PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II - JLM012
Anglický název: English for Public And Social Policy II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JLB032, JLB054
Prerekvizity : JLM011
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)
Kurz je určen studentům oboru VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA, jejichž angličtina je na vyšší středně pokročilé úrovni, t.j. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Cílem kurzu je rozvoj komunikačních a jazykových dovedností, které pomohou studentům v jejich studiu a umožní jim dobře obstát při studijních či pracovních zkušenostech v anglicky mluvící komunitě (budování akademické a odborné slovní zásoby pro daný obor, tříbení formálního projevu slovem i písmem).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Studijní materiály a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty v průběhu kurzu vždy včas k dispozici.
Vyučující přinese pracovní listy na seminář, poté budou k dispozici v MOODLE.
Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro veřejnou a sociální politiku a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:

http://englishforuniversity.com/
http://www.academicenglishuk.com/
http://www.uefap.com/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
www.bbc.news.co.uk, www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.blackwellpublishing.com/alcock4e/resources/Glossary.pdf (Glossary)
http://www.blackwellpublishing.com/alcock4e/resources/A_Guide_to_Managing_Assignments_in_Social_Policy.pdf (A Guide to Managing Assignments in Social Policy)
http://www.socscidiss.bham.ac.uk/ (Companion for Undergraduate Dissertations (Sociology, Anthropology, Politics, Social Policy, Social Work and Criminology), "A survival guide to coping with your dissertation")
http://www.blackwellpublishing.com/alcock4e/resources/Illustrations_of_Essay_and_Report_Writing.pdf (Illustrations of Essay and Report Writing)

Slovníky:
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://dictionary.reference.com/
http://oxforddictionary.so8848.com/ (Online OXFORD Collocation Dictionary of English)

Jazykové příručky:
Hewings, M. (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.
Vince, M. (2003): Advanced Language Practice with key, Macmillan Publishers Limited.
Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.
McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.
Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

Jazykové korpusy:
http://corpus.byu.edu/coca (CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH with 450 MILLION WORDS, 1990-2012)

Další: 
European Centre for Social Welfare Policy and Research (www.euro.centre.org)
European Commission (www.ec.europa.eu)
European Data Centre for Work and Welfare (www.edacwowe.eu)
European Observatory on Homelessness (www.feantsaresearch.org)
European Observatory on Health Systems and Social Policies (www.euro.who.int)
Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu)
International Labour Office (www.ilo.org)
International Monetary Fund (www.imf.org)
International Social Security Association (www.issa.int)
Organisation for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org)
UNdata (data.un.org)
United Nations Research Institute for Social Development (www.unrisd.org)
World Development Indicators (www.data.worldbank.org)
World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)
World Health Organization (www.who.int)
International Council on Social Welfare (www.icsw.org)

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Semináře budou probíhat v anglickém jazyce.

Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými materiály z oboru sociální politiky (content-based language learning) s konkrétním výstupem (task/project-based learning); jazyk a akademické dovednosti budeme rozvíjet především pomocí čtení odborných textů, poslechem promluv odborníků, diskusí k dané problematice a písemným shrnutím obsahu. V semináři je kladen důraz na rozvoj schopnosti komunikace, který je přirozeně podněcován aktivní prací ve skupinách: budeme pracovat nejen na "miniprojektech" v rámci jedné hodiny, ale i na větších projektech (k výběru máme např. veřejnou promluvu, panelovou diskusi, kulatý stůl, skupinovou prezentaci, či "mini-seminář"). Od studentů se očekává činorodé, tvořivé zapojení se do aktivit v hodině, promýšlení látky na základě vlastní zkušenosti, diskuse a reflexe co jim to přineslo. Vyučující bude poskytovat podporu, pomoc i pravidelnou zpětnou vazbu k probíhající i odvedené práci. Osvojování a upevňování nové slovní zásoby bude navíc posíleno interaktivními cvičeními, která budou po každém tematickém semináři k dispozici on-line. Domácí úkoly (schematické shrnutí textu, příprava '2-minute talk' na vybrané téma, tvorba tematických glosářů) a vlastní agenda studentů (tj. student sám rozhodne, co do příště udělá) budou nedílnou součástí našich setkání.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Získání předepsané atestace (zkoušky) je výsledkem průběžného hodnocení (jinými slovy: je dáno jak hodnocením práce v hodinách, tak domácí přípravy či úkolů).

PŘI ZÁVĚREČNÉM HODNOCENÍ BUDE BRÁN ZŘETEL NA:

 1. aktivní účast v hodinách (či kompenzaci absence splněním zadané práce)
 2. kvalitu prezentací (individuálních a skupinových projektů: diskuse, mini-přednáška/seminář)
 3. úroveň domácí přípravy a tematických glosářů
 4. test z odborné slovní zásoby (prezenční forma) 

Více informací o kurzu a požadavcích na jeho splnění jsou uvedeny v MOODLE.

V případě nepřítomnosti je na odpovědnosti studenta, aby si zmeškanou látku doplnil a sledoval aktuální informace. Předepsané studijní povinnosti je třeba plnit ke stanovenému datu.

KLASIFIKACE:

 • (výtečně) = 91 % a více (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • (velmi dobře) = 81-90 % (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami)
 • (dobře) = 71-80 % (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D (uspokojivě) = 61-70 % (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • (dostatečně) = 51-60 % (výkon splňuje minimální požadavky)
 • (nedostatečně) = 0-50 % (je zapotřebí značné množství další práce) 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

V semináři se budeme:

 1. společně věnovat jednomu z témat curricula (členění tematických okruhů podle sociálních událostí);
 2. pracovat na individuálních i skupinových projektech

Témata:

 • Social policy, welfare and welfare state/Civil society 
 • Human rights/Historical perspective 
 • Education 
 • Health and health care 
 • Illness and disability 
 • Old age and ageing 
 • Family/Child protection/Domestic violence 
 • Work and unemployment 
 • Housing and homelessness 
 • Prostitution and human trafficking 
 • Addictions 
 • Penitentiary and post-penitentiary care 
 • Poverty and social exclusion 
 • Ethnic minorities/Roma community 
 • Migration/Immigration/Asylum seekers.

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (31.01.2024)

Zápis je podmíněn získáním zápočtu z předmětu JLM 011.

Pro zapsání do kurzu je nutná vyšší středně pokročilá úroveň, tj. B2 podle Společného evropského referenčního rámce. (Kontréktní popis jazykových dovedností - viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti .) 
Studenti nemusejí prokázat znalost jazyka absolvováním vstupního testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK