PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do ekonomie - JEB998
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (400)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~kameni/Uvod%20do%20EKONOMIE%20JEB998/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Neslučitelnost : JEB003, JEB004, JEB101, JEB102
Záměnnost : JJB998
Je prerekvizitou pro: JSM505
Je záměnnost pro: JJB998
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)

Předmět je určen jako povinný úvod do jedné ze společenských věd rozvíjených na FSV. Prezentuje ekonomickou teorii bez použití matematiky a ukazuje souvislosti s jinými společenskými vědami. Ilustruje kontrastní přístupy tří základních ekonomických škol - rakouské školy, ekonomie hlavního proudu a Postkeynesovské ekonomie k ekonomickým problémům malé otevřené ekonomiky, kterou česká ekonomika v rámci Evropské unie nesporně je.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)

Cílem kurzu je základní seznámení s ekonomií jako svébytnou disciplínou v rámci společenských věd. V každé přednášce jsou studenti upozorněni na kurz, který na IES FSV danou problematiku dále rozvíjí a který si moho studenti v pozdějším studiu zapsat jako volitelný kurz. Zejména se jedná o kurzy Ekonomie I a Ekonomoie II, což jsou úvodní kurzy ekonomie pro studenty Institutu ekonomických studií (IES FSV), které tento "Úvod do ekonomie" rozhodně nenahrazuje a které jsou obvyklými prerekvizitami pro další kurzy nabízené IES FSV.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)

Na konci každé prezentace jsou uvedeny doporučené informační zdroje pro přípravu na zkoušku. Vesměs se jedná o zdroje dostupné na webu, např. vybraná videa o ekonomii z Khanovy školy. Powerpointové prezentace jsou postupně po každé přednášce zveřejňovány na tomto webu s tím, že jsou dostupné pouze pro zapsané studenty.

Při hlubším zájmu o ekonomii, např. u studentů se záměrem zapsat si v dalším studiu jako volitelné kurzy Ekonomii I a Ekonomii II, se doporučují následující učebnice:

Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie, nakl. Svoboda, Praha 2007
Mankiw N.G.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha 1999
Holman R.: Ekonomie, C.H.Beck, Praha 1999

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (19.06.2018)

Přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)


- Závěrečný písemný test: 5 otázek po 2 bodech (tj. maximálně 10 bodů). Ke konci každé powerpointové prezentace jsou uvedeny možné otázky do písemného testu. Z těchto cca 30 možných otázek bude pro písemný test v každém zkouškovém termínu náhodně vybráno 5 otázek. Powerpointové prezentace jsou postupně po každé přednášce zveřejňovány  na tomto webu s tím, že jsou dostupné pouze pro zapsané studenty.
- Seminární práce (3 body prémie max.) - pro splnění kurzu musí mít student za seminární práci alespoň 1 bod.
 Známkovací stupnice:  0-5 (F), 6 (E), 7 (D), 8 (C), 9 (B), 10 až 13 (A).

Seminární práce:

Studenti si mohou zvolit mezi dvěma druhy seminární práce:
- Individuální napsání eseje: Téma eseje si volí student sám. Doporučují se témata, se kterými má student osobní nebo bezprostředně zprostředkovanou zkušenost (např. nezaměstnanost v místě studentova bydliště; chudoba či nerovnost v místě  bydliště či v zemi, kterou student nebo jeho kamarád či příbuzný navštívil; pohyb měnového kurzu, který ovlivnil studentovo rozhodnutí cestovat; analýza procesu rozhodování o studijním oboru, do kterého student nastoupil ....). Esej by měla mít 6 až 8 stran a má následující požadovanou strukturu: název, jméno autora, studijní obor, úvod (se specifikovaným cílem eseje), hlavní část (může být strukturována), závěr (se shrnutím hlavních výsledků), seznam použitých zdrojů. Práce musí být odevzdána v SISu do neděle 2. 12. 2018 24:00.

- Týmové zpracování wikihesla z oblasti ekonomie: Tým může mít od dvou do čtyř členů, počet členů týmu musí odpovídat složitosti a výsledné délce hesla. Zpracovávané heslo a seznam členů týmu podléhá schválení garantem kurzu, zástupce týmu pošle návrh na cahlik@fsv.cuni.cz do 21. 9. 2018. Zpracované heslo musí splňovat požadavky české Wikipedie a musí být na české Wikipedii uveřejněno. Kromě tohotu uveřejnění musí zástupce týmu poslat na cahlik@fsv.cuni.cz do neděle 2. 12. 2018 soubor s původním zněním hesla (pokud se jednalo o úpravu stávajícího hesla) a novým zněním hesla. Pokud návrh nebude schválen garantem kurzu, napíšou navržení členové týmu esej podle předešlého odstavce.  

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (19.06.2018)

1. Ekonomické kurzy na IES FSV. Systém národních účtů. Základní klasifikace zboží a služeb. Model trhu. Liberalismus a Rakouská škola.

2. Socialistický ekonomický systém. Reformy socialistického systému. Transformace socialistického systému na kapitalistický systém.

3. Ekonomika v dlouhém časovém horizontu: Výrobní faktory, Hrubý domácí produkt a Produkční funkce. Inflace a nezaměstnanost. Instituce a hospodářský rozvoj. Lidský kapitál, inovace a hospodářský růst.

4. Otevřená ekonomika:  Zahraniční obchod - Komparativní výhoda, Politická ekonomie zahraničního obchodu. Mezinárodní finance - Platební bilance. Měnový kurz.

5. Evropská ekonomická integrace: Proces prohlubování EU. Proces rozšiřování EU. Základní fungování EU. Ekonomická geografie a regionální politika EU.

6. Vládní sektor I: James Buchanan a Konstituční ekonomie. Veřejné statky a externality. Daně a náklady mrtvé váhy.

7. Vládní sedktor II: Nerovnost. Etické přístupy k řešení nerovnosti. John Rawls a spravedlnost.

8. Finanční sektor:  Struktura a účel finančního sektoru, finanční instrumenty. Role transakčních nákladů a asymetrické informace při vysvětlování dějů ve finančním sektoru. Finanční krize.

9. Domácnosti: Teorie spotřebitelského výběru v ekonomii hlavního proudu a v Postkeynesovské ekonomii. Trh práce v ekonomii hlavního proudu a v Postkeynesovské ekonomii.

10. Firmy: Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti. Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní). Druhy konkurence. Teorie her a Nashova rovnováha.

11. Makroekonomie a hospodářská politika:  Agregátní poptávka a Agregátní nabídka. Hospodářský cyklus. Stabilizační politika.

12. Aktuální ekonomické problémy a diskuze jejich řešení.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)

Nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK