PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výzkum médií I - JJM204
Anglický název: Research of the Media I
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Neslučitelnost : JKM112
Záměnnost : JKM112
Je neslučitelnost pro: JKM112
Je prerekvizitou pro: JJM212, JJM213, JJJM215, JJM346, JKM191, JJM210, JJM205, JJM211, JJM188
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (09.10.2020)
Online výuka: každý čtvrtek od 14:00 na meet.google.com/wqe-hkud-zhf
Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10595
Stream JKM008 Výzkum médií I. (kombi) - dobrovolný doplňkový materiál. Pátek 9.10. 2020 od 13:00 na https://camstreamer.com/redirect/1b8bb397cdcb89b/S-43115

Kurz Výzkum médií je koncipován jako základní metodologický úvod do oboru mediální studia.

V jeho úvodu se studenti a studentky seznámí se základními oblastmi mediální komunikace, v nichž se rozvíjí praktický výzkum (komunikátoři, instituce, obsahy, kanály a technologie, publika a účinky), stejně jako se základní paradigmatickou dualitou (kvantitativní vs. kvalitativní), od níž se každý výzkum ve zvolené oblasti odvíjí.

Stěžejní část prvního semestru, tedy kurzu Výzkum médií I., se věnuje kvantitativní obsahové analýze jako (zřejmě) nejtypičtější a nejčastěji nasazované metodě při výzkumu mediální komunikace.
Studující si osvojují výzkumný proces krok za krokem, od stanovení výzkumné otázky, přes konceptualizaci a operacionalizaci až po sběr dat, jejich zpracování a prezentaci výsledků.
V rámci kurzu se počítá i se základním seznámením se statistickým softwarem SPSS (PSPP).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (27.09.2018)

DEACON, D. - PICKERING, M. - GOLDING, P. - MURDOCK, G. (1999): Researching Communications. A practical guide to methods in media and cultural analysis. London: Arnold (NII-1771a)

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993 (DI-6323a)

GREEN, S. B. - SALKIND, N. J. - AKEY, T. M. (2000): Using SPSS for Windows. Upper Saddle River: Prentice Hall (ZII-3398)

HANSEN, A. et al ( 1998): Mass communication research methods. New York: Palgrave  (NI-2589a)

HENDL, J. (2012): Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál 

HENDL, J. (2013):  Statistika pro každého. Praha: FALON

NEUENDORF, K.,A. (2002): The content analysis guidebook. London: SAGE (ZII-3373)

PUNCH, K. (2008): Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál (DI-8656)

RIFFE, D. - LACY, S. - FICO, F.G. (2005): Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research. Lawrence Erlbaum Accociates Publishers: New Yersey (NII-3670)

SEDLÁKOVÁ, R. (2015): Výzkum médií. Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada (NII-3884ac)

SCHULZ, W. a kol. (2004, 2011): Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum (NI-2954)

TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. (2010): Metody výzkumu médií. Praha: Portál (NI-356)

WIMMER, R.D., DOMINICK, J.R. (2006): Mass media research: an introduction. Belmont: Thomson, Wadsworth   (NII-2411, NII-1268)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (25.09.2020)

Kurz Výzkum médií je koncipován jako základní metodologický úvod do oboru mediální studia. V jeho úvodu se studenti a studentky seznámí se základními oblastmi mediální komunikace, v nichž se rozvíjí praktický výzkum (komunikátoři, instituce, obsahy, kanály a technologie, publika a účinky), stejně jako se základní paradigmatickou dualitou (kvantitativní vs. kvalitativní), od níž se každý výzkum ve zvolené oblasti odvíjí.

Stěžejní část prvního semestru, tedy kurzu Výzkum médií I., se věnuje kvantitativní obsahové analýze jako (zřejmě) nejtypičtější a nejčastěji nasazované metodě při výzkumu mediální komunikace. Studující si osvojí výzkumný proces krok za krokem, od stanovení výzkumné otázky, přes konceptualizaci a operacionalizaci až po sběr dat, jejich zpracování a prezentaci výsledků. V rámci kurzu se počítá i se základním seznámením se statistickým softwarem SPSS (PSPP).

Úspěšné ukončení kurzu předpokládá účast na setkáních kurzu, průběžné plnění úkolů a podíl na společném výzkumu.

 

Rámcový rozvrh kurzu:

1. Nezastupitelná role metod(y) ve vědě, základní vědecko-výzkumná paradigmata. Typy výzkumů a zkoumaných oblastí v rámci mediální komunikace (mediálních studií), proč zkoumat obsahy, základní přístupy k analýze obsahů/textů/diskurzů, logika, účel, strategie.

2. Konceptualizační fáze - seznámení se zadáním, rešeršní možnosti, tvorba výzkumné otázky a navazujících hypotéz

3. Operacionalizační fáze - hledání indikátorů, tvorba kódovací knihy (kódovací jednotka/y, proměnné a jejich hodnoty), základní/výběrový soubor, reprezentativita, validita a reliabilita

4. Operacionalizační fáze - společné cvičné kódování

5. SPSS (PSPP) I. - nastavení kódovacího archu, sběr dat

6.-8. Test reliability

9. SPSS (PSPP) II. - práce s daty, základy popisné statistiky

10. SPSS (PSPP) III. - základy popisné statistiky, prezentace a interpretace výsledků

11.-13. rezerva

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK