PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výzkum médií II - JJM205
Anglický název: Research of the Media II
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (21)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Neslučitelnost : JKM113
Prerekvizity : JJM204
Je korekvizitou pro: JJJM215
Je neslučitelnost pro: JKM113
Je prerekvizitou pro: JJM212, JJM213, JJM188, JJM346, JKM191, JJM210, JJM211
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. (21.09.2021)
Předmět Výzkum médií II seznámí studující se základními principy kvalitativních přístupů ke zkoumání médií (mediální produkce, obsahů a publik). Předmět navazuje na Výzkum médií I, v němž se studující seznámí s kvantitativními výzkumnými metodami zaměřenými především na analýzu mediálních obsahů. Výzkum médií II se soustředí vedle základních kvalitativních přístupů k obsahům i na výzkum mediálních publik a mediální produkce. Smyslem kurzu je představit základní metody kvalitativní analýzy mediálních obsahů a výzkumu publik a obecné principy tvorby designu výzkumného projektu. Část kurzu je zaměřena na praktické osvojení základních metod a technik, především postupů zakotvené teorie nebo základů kritické analýzy diskurzu. Kurz umožní studujícím prakticky, analyticky pracovat s koncepty jako ideologie, diskurz, analýza rámcování, reprezentace rolí, sociální konstrukce reality aj. a poskytne jim nástroje k identifikaci různých myšlenkových směrů v různých typech mediálních obsahů. Vedle analýzy mediálních obsahů předmět nabídne přesah také do analýzy recepce mediálních sdělení a do metod sběru dat na základě rozhovorů s respondenty/narátory. Po absolvování předmětu budou studující vybaveni základními metodologickými postupy a budou schopni samostatné analytické práce. Tyto dovednosti mohou dále prohloubit v navazujících ryze praktických seminářích. Kurz Výzkum médií II kombinuje přednáškové vstupy vyučující s praktickými příklady analýzy realizovanými ve skupině.
Podmínkou zápisu je absolvování předmětu Výzkum médií I.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. (21.09.2021)

Kurz je zakončen zkouškou v podobě písemného testu založeného na cca 6-8 otevřených otázkách testující teoretické znalosti týkající se kvalitativního výzkumu i schopnost aplikovat nabyté znalosti na konkrétních výzkumných zadáních (tato varianta předpokládá prezenční způsob absolvování předmětu, v případě jiných než aktuálně platných epidemických opatření se forma absolvování kurzu změní).

Jako bonus mohou studující vypracovat design výzkumného projektu (je možné pracovat i skupinově, v max. čtyřčlenných skupinách) - tuto práci studující odevzdají e-mailem vyučující nejpozději týden před termínem písemné zkoušky. Náležitosti designu výzkumného projektu: projekt musí obsahovat název výzkumného projektu, stručný abstrakt vystihující jeho hlavní cíle, stručná teoretická východiska pracující s rešeršemi odborné literatury, formulaci výzkumných otázek, popis způsobů výběru vzorku, popis zvolené výzkumné metody (jak metoda sběru dat, tak metoda jejich analýzy) a seznam použité odborné literatury. Rozsah: 3-5 normostran.

 

Stanovení výsledné klasifikace:

Studující, kteří nepředloží seminární práci (design výzkumu), budou hodnoceni na základě závěrečného testu (rozklad bodového hodnocení viz níže). Za test je možné získat maximálně 18 bodů.   

Studující, kteří předloží seminární práci, za ni mohou získat 1-3 body v závislosti na kvalitě práce a hodnoceni budou na základě součtu bodového zisku z písemné práce a písemného testu.

 

Hodnocení testu: 

Test bude hodnocen především s ohledem na faktickou správnost odpovědí a zohledním i analytické kvality textu (tvůrčí zralost, samostatnost v uvažování pisatele/pisatelky a jejich schopnost kriticky rozvažovat výhody a omezení jednotlivých výzkumných nástrojů).

 

Výsledné hodnocení: 

18 a více bodů: A

17-16 bodů: B

15-14 bodů: C

13-12 bodů: D

11-10 bodů: E

Méně než 10 bodů: F

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. (15.02.2021)

Povinná literatura:

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Hendl, J. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Lindlof, T. R., Taylor, B.C. 2002. Qualitative communication research methods. Second edition. London: Sage.

Silverman, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.

Strauss, A., Corbinová, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Trampota, Tomáš, Vojtěchovská, Martina. 2010. Metody výzkumu médií. Praha: Portál.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. (21.09.2021)

Výuka bude probíhat s ohledem a aktuálně platná epidemická opatření prezenčně. Studující, kteří se z vážných důvodů nemohou prezenční výuky zúčastnit, si s vyučující domluví na začátku semestru individuální plnění studijních povinností. 

Pracovat budeme také na sdíleném disku - pozvánku rozešle vyučující všem zapsaným v kurzu před lekcí, při níž bude práce v prostředí Google disku aktuální. 

 

Harmonogram lekcí: 

1. 5.10.    Úvodní setkání vyžadující aktivní zapojení studujících:

               a) organizace kurzu a výuky

               b) obsah kurzu - přehled

               c) specifika a cíle kvalitativního výzkumu

               d) domluva na semestrální case study - studující si po domluvě s vyučující zvolí vybranou případovou studii (case study - vybrané aktuální téma z oblasti komunikace a médií nebo populární kultury), s níž budeme celý                                                                 semestr prakticky pracovat  

2. 12.10. Teoretická a filozofická východiska kvalitativních výzkumů, konfliktní oblasti. Praktická aplikace termínů ideologie, paradigma, diskurz, reprezentace reality, sociální konstrukce reality. Van Dijkův ideologický čtverec, my vs. oni.

3. 19.10. Společná praktická práce v online semináři na případové studii:

               a) identifikace výzkumného problému/výzkumných problémů

               b) formulace výzkumných témat a výzkumných otázek

               c) teoretický kontext case study (příprava teoretické perspektivy/teoretických perspektiv) a výběr možné metodologie

4. 26.10. Úvodní přednáška vyučující a následná společná práce: Principy konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu, vztah k teoretickým východiskům a výzkumným otázkám, reprezentativnost vs. účelovost, diverzita - přehled a praktický nácvik konstrukce vzorku k semestrální case study, resp. jejím variantám 

5. 2.11.   Přednáška vyučující s praktickými ukázkami: Kvalitativní kódování dat - zakotvená teorie. Postupy grounded theory, otevřené, axiální a selektivní kódování. Paradigmatický model. Aplikace na semestrální case study, konkrétně na vybrané mediální obsahy. 

6. 9.11.   Společná práce - otevřené kódování - společná cvičná analýza dat pomocí otevřeného kódování (ve vazbě na semestrální case study)

7. 16.11. Společná práce - axiální kódování - společná cvičná analýza dat pomocí axiálního kódování, tvorba základních kategorií (ve vazbě na semestrální case study)

8. 23.11. Přednáška vyučující s aktivním zapojením studujících: Kvalitativní techniky sběru dat - hloubkové rozhovory, focus groups, pozorování. Konstrukce scénáře strukturovaného a polostrukturovaného rozhovoru (praktické ukázky). Vztah k tradici auditoriálního výzkumu.

9. 30.11. Společná práce v semináři: příprava scénáře pro hloubkový rozhovor (k semestrální case study)

10. 7.12. Přednáška vyučující s aktivním zapojením studujících: Sémiotická analýza, analýza obrazového sdělení, archetypy, mytologie. 

11. 14.12. Společná práce v semináři: praktická aplikace sémiotické analýzy na semestrální case study, interpretace sdělení. 

12. 21.12. Přednáška vyučující s aktivním zapojením studujících: Interpretace sdělení. Hermeneutika a další přístupy k interpretaci textu. Praktický nácvik aplikace hermeneutické analýzy na téma semestrální case study.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK