PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Správní právo IV. - HP0805
Anglický název: Administrative Law IV
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KLP [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0703
Je korekvizitou pro: HP0012
Je prerekvizitou pro: HP0741
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (04.02.2018)

Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při prosazování právních závěrů. Posluchači jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (04.02.2018)

Povinná:
  • Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C.H.Beck. 2016.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (04.02.2018)

Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci a její organizaci

 

(1) Organizace, příprava a průběh KLP se řídí opatřením děkana č. 10/2011 o klauzurních pracích a těmito Požadavky.

 

(2) Číslo místnosti, v níž student KLP koná, je před konáním práce uveřejněno na nástěnce katedry správního práva a správní vědy.

 

(3) Studenti se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením KLP (prezence začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak).

 

(4) Student je povinen se při prezenci prokázat (výkazem o studiu - indexem nebo průkazem studenta) a podepsat se na prezenční listinu.

 

(5) Před vstupem do místnosti, v níž se koná KLP, si studenti vypnou jakákoliv komunikační zařízení, včetně zařízení umožňujících připojení k internetu.

 

(6) Zadání KLP spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše u dvou otázek může být připojena podotázka. Každá otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů.

 

(8) Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny KLP daného akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn na internetových stránkách katedry.

 

(9) Každý student pracuje samostatně a může používat pouze texty právních předpisů. Právní předpisy s poznámkami nebo komentáře, popř. další prameny je zakázáno používat. Je zakázáno rovněž půjčovat si právní předpisy v průběhu KLP od jiných studentů.

 

(10) Odpovědi se zaznamenávají pouze na katedrou označených papírech. Zpracované odpovědi i zadání se při odchodu z místnosti odevzdávají. Od okamžiku zahájení zpracování KLP se považuje odchod z místnosti za ukončení KLP. Pokud je odpověď nečitelná, hodnotí se otázka jako nezodpovězená.

 

(11) Při porušení pravidel pro zpracování KLP může být student vyloučen z daného termínu.

 

(12) Výsledky KLP a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího vykonání prostřednictvím IS. Nahlížení do KLP se koná nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků na sekretariátě katedry. Student může požádat učitele, který jeho KLP opravoval, aby s ním v rámci konzultačních hodin probral jeho KLP a její hodnocení. Učitel, který práci hodnotil může provést změnu hodnocení KLP. Jiné změny hodnocení je oprávněn provést pouze vedoucí katedry.

 

Upozornění: Podle č. 1 odst. 2 Opatření děkana č. 10/2011, o klauzurních pracích, je předpokladem pro konání KLP splnění ústní zkoušky - postupové zkoušky z předmětu Správní právo III.

 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (04.02.2018)

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu I.

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu II.

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu III.

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu IV. )

Právní úprava pozemních komunikací

Právní úprava provozu na pozemních komunikacích

Právní úprava provozu na pozemních komunikacích

Vybrané otázky správního řízení v I. stupni

Vybrané otázky správního řízení o opravných prostředcích a uplatňování dozorčích prostředků podle správního řádu

Vybrané otázky soudního přezkoumávání správních rozhodnutí

Vnější kontroly veřejné správy

 Právo na informace

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (04.02.2018)

   Právní předpisy:

 

-          Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

-          Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

-          Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. )

-          zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          a další zákony vybrané vždy pro příslušný rok

 

  

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK