PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ekonomie I - JEB003
Anglický název: Economics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / 100 (86)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Mišák
Mgr. Matěj Opatrný
Neslučitelnost : JEB101, JPB362
Záměnnost : JEB101
Je neslučitelnost pro: JPB362, JEB101, JEB998
Je prerekvizitou pro: JEB104, JEB046, JEB025
Je záměnnost pro: JEB101
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syllabus-2020-2021.pdf Sylabus AR2020/21 doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (28.07.2020)
Co ovlivňuje ekonomické rozhodování jednotlivců a firem? Jakým kognitivním zkreslením čelí spotřebitelé a jaký to má dopad na fungování trhu? Mohou ekonomické modely nabídnout účinné prostředky ke zlepšení světa, ve kterém žijeme? Právě takovými otázkami se zabývá kurz Ekonomie I. Nabízí jak základní přehled ekonomických principů, tak úvod do ekonomické analýzy a výzkumu. Na přednáškách budeme kromě modelů diskutovat aktuální témata z ekonomie, ale využijeme i poznatky z jiných vědních oborů, zejména psychologie a behaviorální biologie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (11.05.2020)

Mankiw N.G. (2009): Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha.
Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (2007): Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, Praha.

Dodatečné materiály ke studiu budou zveřejňovány v průběhu kurzu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (04.11.2019)

Požadavky kurzu

Závěrečný test (kumulativní)                          100% váhy hodnocení

Bonusové body za aktivitu                                10% váhy hodnocení (bonus)

 

 

Hodnocení

91-100%               A

81-90%                 B

71-80%                 C

61-70%                 D

51-60%                 E

0-50%                   F

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný (07.10.2020)

Úvod

·     Racionalita

·     Vědecká metoda a ekonomické modely

 

Teorie spotřebitele

·     Teorie nabídky a poptávky, elasticita 

·     Nabídka, poptávka a vládní politiky

·     Teorie chování spotřebitele

 

Teorie firmy

·     Produkční funkce

·     Maximalizace zisku

·     Minimalizace nákladů

 

Struktura trhu

·     Dokonalá a nedokonalá konkurence

·     Antimonopolní politika, ekonomická nerovnost

 

Ekonomický výzkum a jeho aplikace

 

Informace k organizaci distanční výuky (22.9.2020):

1) Přednášky Vám budeme zasílat prostřednictvím studijního informačního systému SIS na Váš kontaktní email jako link na sdílený soubor s video-záznamem, zasílány budou před časem původně plánované přednášky (tj středa 9:30 počínaje 30.9.2020) a to s frekvencí odpovídající publikovanému rozpisu v sylabu kurzu.

2) Slajdy k přednášce, zadání k seminářům (cvičením) a případné dodatečné materiály ke čtení budou průběžně zveřejňovány na stránkách kurzu v SISu. Ráda Vám zodpovím dotazy mailem (zuzana.havrankova@fsv.cuni.cz), případně po dohodě konzultací pomocí MS Teams.

3) Semináře mají v režii vynikající doktorandští studenti Matěj Opatrný (matej.opatrny@fsv.cuni.cz) a Vojtěch Mišák (misakvojtech93@gmail.com), kteří budou s Vámi komunikovat podrobnosti ohledně průběhu seminářů.

Odkaz na první seminář (7.10.2020 od 14:00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae53260bf0b2b49e0b7de1553fe1bf6a5%40thread.tacv2/1601468728761?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22d2bd181b-aae3-4364-a153-ded058e3178e%22%7d 

4) Semináře budou probíhat ve středy dle rozpisu v sylabu kurzu od 14:00 do 15:20 prostřednictvím MS Teams. Vyučující záznam ze seminářů pořizovat nebudou. Mailem taky dostanete včas instrukce, jak se k semináři připojit a jakým způsobem projevit aktivitu v průběhu semináře nebo po něm.

5) Aktivita bude odměňována bonusovými body, kterých hodnota může dosáhnout až 10% finální známky z testu studenta. Finální test na konci semestru bude probíhat prostřednictvím platformy Moodle formou multiple-choice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK