PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie II. - E0107015
Anglický název: Pharmacology II.
Zajišťuje: Ústav farmakologie (14-100)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
4.ročník
Korekvizity : E0105084, E0105085, E0106013, E0106014
Záměnnost : EAP0103100
Je korekvizitou pro: E0110431, E0110120, E0110032, E0110029, E0110057, E0110023, E0110019, E0110024, E0110030
Je neslučitelnost pro: EP0103100
Je záměnnost pro: EP0103100
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Aneta Emmerová (27.09.2021)
Farmakologie je dvousemestrální předmět, ve kterém se studenti seznámí se zákonitostmi farmakodynamiky, farmakokinetiky a mechanismu účinku jednotlivých látek.
V praktických cvičeních si budoucí lékaři osvojí principy racionální farmakoterapie se zaměřením na výběr vhodného léčiva, omezení lékových interakcí a nežádoucích účinků. Snahou ústavu je studenty připravit i na praktické aspekty užívání léčiv – od správných zásad předepisování léčivých přípravků po mezioborovou spolupráci. Naším cílem je spokojený a dobře informovaný pacient.
Tento předmět Farmakologie II. navazuje v zimním semestru 4. ročníku, je ohodnocen 9 kredity a je zakončen zkouškou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Aneta Emmerová (27.09.2021)

Účast na seminářích je povinná (povolena 1 absence). Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, splnění průběžných testů, úkolů a závěrečný zápočtový test. Zápočtový test může student psát v řádném termínu, případně ve dvou opravných.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Aneta Emmerová (27.09.2021)

Povinná studijní literatura:
ŠVIHOVEC J. (ed): Farmakologie. Grada 2018.
MARTÍNKOVÁ J.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Grada 2018.
Další výukové materiály zadané vyučujícím k předmětu farmakologie jsou na E-learningovém portálu Moodle (http://lms.lfp.cuni.cz) nebo Mefanet (http://mefanet.lfp.cuni.cz).

Doporučená literatura:
LÜLLMANN H.: Barevný atlas farmakologie. Grada publishing a.s. 2012.
EYBL V.: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie. 2. vydání, Karolinum 2010.
RANG & DALE´S Pharmacology, 8th edition, 2016, Elsevier Ltd.
SLÍVA, J. a VOTAVA M.: Farmakologie. Lékařské repetitorium. Triton, 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Aneta Emmerová (27.09.2021)
Úspěšné absolvování počítačového testu a ústního přezkoušení.
Počítačový test se skládá z 50ti náhodně vygenerovaných otázek, které mají 4 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Pro úspěšné splnění testu je potřeba získat 35 a více bodů (tj. 70% úspěšnost).
Pro ústní přezkoušení si student vypracuje dvě otázky, jednu z obecné a druhou ze speciální farmakologie. Seznam otázek ke zkoušce je předem zveřejněný a je k dispozici ke stažení ve wordovém souboru na SIS.
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Aneta Emmerová (30.09.2021)

Témata seminářů:

1. Fytoterapie a fytotoxikologie. Alternativní medicína.
    Samostudium: Topické přípravky. Lékové formy 2. a 3. generace. (Moodle)
2. Opakování receptury. Opakování vegetativního nervového systému.
    Samostudium: Farmakoterapie onemocnění gastrointestinálního traktu.
3. Opakování antibiotik. Farmakoterapie bolesti. Léčba migrény.
    Samostudium: Farmakoterapie ve stáří a u dětí.
4. Terapie onemocnění kardiovaskulárního systému – opakování a kazuistiky.
    Samostudium: Farmakoterapie obezity, anémie a venofarmaka.
5. Lékové závislosti.
    Samostudium: Nežádoucí, karcinogenní a teratogenní účinky. Léčiva v těhotenství.
6. Interakce léčiv.
7. Celkové opakování.
    Zápočtový test.

Přednášky:

1. Antimikrobiální léčiva I.
2. Antimikrobiální léčiva II, antimykotika.
3. Antivirotika. Antiprotozoální látky. Antihelmintika. Dezinficiencia a antiseptika.
4. Farmakoterapie v dermatovenerologii. Farmakoterapie v oftalmologii.
5. Léčiva užívaná k léčbě srdce a cév – přehled.
6. Antihypertenziva. Hypolipidemika.
7. Farmakoterapie ischemické choroby srdeční a srdečního selhání. Antiarytmika.
8. Antiagregancia, antikoagulancia. Trombolytika a antifibrinolytika.
9. Farmakoterapie diabetes mellitus. Tyreoidální léčiva, glukokortikoidy, mineralokortikoidy. Hormony hypothalamu, adenohypofýzy a neurohypofýzy.
10. Látky ovlivňující imunitní systém (imunosuprese a imunostimulace). Léčiva užívaná v revmatologii.
11. Farmakoterapie dnavé artritidy, osteoartrózy a osteoporózy.
12. Protinádorová léčiva. Kontrastní látky a radiofarmaka.
13. Farmakoterapie akutních stavů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Aneta Emmerová (27.09.2021)

Účast na seminářích je povinná (povolena 1 absence). Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, splnění průběžných testů, úkolů a závěrečný zápočtový test. Zápočtový test může student psát v řádném termínu, případně ve dvou opravných.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK