PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní metodologie - JSB014
Anglický název: Qualitative Research Methods
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oborů SOSA/SOSP. Pro splnění rekvizity je třeba splnti buď JSB012 nebo JSB529}
Neslučitelnost : JSB584
Je neslučitelnost pro: JSB584
Je prerekvizitou pro: JSB033, JSB056, JSB587, JSB556
Je záměnnost pro: ASG100122
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)
Semestrální bakalářský kurs seznamuje studenty formou přednášky a cvičení se základními principy kvalitativního výzkumu a s vybranými procedurami získávání, analýzy a interpretace dat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Cíle předmětu:

  • získat informace o designu a metodách kvalitativního výzkumu, základních způsobech analýzy kvalitativních dat a její interpretace a etických otázkách kvalitativního výzkumu;
  • získat dovednosti designu a metod kvalitativního výzkumu, základních způsobů analýzy kvalitativních dat a její interpretace a řešení etických otázkác kvalitativního výzkumu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Kurz sestává ze

12 přednášek na kterých se budou střídat vyučující Barbora Spalová (barbora.spalova@fsv.cuni.cz), Jakub Grygar (jakub.grygar@fsv.cuni.cz) a Martin Hájek (martin.hajek@fsv.cuni.cz).
Účast na přednáškách není povinná, ale je důležitá pro úspěšné plnění domácích úkolů v kurzu.

8 cvičení, která vedou asistenti. V cvičeních budou zadány průběžné úkoly. Účast na cvičeních je povinná.

Na úvodní přednášce studenty seznámíme se třemi tématy, které budou tvořit rámec pro následující úkoly.

Závěrečný úkol: Zpracovat projekt kvalitativního výzkumu na zvolený aspekt jednoho ze zadaných témat. V projektu lze využít texty z předchozích mikrostudií. Projekty studenti zpracovávají individuálně. Rozsah 2000 - 2500 slov. Závěrečný projekt lze dvakrát přepracovat.

Struktura projektu:
1. Téma výzkumu, zvolený problém
2. Dosavadní poznatky o tématu/problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních) 
3. Metodologické aspekty zkoumání problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních)
4. Výzkumná otázka
5. Data a jejich vytváření
6. Metody analýzy dat
7. Reflexe silných a slabých stránek navržené metodologie a analýzy
8. Očekávané výsledky – co výzkum přinese a jaký význam to bude mít pro obor

Hodnocení projektu probíhá v následujících kategoriích:
- ukotvenost projektu v teorii, přehlednost argumentace a logická návaznost jednotlivých kroků
- vhodnost zvoleného tématu pro studium prostřednictvím kvalitativního výzkumu
- návrh metod vytváření dat
- návrh analytického postupu
- reflexivita vlastní pozice a použitých postupů
- originálnost uchopení/ zpracování projektu.

Maximálně 40 bodů.

Hodnocení:
V průběžných úkolech (mikrostudie ve cvičeních) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 40. Neodevzdání jedné případně dvou studií tedy nemusí být fatální pro složení zkoušky. Za závěrečný projekt musí každý získat min. 20 bodů.

Známkování:
109 - 120 bodů (>90%) = výborně (A)
97 - 108 bodů (81-90%) = velmi dobře (B)
85 - 96 bodů (71-80%) = dobře (C)
73 - 84 bodů (61-70%) = uspokojivě (D)
61 - 72 bodů (51-60%) = dostatečně (E)
méně než 61 bodů (<51%) = nedostatečně (F)

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Povinná literatura:

Andrle, V. (1999): Nepotopitelná třída: Rodinné zázemí v sebeprezentaci českých postkomunistických podnikatelů. Biograf, 18-19, 40 odst.

Bischoping, K. & Gazso, A. (2016): Analyzing talk in the social sciences. Sage. Str. 62-68 a 280-297.

Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert. Kap. 1-7

Heřmanský, M. 2020. Zúčastněné pozorování. In Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková, M. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Str. 353-289.

Nedbálková, K. (2008): Etnografie (Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum). Str. 112 - 126. In Roman Švaříček - Klára Šeďová. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Zandlová, M. 2020. Výzkumný rozhovor. In Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková, M. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Str. 315-352.


Doporučená literatura:

Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková, M. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2013). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. (2nd ed.). Sage.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.02.2019)

Hodnocení:
1. V průběžných úkolech (mikrostudie) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 40. Neodevzdání jedné případně dvou studií tedy nemusí být fatální pro složení zkoušky. Za závěrečný projekt musí každý získat min. 20 bodů.

2. Známkování
109 - 120 bodů = výborně (A)
97 - 108 bodů = velmi dobře (B)
85 - 96 bodů = dobře (C)
73 - 84 bodů = uspokojivě (D)
61 - 72 bodů = dostatečně (E)
méně než 61 bodů = nedostatečně (F)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Organizace kurzu

1. týden: úvod, organizace kurzu
2. týden: etnografická studie
3. týden: analýza etnografických dat
4. týden: výzkumný rozhovor
5. týden: biografická studie
6. týden: narativní analýza
7. týden: postup vytváření zakotvené teorie (GT)
8. týden: kódování v kvalitativním výzkumu
9. týden: dramaturgická analýza
10. týden: analýza vizualních dat
11. týden: etika v kvalitativním výzkumu
12. týden: projekt kvalitativního výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK