

Přehled témat

1.      Pohled sociologie na venkov a zemědělství

2.      Venkov a zemědělství v úvahách klasiků sociologie

3.      Okolnosti vzniku sociologie venkova

4.      Teoretické definice venkova

5.      Koncepty přibližující vztahy města a venkova

6.      Český venkov a modernizace

7.      Tranzice zemědělství k trvalé udržitelnosti

8.      Organické hnutí a zrod ekologického zemědělství

9.      Sociální aspekty kvality potravin

10.  Alternativní iniciativy v oblasti produkce a spotřeby potravin

11.  Globalizace a produkce potravin

12.  Aktuální otázky rozvoje venkova a role politiky

 

Povinná literatura pro jednotlivá témata

1.      Pohled sociologie na venkov a zemědělství

Blažek, B. Venkov, města, média. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. Kapitola III.I Mytizace a idealizace venkova, s. 81-85.

 

2.      Venkov a zemědělství v úvahách klasiků sociologie

Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. Heslo „sociologie venkova“.

 

3.      Okolnosti vzniku sociologie venkova

Sorokin, P. et al.  Principles of Rural-Urban Sociology. New York: Henry Holt and Company, 1929. Kapitola I. Definition of rural and urban sociology. s. 22-32.

 

4.      Teoretické definice venkova

CLOKE, P. Conceptualizing rurality s. 18-28 in Handbook of Rural Studies (edited by P. Cloke, T. Marsden and P. Mooney). Sage Publication, 2006.

 

5.      Koncepty přibližující vztahy města a venkova

Pahl, R. The Rural Urban Continuum. s. 263-297 in Readings in Urban Sociology (edited by R.E. Pahl). Oxford: Pergamon Press Ltd., 1968.

 

6.      Český venkov a modernizace

Illner, M. Continuity and Discontinuity. Political Change in Czech Village After 1989. Czechoslovak Sociological Review, 1992, Special issue, August, 79-91.

 

7.      Tranzice zemědělství k trvalé udržitelnosti

Sutherland, L-A. et al. Transition Pathways towards Sustainability in Agriculture:  Case studies from Europe. Introduction, pp. 1-16. CABI, Wallingford, UK, 2015.

 

8.      Organické hnutí a zrod ekologického zemědělství

Reed, M. Rebels for the soil. The rise of the global organic food and farming movement. London, UK: Earthscan, 2010. Kapitola 2. Social Movemevents, s. 15-32.

 

9.      Sociální aspekty kvality potravin

Singer, P. et al. The way we eat: Why our food choices matter. [s.l.]: Rodale Books, 2006. Kapitola Introduction: Food and Ethics, s. 3-14.

 

10.  Alternativní iniciativy v oblasti produkce a spotřeby potravin

RENTING, H. et al. Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of Short Food Supply Chains in Rural Development. Environment and Planning A, 35(3): 393-411, 2003.

 

11.  Globalizace a produkce potravin

POLLAN, M. Omnivore’s Dilemma. A Natural History of Four Meals. Penguin Book, 2006. Kapitola 2 The Farm, s. 32-56.

 

12.  Aktuální otázky rozvoje venkova a role politiky

van der Ploeg, J.D., et al. Rural development: From practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis, 2000 40(4), 391–408.

 

 


Doporučená literatura

Aertsens, J. et al. Personal determinants of organic food consumption: a review. British Food Journal, 2009, 111(10), 1140–1167.

Bláha, I.A. Sociologie sedláka a dělníka (příspěvek k sociologii společenských vrstev). Praha: Masarykova sociologická společnost, 1925.

Buck, D. et al. From farm to table: The organic vegetable commodity chain of Northern California. Sociologia Ruralis, 1997, 37(1), 3–21.

Conford, P. The origins of the organic movement. Edinburgh, UK: Floris Books, 2001.

Filipov I. (informatoria katedry sociologie Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze). Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1998.

Filipov II. (informatoria katedry sociologie Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze). Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1999.

Galla, K. Dolní Roveň (sociologický obraz české vesnice). Praha: Spolek péče o blaho venkova, 1939.

Guthman, J. Agrarian Dreams. The Paradox of Organic Farming in California. Berkeley, University of California Press, 2004.

Haukanes, H. Velká dramata - obyčejné životy (postkomunistické zkušenosti českého venkova). Praha: SLON, 2004.

HOLT, G. Et al. Sociological Perspectives or organic agriculture: from pioneer to policy. Wallingford: CABI, 2006.

Hudečková, H. et al.  O rurální sociologii ve výuce a výzkumu na České zemědělské univerzitě v Praze. Sociologický časopis, 2002, 38(1-2): 89-99.

Hudečková, H. Privatizace v zemědělství a obnova venkova. Sociologický časopis, 1995, 31(4), 449-462.

Illner, M. Continuity and Discontinuity. Political Change in Czech Village After 1989. Czechoslovak Sociological Review, 1992, Special issue, August, 79-91.

Lapka, M. et al. Rolník a krajina (Kapitoly ze života soukromých rolníků). Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.

Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. Veronica a Hnutí Duha, Brno, 1994.

Librová, H. Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Doplněk, Brno, 2003.

Musil, J. Sociologie soudobého města. Praha: Svoboda, 1967.

Nelson, L. Rural Sociology. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1969.

RENTING, H. et al. Building Food Democracy: Exploring Civic Food Networks and Newly Emerging Forms of Food Citizenship. Internationl Journal of Sociology of Agriculture and Food, 2012, 19(3), 289-307.

Sorokin, P. et al.  Principles of Rural-Urban Sociology. New York: Henry Holt and Company, 1929.

Zagata, L. et al. In Goodness We Trust. The Role of Trust and Institutions Underpinning Trust in the Organic Food Market. Sociologia Ruralis, 2012, 52(4), 470-487.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK