PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro IMS II - JLB008
Anglický název: English for International Studies II
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 82 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Iva Stružková
Vyučující: Mgr. Iva Stružková
Prerekvizity : JLB007
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB031
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (02.10.2017)

Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia mezinárodních vztahů, kteří dosáhli vyšší střední úrovně (B2). V kurzu se studenti obeznámí se slovní zásobou používanou v oblasti mezinárodních vztahů. Je potřeba zdůraznit, že tento kurz je především kurzem jazykovým a jeho cílem není studium teorie mezinárodních vztahů. Kurz v letním semestru je zakončen zkouškou. Klasifikace proběhne formou "ECTS grading" - klasifikační stupnice A-F.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (05.01.2017)

Cílem kurzu je překlenout propast mezi středoškolskou obecnou angličtinou a potřebami studenta FSV. Po absolvování kurzu se od studenta očekává, že bude schopen sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí a diskutovat se zahraničními hosty, dále bude schopen obhájit si v angličtině své názory a účastnit se zahraničních stáží.

Literatura -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (05.01.2017)

POVINNÁ LITERATURA:

Sada 10 novinových článků k dispozici na SIS

Doplňkové materiály

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Plato: the Republic

Saint Thomas Aquinas: On Law, Morality and Politics

Aristotle: Politics- A Treatise on Government

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

R.Murphy: English Grammar In Use (with answers edition), CUP

Martin Hewings: Advanced Grammar in Use (with answers edition), CUP

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP

Oxenden, C: New English File Upper-Intermediate, OUP


NOVINY: The Prague Post, The Economist, The New York Times, The Guardian

 

PRO ZLEPŠENÍ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

John Hughes and Andrew Mallett: Successful Presentations, Oxford University Press


WEBSITES:

http://www.drudgereport.com/

http://www2.etown.edu/vl/

http://www.bbc.co.uk/

http://nationalgeographic.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.nytimes.com/

www.cnn.com

http://www.economist.com/

http://www.worldnews.com/

www.ft.com

www.dictionary.com

 

ONLINE COURSES:

http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-14.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (05.01.2017)

Seminář

Metoda: content-based language teaching

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Důraz je kladen na čtení, komunikaci v hodinách, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách a týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (13.02.2017)

PODMÍNKY KE ZKOUŠCE:

A. PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY

1.Dva písemné testy v průběhu letního semestru (cvičení ve formě: multiple-choice, gap-filling, word formation, matching, True and False, grammar exercises, stručné vyjádření na dané téma). Data jsou níže uvedena a budou rovněž oznámena hromadným emailem. Testy budou založeny na vybraných novinových článcích a znalostech získaných při práci s doplňkovými materiály (poslech, diskuse apod.). V polovině semestru se bude psát test zaměřený na novinové články 1-5 (mid-term test), Glossary of International Relations II, doplňkové materiály a slovní zásobu z prezentací studentů a druhý test- final test se soustřeďuje na novinové články 6-10, Glossary of Declaration of Independence, doplňkové materiály a slovní zásobu z prezentací studentů. Studenti mají pouze jeden pokus.

V průběhu semestru budou studenti moci nasbírat body (max. 3 bodů/semestr) za práci navíc. Body se budou přičítat k výsledku mid-termu a závěrečného testu (final/complex testu).

2.Pro úspěšné splnění mid-termu a final testu je třeba dosáhnout 70% správných odpovědí z celkem 50 bodů. Časový limit obou testů je 45 min. Úspěšně složený mid-term má hodnotu 3 bodů, které se připočtou k final testu při výpočtu celkové známky za seminář.

3.Studenti, kteří nesplní podmínky ke zkoušce uvedené v 1.bodu, tj. jeden z testů neudělají (tj. absence při psaní obou testů či pouze jednoho z nich nebo nedosáhnou požadované úrovně apod.), budou psát komplexní test (complex test) ve zkouškovém období. Test bude v rozsahu 100 bodů a bude třeba dosáhnout 70% úspěšných odpovědí. Test je založen na všech materiálech výše zmíněných a pokrývá celý semetsr. Tento test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy. Časový limit testu je 75 min.

4.Účast na hodinách se doporučuje, ale není podmínkou k získání zkoušky.

5.Čestnost: Mravní integrita je nepostradatelnou součástí tohoto kurzu. Během testů není dovoleno používat knihy, poznámky, mobilní telefony nebo jakékoliv jiné materiály. V případě porušení této dohody bude student z testu diskvalifikován.

6.Získání zápočtu v zimním semestru za kurz JLB007 je podmínkou k zapsání do kurzu v letním semestru- LB008.

V SIS v položce Soubory (nejprve se přihlašte do SIS systému, klikněte na Předměty, zadejte správný kód předmětu a na horní okrové liště se objeví volba Soubory) jsou k nahlédnutí vzory mid-term testu, final testu a komplexního testu, podkladové články a rovněž další užitečné materiály.

MID-TERM: March 27 and 30, 2017

COMPLEX TEST HODNOCENÍ

100-91% správných odpovědí - A

90-81% - B

80-70% - C

69-...% - F (neuspěl/a)

FINAL TEST HODNOCENÍ

100-91% správných odpovědí - A (50-45 bodů)

90-81% - B (44-40 bodů)

80-70% - C (39-35 bodů)

69-... %- F (neuspěl/a) (34 bodů a níže)

 

B. ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY

Presentation Duration and Topic Sign Up Students will give a 15-minute presentation (in the group of 2 or individually) by the end of the summer semester. No presentations can be made after the end of the semester. Presentations should deal with topics from the field of international relations and topics MUST be approved by the teacher 2 weeks prior to presentation date. Students themselves come up with the topic. There will be 2 presentations at the maximum scheduled for each class, unless otherwise stipulated.

All students will sign up for a certain date and topic at the beginning of the summer term; the sign up sheet will also be available on the notice-board next to the teacher's office. Students are asked to sign up for the presentation by March 10 at the latest.

Presentations are awarded in total 3 points when delivered properly. Assessment criteria (Organisation and Content of Presentation, Delivery, Time Keeping) will be stipulated and discussed in the class.

Presentations are not obligatory; however, students are strongly recommended to deliver a presentation to test and enhance their presentation skills.

A must of the presentation is a worksheet that will include:

-         a short abstract ( 70-100 words)

-         choice of 5 vocabulary items (nouns or noun phrases, verb+noun combinations)

-         3 True/False statements based on presented information

-         2 questions for audience related to the topic of presentation; the students presenting are in charge of provoking/moderating a short discussion.

Sylabus -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (04.01.2018)

Každý týden se budeme věnovat jednomu tématu z oblasti mezinárodních vztahů a to čtením tematicky zaměřených textů a doplňkových materiálů. Články studentům poslouží k rozšíření slovní zásoby v rámci daného tématu.
Veškeré potřebné články jsou k dispozici na SIS. Je povinností každého studenta si tyto články okopírovat před začátkem hodiny. Za účelem zpestření diskuzí mohou být studentům spontánně přidělena témata na krátkou prezentaci.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro IMS II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.


Tématické okruhy:


1. Dictatorship and undemocratic regimes
2. Gender in politics
3. Diplomacy and foreign policy
4. Representation, election and voting
5. War stories
6. Corruption and controversies
7. Crime and punishment
8. Free speech and human rights
9. Constitution
10. Sustainable development and green economy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (05.01.2017)

Vstupní jazykové znalosti - B2 (upper-intermediate).

Úspěšné absolvování kurzu Aj pro IMS I (JLB007), který je podmínkou pro zápis do tohoto kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK