PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do ekonomie - JEB998
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (500)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Neslučitelnost : JEB003, JEB004, JEB101, JEB102, JJB998
Záměnnost : JJB998
Je neslučitelnost pro: JJB998
Je prerekvizitou pro: JSM505
Je záměnnost pro: JJB998
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Uvod 2.pdf Přednáška 2. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod1pr.pdf Přednáška 1. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod10pred.pdf Přednáška 10. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod11pr.pdf Přednáška 11. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod3.pdf Přednáška 3. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod4pred.pdf Přednáška 4. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod5pred.pdf Přednáška 5. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod6.pdf Přednáška 6. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod7pred.pdf Přednáška 7. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod8pred.pdf Přednáška 8. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
stáhnout Uvod9pred.pdf Přednáška 9. týden doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (13.09.2018)
Předmět je určen jako povinný úvod do jedné ze společenských věd rozvíjených na FSV. Prezentuje ekonomickou teorii bez použití matematiky a ukazuje souvislosti s jinými společenskými vědami. Ilustruje kontrastní přístupy tří základních ekonomických škol - Rakouské školy, ekonomie hlavního proudu a Postkeynesovské ekonomie k ekonomickým problémům malé otevřené ekonomiky, kterou česká ekonomika v rámci Evropské unie nesporně je.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (01.10.2018)

Cílem kurzu je základní seznámení s ekonomií jako svébytnou disciplínou v rámci společenských věd. V každé přednášce jsou studenti upozorněni na kurz, který na Institutu ekonomických studií (IES FSV) danou problematiku dále rozvíjí a který si mohou studenti v pozdějším studiu zapsat jako volitelný kurz. Zejména se jedná o kurzy Ekonomie I a Ekonomoie II, což jsou úvodní kurzy ekonomie pro studenty Institutu ekonomických studií (IES FSV), které tento "Úvod do ekonomie" rozhodně nenahrazuje a které jsou obvyklými prerekvizitami pro další kurzy nabízené IES FSV.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (13.09.2018)

Na konci každé prezentace jsou uvedeny doporučené informační zdroje pro přípravu na zkoušku. Vesměs se jedná o zdroje dostupné na webu, např. vybraná videa o ekonomii z Khanovy školy. Aktualizované powerpointové prezentace jsou postupně po každé přednášce zveřejňovány na tomto webu.

Při hlubším zájmu o ekonomii, např. u studentů se záměrem zapsat si v dalším studiu jako volitelné kurzy Ekonomii I a Ekonomii II, se doporučují následující učebnice:

Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie, nakl. Svoboda, Praha 2007
Mankiw N.G.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha 1999
Holman R.: Ekonomie, C.H.Beck, Praha 1999

Pro studenty se znalostí angličtiny může být zajímavý zdroj na https://www.core-econ.org/

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (19.06.2018)

Přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (18.10.2018)


- Závěrečný písemný test: 5 otázek po 2 bodech (tj. maximálně 10 bodů). Ke konci každé powerpointové prezentace jsou uvedeny možné otázky do písemného testu. Z těchto cca 30 možných otázek bude pro písemný test v každém zkouškovém termínu náhodně vybráno 5 otázek. Aktualizované powerpointové prezentace jsou postupně po každé přednášce zveřejňovány  na tomto webu.
- Seminární práce (3 body prémie max.) - pro splnění kurzu musí mít student za seminární práci alespoň 1 bod.
 Známkovací stupnice:  0-5 (F), 6 (E), 7 (D), 8 (C), 9 (B), 10 až 13 (A).

Seminární práce:

Studenti si mohou zvolit mezi dvěma druhy seminární práce:
- Individuální napsání eseje: Téma eseje si volí student sám. Doporučují se témata, se kterými má student osobní nebo bezprostředně zprostředkovanou zkušenost (např. nezaměstnanost v místě studentova bydliště; chudoba či nerovnost v místě  bydliště či v zemi, kterou student nebo jeho kamarád či příbuzný navštívil; pohyb měnového kurzu, který ovlivnil studentovo rozhodnutí cestovat; analýza procesu rozhodování o studijním oboru, do kterého student nastoupil ....). Esej by měla mít 6 až 8 stran (řádkování 1,5, velikost písma 12) a má následující požadovanou strukturu: název, jméno autora, studijní obor, úvod (se specifikovaným cílem eseje), hlavní část (může být strukturována), závěr (se shrnutím hlavních výsledků), seznam použitých zdrojů. Práce musí být odevzdána v SISu do neděle 2. 12. 2018 24:00.

- Týmové zpracování wikihesla z oblasti ekonomie: Tým může mít od dvou do čtyř členů, počet členů týmu musí odpovídat složitosti a výsledné délce hesla. Zpracovávané heslo a seznam členů týmu podléhá schválení garantem kurzu, zástupce týmu pošle návrh na cahlik@fsv.cuni.cz do 21. 10. 2018. Zpracované heslo musí splňovat požadavky české Wikipedie a musí být na české Wikipedii uveřejněno. Kromě tohotu uveřejnění musí zástupce týmu poslat na cahlik@fsv.cuni.cz do neděle 2. 12. 2018 soubor s původním zněním hesla (pokud se jednalo o úpravu stávajícího hesla) a novým zněním hesla. Pokud návrh nebude schválen garantem kurzu, napíšou navržení členové týmu esej podle předešlého odstavce.  

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (11.12.2018)

1. Ekonomické kurzy na IES FSV. Systém národních účtů. Základní klasifikace zboží a služeb. Model trhu. Liberalismus a Rakouská škola.

2. Socialistický ekonomický systém. Reformy socialistického systému. Transformace socialistického systému na kapitalistický systém.

3. Ekonomika v dlouhém časovém horizontu: Výrobní faktory, Hrubý domácí produkt a Produkční funkce. Inflace, nominální a reálný HDP,  nezaměstnanost. Instituce a hospodářský rozvoj. Lidský kapitál, inovace a hospodářský růst.

4. Otevřená ekonomika:  Zahraniční obchod - Komparativní výhoda, Politická ekonomie zahraničního obchodu. Mezinárodní finance - Platební bilance. Měnový kurz.

5. Evropská ekonomická integrace: Proces prohlubování EU. Proces rozšiřování EU. Základní fungování EU. Ekonomická geografie a regionální politika EU.

6. Vládní sektor I: James Buchanan a Konstituční ekonomie. Veřejné statky a externality. Daně a náklady mrtvé váhy.

7. Vládní sedktor II: Nerovnost. Etické přístupy k řešení nerovnosti. John Rawls a spravedlnost.

8. Finanční sektor:  Struktura a účel finančního sektoru, finanční instrumenty. Peníze a Kvantitativní teorie peněz. Role transakčních nákladů a asymetrické informace při vysvětlování dějů ve finančním sektoru. Finanční krize.

9. Domácnosti: Úvod - tři koherentní ekonomické školy. Teorie spotřebitelského výběru v mikroekonomii hlavního proudu a v postkeynesovské mikroekonomii. Teorie spotřeby v makroekonomii. Trh práce v ekonomii hlavního proudu a v Postkeynesovské ekonomii.

10. Firmy: Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti. Náklady (průměrné, mezní, fixní a variabilní). Druhy konkurence. Teorie her a Nashova rovnováha.

11. Makroekonomie a hospodářská politika:  Agregátní poptávka a Agregátní nabídka. Hospodářský cyklus a stabilizační politika. Inflace. Hospodářská politika na makroúrovni.

12. Aktuální ekonomické problémy a diskuze jejich řešení.

2018:

  • Zadlužení domácností a exekuce.
  • Státní rozpočet: deficit, Maastrichtská kritéria.
  • Přijetí Eura.
  • Global preferences survey - stav neformálních institucí v ČR.
  • Konvergence zemí: TED - Hans Rosling talk Asia´s rise - how and when.
  • Neklademe nepřiměřeně velký důraz na HDP a jeho růst?: TED - Michael Green talk Social Progress Index
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (21.06.2018)

Nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK