PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mediace a další alternativní metody řešení sporů - HV1499
Anglický název: Mediation and other alternative methods of dispute resolution
Zajišťuje: Centrum mimosoudního řešení sporů (22-CMRS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0133
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Neslučitelnost : HDPV0133
Je neslučitelnost pro: HDPV0133, HP4138
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (13.01.2015)
Vzhledem k pokračujícímu přetížení obecných soudů a ke značné délce soudního řízení se nejen celosvětově, ale v posledních letech také v České republice stále častěji užívají a rozvíjejí různé alternativní způsoby řešení sporů. Jednou z hlavních metod, která však v části odborné literatury nebývá řazena mezi klasické ADR, je rozhodčí řízení. Této problematice (rozhodčímu řízení) je věnován samostatný předmět, který tvoří rekvizitu pro tento navazující předmět pojednávající šířeji o problematice alternativních způsobů řešení sporů.
Studenti se v nově zaváděném předmětu dozvědí základní informace o různých metodách, které mohou vést nebo mohou alespoň napomoci stranám k urovnání vzniklého sporu. Jde o metody, jejichž podstata nespočívá v autoritativním rozhodnutí sporu, ale které jsou zaměřeny spíše na podporu či dokonce obnovení komunikace mezi stranami sporu. Mezi těmito metodami přitom jak celosvětově, tak i v evropském kontextu (a také postupně v České republice) hraje rozhodující úlohu mediace. Proto také hlavní část výuky bude směřována na otázku využití mediace v moderní společnosti.
Výuka se nejprve dotkne širších kontextů historického vývoje a užití různých alternativních metod řešení sporů. Studenti získají základní informace o různých přístupech a řešení společenských i mezilidských konfliktů (negociace, konciliace, facilitace, mini trial, expertisa, med-arb a mediace). V souvislosti s výukou mediace bude pozornost zaměřena především na právní aspekty mediace v širším kontextu. Výklad se velmi stručně dotkne zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě ČR, a to ve vazbě na využití mediace v konceptu tzv. restorativní justice. Předpokládá se účast odborníků a specialistů na užití mediace v činnosti probační a mediační služby.
Hlavní pozornost však bude věnována problematice aplikace mediace v soukromoprávních sporech, tj. ve sporech z oblasti občanského, pracovního, obchodního a rodinného práva. Výklad bude zaměřen především na rozbor platné právní úpravy představované v České republice zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci. Dostatečná pozornost bude věnována i mezinárodním kontextům a možnostem využití mediace při řešení přeshraničních sporů, jakož i právní úpravě mediace ve vybraných západoevropských zemích.
Po absolvování předmětu a rekvizitního předmětu "Rozhodčí řízení" by student měl mít komplexní přehled o možnostech využití všech alternativních způsobů řešení sporů v širším slova smyslu v České republice i v mezinárodním kontextu.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (13.01.2015)

Název předmětu:                   Mediace a další alternativní metody řešení sporů

Mediation and other alternative methods of dispute resolution

Druh předmětu:                      Volitelný předmět

Garant:                                   JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Vyučující:                               JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Další vyučující z PF, Externisté

Návrh semestru:                    Letní

Návrh rekvizit:                        Rozhodčí řízení

Číselné označení semestru:   6., 8.

Týdenní hodinová dotace:     2 hodiny

Forma kontroly studia:           Kolokvium

 

Sylabus předmětu:

Vzhledem k pokračujícímu přetížení obecných soudů a ke značné délce soudního řízení se nejen celosvětově, ale v posledních letech také v České republice stále častěji užívají a rozvíjejí různé alternativní způsoby řešení sporů. Jednou z hlavních metod, která však v části odborné literatury nebývá řazena mezi klasické ADR, je rozhodčí řízení. Této problematice (rozhodčímu řízení) je věnován samostatný předmět, který tvoří rekvizitu pro tento navazující předmět pojednávající šířeji o problematice alternativních způsobů řešení sporů.

Studenti se v nově zaváděném předmětu dozvědí základní informace o různých metodách, které mohou vést nebo mohou alespoň napomoci stranám k urovnání vzniklého sporu. Jde o metody, jejichž podstata nespočívá v autoritativním rozhodnutí sporu, ale které jsou zaměřeny spíše na podporu či dokonce obnovení komunikace mezi stranami sporu. Mezi těmito metodami přitom jak celosvětově, tak i v evropském kontextu (a také postupně v České republice) hraje rozhodující úlohu mediace. Proto také hlavní část výuky bude směřována na otázku využití mediace v moderní společnosti.

Výuka se nejprve dotkne širších kontextů historického vývoje a užití různých alternativních metod řešení sporů. Studenti získají základní informace o různých přístupech a řešení společenských i mezilidských konfliktů (negociace, konciliace, facilitace, mini trial, expertisa, med-arb a mediace). V souvislosti s výukou mediace bude pozornost zaměřena především na právní aspekty mediace v širším kontextu. Výklad se velmi stručně dotkne zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě ČR, a to ve vazbě na využití mediace v  konceptu tzv. restorativní justice. Předpokládá se účast odborníků a specialistů na užití mediace v činnosti probační a mediační služby.

Hlavní pozornost však bude věnována problematice aplikace mediace v soukromoprávních sporech, tj. ve sporech z oblasti občanského, pracovního, obchodního a rodinného práva. Výklad bude zaměřen především na rozbor platné právní úpravy představované v České republice zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci. Dostatečná pozornost bude věnována i mezinárodním kontextům a možnostem využití mediace při řešení přeshraničních sporů, jakož i právní úpravě mediace ve vybraných západoevropských zemích.

Po absolvování předmětu a rekvizitního předmětu "Rozhodčí řízení" by student měl mít komplexní přehled o možnostech využití všech alternativních způsobů řešení sporů v širším slova smyslu v České republice i v mezinárodním kontextu.

 

Seznam literatury:

Doležalová, M., Hájková, Š., Potočková, D., Štandera, J.: Zákon o mediaci, komentář. 1. vydání. Praha, C.H.Beck,  2013

Fischer, R., Ury W., Patton, B.: Getting to yes (Dohoda jistá). Management Press. Praha, 1991

Grygar, J.: Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory. Praha, Leges, 2014

Holá, L., Vestphalová, L., Kováčová, A., Spáčil, O.: Rodinná mediace v České republice. Praha, Leges, 2014

Holá, L.: Mediace v teorii a praxi. Grada Publishing, Praha, 2011

Cholenský, R.: Praktický průvodce mediace podle nové právní úpravy. Linde, Praha, 2013

Plamínek, J.: Mediace - nejúčinnější lék na konflikty. Grada Publishing, Praha, 2013

Šišková, T.: Facilitativní mediace, řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Portál, Praha, 2012

Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.: Probace a mediace možnosti řešení trestních činů. 1. vydání. Praha, Portál 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (13.01.2015)

Návrh rekvizit:                        Rozhodčí řízení

Výuka a hodnocení ve druhém semestru probíhá ve spolupráci s jednou ze spolupracujících institucí (konkrétní instituce budou upřesněny v průběhu zimního semestru). Předpokladem úspěšného absolvování je docházka a plnění zadaných úkolů. Zápočet bude udělen na základě podkladů, poskytnutých spolupracujícími institucemi.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (12.12.2014)

Seznam literatury:

Doležalová, M., Hájková, Š., Potočková, D., Štandera, J.: Zákon o mediaci, komentář. 1. vydání. Praha, C.H.Beck,  2013

Fischer, R., Ury W., Patton, B.: Getting to yes (Dohoda jistá). Management Press. Praha, 1991

Grygar, J.: Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory. Praha, Leges, 2014

Holá, L., Vestphalová, L., Kováčová, A., Spáčil, O.: Rodinná mediace v České republice. Praha, Leges, 2014

Holá, L.: Mediace v teorii a praxi. Grada Publishing, Praha, 2011

Cholenský, R.: Praktický průvodce mediace podle nové právní úpravy. Linde, Praha, 2013

Plamínek, J.: Mediace - nejúčinnější lék na konflikty. Grada Publishing, Praha, 2013

Šišková, T.: Facilitativní mediace, řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Portál, Praha, 2012

Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.: Probace a mediace možnosti řešení trestních činů. 1. vydání. Praha, Portál 2010

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK