PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do ekonomie - JEB998
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (400)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~kameni/Uvod%20do%20EKONOMIE%20JEB998/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Vyučující: PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Neslučitelnost : JEB003, JEB004, JEB101, JEB102
Záměnnost : JJB998
Je prerekvizitou pro: JSM505
Je záměnnost pro: JJB998
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. (21.09.2017)

Předmět je určen jako povinný úvod do jedné ze společenských věd rozvíjených na FSV. Prezentuje ekonomii na elementární úrovni. Představuje hlavní etapy vývoje a současnou podobou ekonomické teorie. A to bez použití matematiky. Ilustruje rozmanitost systému ekonomických věd v prakticky zaměřených tématech. Ukazuje, jak lze formulovat, analyzovat a řešit problémy, které přinášejí běžné ekonomické aktivity. Nabízí výklad základních ekonomických kategorií a problémů hospodářské politiky. Studenti se seznámí s vybranými okruhy mikroekonomie, makroekonomie a hospodaření na mezinárodní úrovni.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. (21.09.2017)

Cílem kurzu je představit ekonomii jako důležitou součást společenských věd. V řadě přednášek se studenti naučí vnímat ekonomické problémy jako přirozené projevy světa. Měli by se zlepšit při vysvětlování běžných hospodářských jevů. Kurz nabízí výklad základních kategorií s důrazem na osobní zkušenosti. Vysvětluje časté a obvyklé ekonomické aktivity z pohledu účastníka hospodářských procesů a z hlediska hospodářské politiky státu. Prezentuje vybrané problémy mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodních hospodářských aktivit.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. (29.12.2017)

FRANK, Robert, H., MICROECONOMICS and BEHAVIOR, McGraw-Hill, Inc., 1999
Český překlad: FRANK, Robert, H.,MIKROEKONOMIE A CHOVÁNÍ, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1995

THALER, Richard. H., MisbehavingThe Making of Behavioral Economics, Penguin UK, 2016

Český překlad: THALER, Richard. H., Neočekávané chováníPříběh behaviorální ekonomie, Argo, Dokořán, Praha 2017

Richard H. ThalerNudgeImproving Decisions About Health, Wealth and Happiness, Yale University Press, 2008

Český překlad: Richard H. Thaler, ŠťouchJak mpostrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí, Kniha Zlín 2010

SOUKUPOVÁ J., MIKROEKONOMIE, Management Press, třetí vydání, Praha 2002
HOLMAN Robert, MIKROEKONOMIE, Středně pokročilý kurz, první vydání Praha: C.H. Beck, 2002
HELÍSEK Mojmír, MAKROEKONOMIE, Základní kurs, Nakladatelství MELANDRIUM 2002, druhé vydání.
DORNBUSCH R., FISCHER S., MAKROEKONOMIE, SPN a Nadace Economics, Praha 1994
MANKIW Gregory N., ZÁSADY EKONOMIE, Grada Publishing, Praha 1999
SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D., Ekonomie, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1992, 1997.

FIALOVÁ Helena, FIALA Jan, MALÝ EKONOMICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK, 8. vydání, Nakladatelství A plus, 2007
FIALOVÁ Helena, FIALA Jan, EKONOMICKÝ SLOVNÍK S ODBORNÝM VÝKLADEM ČESKY A ANGLICKY, 2. vydání, Nakladatelství A plus, 2009

Veškeré další informace ke kursu, včetně osnov přednášek, studijních textů a grafů jsou dostupné na adrese:
http://samba.fsv.cuni.cz/~kameni/Uvod%20do%20EKONOMIE%20JEB998/

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. (21.09.2017)

Přednášky s využitím podkladů (krátké učební texty, komentáře, příklady a jednoduché grafy). Podklady budou nejméně týden předem zpřístupněny studentům na adrese:
http://samba.fsv.cuni.cz/~kameni/Uvod%20do%20EKONOMIE%20JEB998/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. (21.09.2017)

Během semestru (nejpozději do stanoveného termínu) vypracovat a odevzdat esej. Podrobnější pokyny k vypracování a pravidla hodnocení esejů budou k dispozici na adrese: http://samba.fsv.cuni.cz/~kameni/Uvod%20do%20EKONOMIE%20JEB998/
Studenti, kteří esej neodevzdají, nemají právo zapsat se ke zkoušce.

Odevzdat za stanovených podmínek esej musejí i ti, kdo hodlají požádat o uznání zkoušky z předchozího studia.

Druhou podmínkou k absolvování předmětu je písemný TEST na závěr kurzu.

Ve výsledné známce má test váhu 5, esej má váhu jednoho (1) bodu. V celkovém hodnocení odpovídá poměr testu k eseji podílu 5:1.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. (25.01.2018)

Plán přednášek z Úvodu do EKONOMIE JEB998 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.

1. Definice trhu, nabídka a poptávka. Cena a množství, při kterých se trh vyčistí. Popis procesů převisu nabídky a převisu poptávky, reakce zainteresovaných ekonomických subjektů. Determinanty nabídky a poptávky. Příčiny změn chování strany nabídky a strany poptávky. Následky záměrného stanovení cen nad či pod úrovní ceny, při které se trh vyčistí.

2. Úvod do ekonomické teorie informací. Zásada vysokých nákladů padělání a zásada zveřejňování úplné informace. Příklady ekonomických signálů. Trhy „trpkých jablek“a nežádoucí výběr. Definice pozičního statku. Strategické preference. Egoismus, agresivita a altruismus jako možná východiska rozhodování při ekonomických aktivitách. Problém závazku, tzv. dilema vězně.

3. Altruistické preference. Podobenství o jestřábech a hrdličkách. Podvádění a náklady na ostražitost. Zvláštnosti postkomunistických zemí. Svoboda rozhodování a jednání, ekonomie a etika.

4. Firma jako ekonomický subjekt. Maximalizace zisku jako cíl firmy. Základní typy tržních struktur. Dokonalá konkurence. Monopol. Maximalizace zisku a maximalizace výstupu jako cíle monopolní firmy. Efektivnost výroby a monopol. Problémy hospodářské politiky uplatňované vůči monopolu.

5. Monopolistická konkurence. Za rozmanitost se platí. Reklama, tzv. tradiční a Galbraithova revidovaná sekvence. Oligopol. Cenový vůdce a cenový následovník. Koluze a její analýza pomocí modelu dilematu vězně. Úloha reklamy a tzv. „závody ve zbrojení“. Dominantní strategie v reklamě. Napadnutelné trhy.

6.  Externí náklady, jejich reciproká povaha. Coaseho teorém a jeho aplikace. Vlastnická práva, příčiny tzv. tragédie společného majetku. Příčiny drancování přírodních zdrojů. Poziční externality a příklady pozičních „závodů ve zbrojení“. Veřejné statky. Optimální množství veřejného statku. Veřejná volba a většinové hlasování. Vymáhání renty. Důvody zvyšování počtu veřejných statků.

7.  Základní makroekonomické veličiny. Cíle a nástroje hospodářské politiky. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Makroekonomická rovnováha v krátkém a v dlouhém období. Základní problémy a odlišné interpretace makroekonomické rovnováhy tzv. monetaristické a keynesiánské školy.

8.  Hospodářský cyklus, analýza jeho jednotlivých fází. Typy ekonomických cyklů. Změna povahy ekonomických cyklů v 19. a ve 20. století. Snahy regulovat a korigovat hospodářské cykly. Příčiny selhávání anticyklické politiky koncem dvacátého století. Politický cyklus.

9.  Peníze, vývoj forem peněz. Funkce peněz. Poptávka po penězích a motivy k držbě peněz. Úloha bank, jejich základní cíle a vliv na optimální alokaci volných aktiv v ekonomice. Úloha centrální banky v ekonomice, její základní povinnosti. Důvody nezávislosti centrální banky na vládě. Nástroje monetární politiky.

10.   Nezaměstnanost jako mikroekonomický a jako makroekonomický jev. Formy nezaměstnanosti a nástroje k její regulaci. Inflace, její formy, příčiny a následky. Inflační očekávání, protiinflační opatření. Deficit a dluh rozpočtu státu, ekonomické následky. Vláda a její aktivity ve vztahu k HDP. Zahraniční obchod jako součást tvorby a spotřeby HDP.

11.   Chudoba, její měření, příznaky. Hledání příčin chudoby. Ideály sociálního státu v historii a jejich soudobé podoby. Největší problémy sociálních programů a následky snah o redukci chudoby.

12.  Rozvojové země. Základní ekonomické problémy chudých a ekonomicky zaostalých zemí. Analýza tzv. bludného kruhu chudoby. Analýza forem hospodářské pomoci. Otevřené, nevyřešené problémy hospodářské chudoby a zaostalosti.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. (21.09.2017)

Řádný zápis ke studiu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK