PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví I - JEB046
Anglický název: Accounting I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Irena Kemény
Vyučující: Ing. Irena Kemény
Prerekvizity : JEB003
Je prerekvizitou pro: JEB047
Anotace -
Poslední úprava: KEMENY (19.10.2018)
Úvod do finančního účetnictví. Základní principy, zásady, metoda podvojného účetnictví. Finanční účetnictví jako informační systém.
Literatura
Poslední úprava: KEMENY (17.02.2020)

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.

Vyhláška 500/2002 Sb.

České účetní standardy pro podnikatele.

webové stránky: www.uctovani.net

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: KEMENY (19.10.2018)

Zpracování dvou domácích úkolů, každý max. 3 body. Domácí úkoly i termíny jejich odevzdání budou zadány v průběhu výuky.

Závěrečný písemný test 30 otázek po 1 bodě (max. 30 bodů). Polovina testových otázek bude zaměřena na obecné účetní zásady, metody účtování, oceňování apod., polovina na zaúčtování konkrétních účetních případů.

 

Známkovací stupnice: 32-36 (A), 29-31 (B), 26-28 (C), 22-25 (D), 18-21 (E), 0-17 (F).

Sylabus -
Poslední úprava: KEMENY (19.10.2018)

1. Úvod do finančního účetnictví - definice účetnictví jako informačního systému, předmět účetnictví, účetní jednotky, účetní soustavy, uživatelé informací z účetnictví, základní předpoklady a zásady.

2. Rozvaha, vliv účetních operací na rozvahu, vazba rozvahy a ostatních účetních výkazů, účetní doklady,  účetní knihy, základy účtování na účtech, otevírání a uzavírání účetních knih.

3. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, oceňování, účtování o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy.

4. Zásoby, zásoby nakupované a vytvořené vlastní činností, účtování o pořízení a úbytku zásob, oceňování úbytku zásob, inventarizační rozdíly, metoda A a B účtování o zásobách.

5. Zúčtovací vzdahy, pohledávky a závazky z obchodních styků, zúčtování se zaměstnanci, účtování o daních a dotacích.

6. Přechodné účty aktiv a pasiv.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK