PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do ekonomie - JEB998
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (500)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Neslučitelnost : JEB003, JEB004, JEB101, JEB102, JJB998
Záměnnost : JJB998
P//Je prerekvizitou pro: JSM505
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Uvod10 - 2019.pdf Přednáška 10. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod11 - 2019.pdf Přednáška 11. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod1-2019.pdf Přednáška 1. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod2-2019.pdf Přednáška 2. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod3-2019.pdf Přednáška 3. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod4.2019.pdf Přednáška 4. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod5-2019.pdf Přednáška 5. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod6 - 2019.pdf Přednáška 6. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod7 - 2019.pdf Přednáška 7. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod8 - 2019.pdf Přednáška 8. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod9 - 2019.pdf Přednáška 9. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (13.09.2018)
Předmět je určen jako povinný úvod do jedné ze společenských věd rozvíjených na FSV. Prezentuje ekonomickou teorii bez použití matematiky a ukazuje souvislosti s jinými společenskými vědami. Ilustruje kontrastní přístupy tří základních ekonomických škol - Rakouské školy, ekonomie hlavního proudu a Postkeynesovské ekonomie k ekonomickým problémům malé otevřené ekonomiky, kterou česká ekonomika v rámci Evropské unie nesporně je.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (01.10.2018)

Cílem kurzu je základní seznámení s ekonomií jako svébytnou disciplínou v rámci společenských věd. V každé přednášce jsou studenti upozorněni na kurz, který na Institutu ekonomických studií (IES FSV) danou problematiku dále rozvíjí a který si mohou studenti v pozdějším studiu zapsat jako volitelný kurz. Zejména se jedná o kurzy Ekonomie I a Ekonomoie II, což jsou úvodní kurzy ekonomie pro studenty Institutu ekonomických studií (IES FSV), které tento "Úvod do ekonomie" rozhodně nenahrazuje a které jsou obvyklými prerekvizitami pro další kurzy nabízené IES FSV.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (13.09.2018)

Na konci každé prezentace jsou uvedeny doporučené informační zdroje pro přípravu na zkoušku. Vesměs se jedná o zdroje dostupné na webu, např. vybraná videa o ekonomii z Khanovy školy. Aktualizované powerpointové prezentace jsou postupně po každé přednášce zveřejňovány na tomto webu.

Při hlubším zájmu o ekonomii, např. u studentů se záměrem zapsat si v dalším studiu jako volitelné kurzy Ekonomii I a Ekonomii II, se doporučují následující učebnice:

Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie, nakl. Svoboda, Praha 2007
Mankiw N.G.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha 1999
Holman R.: Ekonomie, C.H.Beck, Praha 1999

Pro studenty se znalostí angličtiny může být zajímavý zdroj na https://www.core-econ.org/

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (19.06.2018)

Přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (27.09.2019)


- Závěrečný písemný test: 4 otázky po 2 bodech (tj. maximálně 8 bodů). Ke konci každé powerpointové prezentace jsou uvedeny možné otázky do písemného testu. Z těchto cca 45 možných otázek budou pro písemný test v každém zkouškovém termínu náhodně vybrány 4 otázky. Na každou otázku se očekává odpověď cca na stránku formátu A4. Aktualizované powerpointové prezentace jsou postupně po každé přednášce zveřejňovány  na tomto webu.
- Seminární práce (3 body max.) - pro splnění kurzu musí mít student za seminární práci alespoň 1 bod.
 Známkovací stupnice:  0-5 (F), 6 (E), 7 (D), 8 (C), 9 (B), 10 a 11 (A).

Seminární práce:

- Týmové zpracování wikihesla z oblasti ekonomie: Tým může mít od dvou do čtyř členů, počet členů týmu musí odpovídat složitosti a výsledné délce hesla (orientačně na jednoho člena týmu aspoň jedna stránka ve výsledném heslu). Zpracovávané heslo a počet členů týmu podléhá schválení garantem kurzu, zástupce týmu pošle návrh na cahlik@fsv.cuni.cz do 20. 10. 2019. Může se jednat buď o nové heslo nebo o podstatnou úpravu již existujícího hesla. Zpracované heslo musí splňovat požadavky české Wikipedie a musí být na české Wikipedii uveřeněno do neděle 1. 12. 2019.  Nesmí se jednat pouze o "torzo hesla", musí se jednat o celistvé zpracování hesla. Zástupce týmu pošle taktéž do neděle 1. 12. 2019 na cahlik@fsv.cuni.cz link na uveřejněné heslo na wikipedii a jména členů týmu. Počet bodů přidělených členům týmu bude sdělen zástupci týmu mailem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (16.12.2019)

Témata po týdnech:

1. Ekonomické kurzy na IES FSV. Systém národních účtů. Základní klasifikace zboží a služeb. Model trhu. Liberalismus a Rakouská škola.

2. Socialistický ekonomický systém. Reformy socialistického systému. Transformace socialistického systému na kapitalistický systém.

3. Ekonomika v dlouhém časovém horizontu: Výrobní faktory, Hrubý domácí produkt a Produkční funkce. Inflace, nominální a reálný HDP,  nezaměstnanost. Instituce a hospodářský rozvoj. Lidský kapitál, inovace a hospodářský růst.

4. Otevřená ekonomika:  Zahraniční obchod - Komparativní výhoda, Politická ekonomie zahraničního obchodu. Mezinárodní finance - Platební bilance. Měnový kurz.

5. Evropská ekonomická integrace: Proces prohlubování EU. Proces rozšiřování EU. Základní fungování EU. Ekonomická geografie a regionální politika EU.

6. Vládní sektor I: James Buchanan a Konstituční ekonomie. Veřejné statky a externality. Daně a náklady mrtvé váhy.

7. Vládní sedktor II: Nerovnost. Etické přístupy k řešení nerovnosti. John Rawls a spravedlnost.

8. Finanční sektor:  Struktura a účel finančního sektoru, finanční instrumenty. Peníze a Kvantitativní teorie peněz. Role transakčních nákladů a asymetrické informace při vysvětlování dějů ve finančním sektoru. Finanční krize.

9. Domácnosti: Úvod - tři koherentní ekonomické školy. Teorie spotřebitelského výběru v mikroekonomii hlavního proudu a v postkeynesovské mikroekonomii. Teorie spotřeby v makroekonomii. Trh práce v ekonomii hlavního proudu a v Postkeynesovské ekonomii.

10. Firmy: Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti. Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní). Druhy konkurence. Teorie her a Nashova rovnováha.

11. Makroekonomie a hospodářská politika:  Agregátní poptávka a Agregátní nabídka. Hospodářský cyklus a stabilizační politika. Inflace. Hospodářská politika na makroúrovni.

12. Aktuální ekonomické problémy a diskuze jejich řešení.

2019:

  • Zadlužení domácností a exekuce.
  • Státní rozpočet: deficit, Maastrichtská kritéria.
  • Přijetí Eura.
  • Global preferences survey - stav neformálních institucí v ČR.
  • Netlogo - Model Library -  Social Science 
  • Konvergence zemí: TED - Hans Rosling talk Asia´s rise - how and when.
  • Neklademe nepřiměřeně velký důraz na HDP a jeho růst?: TED - Michael Green talk Social Progress Index
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)

Nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK