PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Správní právo IV. - HP0805
Anglický název: Administrative Law IV
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KLP [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Mgr. Václav Petrmichl, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0703
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0012
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout KLP č. 1 ze dne 23.4.2021 - zadání a řešení.docx KLP č. 1 - 23.4.2021 Eva Preclíková
stáhnout KLP č. 2 - ze dne 15.5.2020 - zadání a řešení.pdf Eva Preclíková
stáhnout KLP 2-2021 (21.5.2021) zadání + řešení (1).pdf Eva Preclíková
stáhnout KLP 3_- 18.6.2021 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
stáhnout KLP 4 - 26.6.2020 zadání + řešení.pdf Eva Preclíková
stáhnout KLP 5 - 11.9. 2020 zadání + řešení.docx Eva Preclíková
stáhnout KLP_3_2020_zadani_a_reseni.pdf Eva Preclíková
stáhnout KPL 1-2020.pdf KLP č. 1/2020 - 30.4.2020 prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
stáhnout Přednášky pro SP IV - 2021.docx Eva Preclíková
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (10.02.2020)

Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Posluchači jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (30.09.2020)
Povinná:
  • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C. H. Beck. 2016.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. (04.02.2022)

Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci a její organizaci v akademickém roce 2021/22

 (1) Klauzurní práce (dále jen „KLP“) se v akademickém roce 2021/22 budou konat prezenčně, v případě že prezenční forma nebude s ohledem na aktuálně platná opatření možná, budou konány na platformě moodle.

(2) KLP budou konány v termínech, vypsaných v IS na začátku akademického roku. 

(3) Zadání KLP spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše u dvou otázek může být připojena podotázka. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů. Otázky mohou být koncipovány s použitím variability (tj. různé otázky pro různé účastníky jednoho termínu při zachovaní srovnatelné obtížnosti).

(4) Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny KLP daného akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn.v SIS u předmětu Správní právo IV (HP0805).

(5) Každý student pracuje samostatně. Při řešení KLP lze používat právní předpisy.

(6) Pro případ konání KLP na platformě moodle se student konající zkoušku se v úvodním prohlášení v zadání písemné zkoušky zavazuje:“ Čestně prohlašuji, že se při skládání této KLP vyvaruji všeho, co by bylo možné považovat za jednání v rozporu s akademickou etikou nebo co by podrývalo vzájemnou důvěru mezi učiteli a studenty Právnické fakulty UK. Budu pracovat osobně a samostatně, bez pomoci kohokoliv jiného.“

(7) Při porušení pravidel pro zpracování KLP může být student vyloučen z daného termínu.

(8) Výsledky KLP a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího konání (viz POS) prostřednictvím IS. Nahlížení do KLP  a konzultace s učitelem, který KLP hodnotil, se koná nejpozději do čtrnácti dnů od zpřístupnění výsledků. Student může požádat učitele, který jeho KLP opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho KLP a její hodnocení. Učitel, který práci hodnotil může provést změnu hodnocení KLP.

(9) Není-li změněno hodnocení KLP podle odstavce 8, student může do čtrnácti dnů od zpřístupnění výsledků KLP podat odůvodněné námitky garantovi studijního předmětu Správní právo IV. Garant studijního předmětu Správní právo IV posoudí důvodnost námitek bez zbytečného odkladu; jsou-li námitky důvodné, hodnocení písemné práce změní.

 

Prof. JUDr. Jakub Handrlica

Garant předmětu

Upozornění:  Předpokladem pro konání KLP je splnění ústní zkoušky - postupové zkoušky z předmětu Správní právo III.

Sylabus -
Poslední úprava: Eva Preclíková (21.09.2022)

7. semestr – Správní právo III

Přednášky

středa 14 – 16, místnost č. 300 – forma výuky: studiové nahrávky

5. 10. Správní dozor (dr. Staša)

12. 10. Správní dozor (dr. Staša)

19. 10. Správní trestání (dr. Adamec)

26. 10. Správní trestání (dr. Adamec)

2. 11. Správní soudnictví (prof. Kopecký)

19. 11. Správní soudnictví (prof. Kopecký)

16. 11. Správní soudnictví (prof. Kopecký)

23. 11. Správní soudnictví (prof. Kopecký)

30. 11. Veřejné užívání (dr. Svoboda)

7. 12. Vyvlastnění a jiná omezení majetkových práv (prof. Handrlica)

14. 12. Vyvlastnění a jiná omezení majetkových práv (prof. Handrlica)

21. 12. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě (prof. Pomahač)

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Preclíková (21.09.2022)

Seznam předpisů pro klauzurní práci z předmětu

„Správní právo IV“

(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

 

1.    Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

2.    Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

3.    Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s.)

4.    Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5.    Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6.    Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

7.    Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

8.    Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

9.    Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

10.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

11.  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

12.  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

14.       Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK