PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II - HP0262
Anglický název: Private International Law and International Trade Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 26
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Vyučující: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ondřej Čech
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
Mgr. Kateřina Holečková
JUDr. Dominik Králik
JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Třída: mezinárodní právo soukromé
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo soukromé
Korekvizity : HP0261, HP0277, HP1323
Je korekvizitou pro: HP0030
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Právo mezinárodního obchodu se zaměřuje na vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku včetně úpravy řešení sporů. Po absolvování zkoušky z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu (dvousemestrální výuka, PMO následuje ve druhém semestru po výuce mezinárodního práva soukromého) bude student schopen posoudit a rozhodovat soukromoprávní případy, v nichž je obsažen mezinárodní prvek, a to z hlediska určení rozhodného práva a určení soudu, který má pravomoc (mezinárodní příslušnost) věc projednat a rozhodnout, včetně mezinárodního rozhodčího řízení. Absolvent předmětu by měl zároveň mít znalosti o regulaci zahraničního obchodu, o mezinárodně unifikovaných úpravách vztahů z mezinárodního obchodního styku, jako je mezinárodní kupní smlouva, smlouvy v mezinárodní přepravě, smlouvy v mezinárodním e-obchodu apod.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Sylabus přednášek z práva mezinárodního obchodu

 

Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu

Prof. Růžička

-          pojem PMO

-          předmět PMO

-          systém PMO, třídění jeho norem

-          prameny PMO

-          prostředky vytvoření praxí mezinárodního obchodu

-          unifikace PMO, unifikační orgány (UNCITRAL, UNIDROIT, Haagská konference)

-          vztah PMO a Evropského mezinárodního práva soukromého

 

Organizace a řízení mezinárodního obchodního styku, udělování licencí k vývozu a dovozu zboží, podnikání cizinců v ČR, řešení sporů z investic

Prof. Růžička

-          státní regulace mezinárodních obchodních a hospodářských styků

-          regulace předpisy Evropské unie

-          regulace mezinárodními smlouvami

-          regulace vnitrostátními předpisy

-          vydávání licencí k vývozu a dovozu zboží

-          úprava podnikání cizinců v ČR

-          ochrana a podpora zahraničních investic a řešení sporů z investic

 

Subjekty v mezinárodním obchodním styku, Světová obchodní organizace a jiné mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní styk

Prof. Pauknerová

-          pojem osobní statut

-          fyzické osoby

-          právnické osoby

-          státy a mezinárodní organizace

-          Světová obchodní organizace a jiné mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní styk

 

Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazků

JUDr. Müller

-          mezistátní úprava platebního styku

-          soukromoprávní úprava platebního styku

-          aplikace imperativních norem v rámci mezinárodního platebního styku

-          subjekty mezinárodního platebního styku

-          platební prostředky a jejich dělení

-          věcněprávní instituty zajištění závazků a jejich kolizní úprava

-          závazkověprávní instituty zajištění závazků a jejich kolizní úprava

-          pojištění a financování vývozních úvěrů

-          státní záruka při vývozu nebo dovozu zboží

 

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

Prof. Růžička

-          způsoby úpravy mezinárodní kupní smlouvy

-          přímá úprava mezinárodní kupní smlouvy (Vídeňská úmluva a Newyorská úmluva)

-          kolizní úprava mezinárodní kupní smlouvy (mezinárodní smlouvy, nařízení Řím I, Římská úmluva, ZMPS)

-          zvláštní úprava mezinárodní kupní smlouvy o nemovitostech a cenných papírech

 

Smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy o vědeckotechnické spolupráci, leasing, další smluvní typy používané v mezinárodním obchodním styku

Prof. Růžička

-          smlouvy v mezinárodní výstavbě investičních celků

-          licenční smlouvy

-          smlouvy o vědeckotechnické spolupráci

-          smlouvy o specializaci a kooperaci

-          smlouvy leasingové

-          smlouvy manažerské

 

Smlouvy v mezinárodní přepravě

Prof. Pauknerová

-         právní úprava přepravní smlouvy v mezinárodním obchodním styku

-         mezinárodní železniční přeprava

-         mezinárodní silniční přeprava

-         mezinárodní letecká přeprava

-         vnitrozemská vodní přeprava

-         námořní přeprava

-         multimodální přeprava

-         přeprava v EU

 

Právo Evropské unie, mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Prof. Pauknerová

-          mezinárodní hospodářské styky a Evropská unie

-          právo Evropské unie z hlediska MPS a PMO

-          evropské mezinárodní právo soukromé a procesní – pojem, předmět, prameny

-          EU a české mezinárodní právo soukromé

 

Mezinárodní e-obchod

JUDr. Brodec

-           pojem mezinárodní e-obchod

-           specifické právní otázky e-obchodu

-           určování rozhodného práva e-smluv s mezinárodním prvkem

-           specifika spotřebitelských e-smluv s mezinárodním prvkem

-           význam UNCITRAL pro mezinárodní e-obchod

-           Úmluva OSN o užití elektronických sdělovacích prostředků v mezinárodních

smlouvách

 

Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení

JUDr. Pfeiffer

-          způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního styku

-          alternativní způsoby řešení sporů

-          soudní řízení (nařízení Brusel I bis)

-           pravidla pro určení mezinárodně příslušného soudu a možnost prorogace v mezinárodním obchodním styku

-          uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí vydaných ve sporech z mezinárodního obchodního styku

 

Mezinárodní insolvenční právo

JUDr. Brodec

-           insolvenční řízení jako překážka mezinárodního obchodu

-           pojemmezinárodního insolvenčního práva

-           vnitrostátní právní úprava mezinárodního insolvenčního práva

-           nařízení Rady ES č. 1346/2000 a nařízení EP a Rady č. 2015/848 o insolvenčním řízení

-           relevantní judikatura SD EU

-           vzorový zákon UNCITRAL a význam UNCITRAL pro mezinárodní insolvenční řízení

 

Mezinárodní obchodní arbitráž

Prof. Růžička

-          pojem mezinárodní obchodní arbitráž

-          úprava v mezinárodních smlouvách

-          ZRŘ, ZMPS a zahraniční úpravy

-          dokumenty UNCITRAL v oblasti rozhodčího řízení

-          rozhodčí nález a jeho právní účinky

-          zrušení rozhodčího nálezu dle ZRŘ a Evropské úmluvy

-          rozhodování sporů ohledně doménových jmen .eu

-          zvláštnosti institucionálního rozhodčího řízení

-          Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

-          Vybrané rozhodčí soudy v zahraničí (Paříž, Vídeň, Stockholm, AAA, Bratislava)

 

Uznání a výkon rozhodčích nálezů

Prof. Růžička

-          pojem uznání a výkon a odepření uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

-          úprava v ZMPS

-          Newyorská úmluva

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (13.03.2018)

Povinná:

1.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

2.      Poláček, B. Právo mezinárodního obchodu, Wolters Kluwer Praha 2017.

 

Doporučená:

3.      Pauknerová M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.

4.      Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

5.      Růžička K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Plzeň, Aleš Čeněk. 2005.

6.      Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

7.      Rozehnalová N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Wolters Kluwer, Praha. 2010.

8.      Rozehnalová, N., Drličková, K., Valdhans, J. a kolektiv, Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí, Masarykova univerzita, Brno. 2014.

9.      Šturma, P., Balaš, V., Mezinárodní ekonomické právo, 2. vydání, C.H.Beck 2013.

10.      Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý20.02.2018Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchoduprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý27.02.2018Organizace a řízení mezinárodního obchodního styku, udělování licencí k vývozu a dovozu zboží,podnikání cizinců v ČR, řešení sporů z investic prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý06.03.2018Subjekty v mezinárodním obchodním styku, mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní styk prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý13.03.2018Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazkůJUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D. 
Úterý20.03.2018Kupní smlouva v mezinárodním obchodním stykudoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý27.03.2018Smluvní typy používané v mezinárodním obchodním styku, mezinárodní e-obchod doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý03.04.2018Smlouvy v mezinárodní přepravěprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý10.04.2018Právo EU, mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchoduprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý17.04.2018Mezinárodní insolvenční právoJUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 
Úterý24.04.2018Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízenídoc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý15.05.2018Mezinárodní obchodní arbitráž a uznání a výkon cizích rozhodčích nálezůprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK