PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro politology II - JLM006
Anglický název: English for Political Sciences II
Český název: Angličtina pro politology II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kamila Panešová
Vyučující: Mgr. Kamila Panešová
Třída: Courses for incoming students
Záměnnost : JLB006
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (22.11.2021)

Kurz je určen studentům všech magisterských oborů na IPS, kteří neabsolvovali kurz odborné angličtiny v bakalářském studiu, ať už na FSV nebo na jiné vysoké škole. V kurzu se zaměříme na zdokonalení všech jazykových dovedností, hlavní důraz bude kladen na vedení diskuse a na akademické psaní na úrovni C1 (advanced).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (22.09.2016)

Cílem kurzu je dále rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v následujících oblastech:

čtení a porozumění autentickým akademickým textům

poslech přednášek

psaní v oborových žánrech

diskuse v seminářích a prezentace

kritické myšlení a sebereflexe

 

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (22.09.2016)

Materiály v SIS v sekci Soubory


Pozn.: Materiály poskytnuté studentům a používané ve výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro politology I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (22.09.2016)

Seminář: Během hodin se klade důraz na intepretaci, komunikační dovednosti, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci. Studenti se aktivně podílejí na podobě semináře.

Metoda: content-based language learning, student-centered approach

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (02.02.2018)

POŽADAVKY K UDĚLENÍ ZKOUŠKY:

(i) 45% - písemný test (úspěšné splnění 65%),

(ii) 20% - včasné (tj. vždy k danému datu) plnění zadaných úkolů (např. stručné písemné práce (abstrakty, shrnutí), hodnocení vlastní práce (self-assessment) či práce ostatních (peer-review) apod.),

(iii) 35% - účast na skupinové práci (krátkodobý projekt s důrazem na formální slovní projev (prezentační dovednosti, debata))

(iv) pravidelná účast na seminářích (85%)

 

KLASIFIKACE
 
0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 % = C, 81-90 % = B a 91 % a více = A.

 A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami),

B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami),

C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb),

D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky),

E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky),

F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce). 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (22.09.2016)

Témata seminářů budou stanovena po dohodě se studenty.
(Global Politics; Political Culture, Identity and Legitimacy; Mass Media and Political Communication; Representations, Elections and Voting; Parties and Party Systems; atd.)

Oporou kurzu budou vybrané kapitoly z učebnic Cambridge Academic English Advanced a Oxford EAP C1.
(Critical thinking, lectures and note-taking, language of group discussions, following writer’s argument, presentation practice, writing essays, atd.)

Doplňkové materiály naleznete v SIS souborech. Materiály budou průběžně doplňovány.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (22.09.2016)

Znalost angličtiny na úrovni B2+ - C1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK